Докторантски четения

Обща информация

Покана за участие

Докторантски четения ' 2021

 

Философският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира докторантски четения, които ще се проведат в периода 27, 28 и 29 септември 2021 година. Поради обстановката съчитието ще се проведе онлайн.

ПРОГРАМА НА ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ` 2021 - виж тук.....

Откриване на събитието, Първа сесия - на адрес: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIzYjBkY2ItNTM2OS00MWY1LTgwZTgtZjc1ZWFkNzUzNTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22%2c%22Oid%22%3a%22d27d565e-b80e-41c6-a4a5-5b4dd7810e60%22%7d

Втора сесия - на адрес: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A6zKdp1JcdOpltJJpFSARDj8yJyIyGggP75RLGi7YAc81%40thread.tacv2%2F1632423808685%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522adc32ace-a8e3-4821-9681-3c4defacb61a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=edfd8c03-caab-4b52-ac00-3f683675a38a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Трета сесия - на адрес: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:zzXSw9bu7GxQpHG3cpf5uscz9N-6jOFXFUHD8l2Q51k1@thread.tacv2/1632141271631?context=%7B%22Tid%22:%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22,%22Oid%22:%223647dfd9-e27e-4996-918e-aff9b2c67719%22%7D

Четвърта и пета сесия - на адрес: https://us02web.zoom.us/j/82748077695?pwd=N3E5aTUwQWltR0Z0dUxhcUhVTmV

 Парола: su2021

Шеста сесия - на адрес:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzY1ZDZmYTktM2ZlOC00YWQwLWEzYzMtYWM4YWEzOTI0ZThm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252234b51068-31a2-4418-91f9-dfad5283ed3a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0a11b367-df49-48d9-a707-9255a1d1673e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Седма сесия - на адрес: https://meet.nasledstvo.bg/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%9F

 

Осма сесия и закриване на Докторантски четения 2021 - на адрес: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AAtcpvQEiV6kjT8cghWzbhO9xX-muYXOYWG_wUqIx6_U1%40thread.tacv2%2F1632138555050%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222bf8d3ef-6429-4d12-be08-afc15a62fee7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7c551151-8a1c-4968-96c7-4ab193d3a1ea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

 

В Докторантски четения `2021 могат да участват както докторанти, така и пост-докторанти и млади учени от Философски факултет, назначени на трудов договор по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Желаещите могат да участват с избрана от тях тема в рамките на професионалното направление и по предмета на дисертационния им труд или в тематичната сесия, като изберат доклада им да е по следната тема, спонтанно наложила се във всички сфери на живота: "Предизвикателството Covid - 19".

За да заявят желание за участие, докторантите, постдокторантите и младите учени от Философски факултет трябва да:

1. Подадат заявка до 30 юли 2021 година на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • трите имена на докторанта / постдокторанта/ младия учен;
 • тема на дисертацията / тема на проекта;
 • научна специалност;
 • научен ръководител ( ако е приложимо);
 • тема на доклада;
 • анотация на доклада - до 300 думи

 

2. Да изпратят файл с текст, който може да бъде разширена анотация, разширен доклад или презентация до 10 септември 2021 година  на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). 

Моля, имайте предвид!

За всяко представяне са отделени 30 минути. Препоръчително е устното представяне на всеки участник да е с продължителност до 15 минути. След това модераторът и присъстващите в залата коментират представеното, задават въпроси, участват в обща дискусия. 

 

3. Окончателният текст на доклада, оформен като статия за публикуване, се изпраща след провеждането на събитието, в срок, допълнително определен от Председателя на Докторантски четения - проф. дн Иван Кабаков. Неговите параметри са следните:

(а) файлов формат –  *.docx;

(б) полета – по 2 cm от всички страни;

(в) вид на шрифта – Times New Roman;

(г) размер на шрифта – 11;

(д) междуредие – 1;

(е) формат на страниците – А4;

(ж) обем на текста – минимум 8 страници, максимум 15 страници ( моля спазвайте препоръчителния обем на статията);

(з) структура

 • тема на статията (на български език);
 • трите имена на автора / авторите (на български език);
 • анотация (на български език);
 • ключови думи (на български език);
 • тема на статията (на английски език);
 • трите имена на автора / авторите (на английски език);
 • анотация (на английски език);
 • ключови думи (на английски език);
 • основно съдържание / основен текст на статията (от 8 до 15 страници, формат А4). Моля спазвайте препоръчителния обем на текста!; 
 • използвана литература / използвани източници в отделни блокове – на кирилица със съответно транскрибиране и на латиница; размер на шрифта – 10; междуредие – 1;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид в целия текст);
 • текстът на разработката да е структуриран или чрез точки и подточки, или чрез заглавия и подзаглавия;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид).

За порече информация относно структурирането на статията и оформяне на библиографията моля прочетете УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ и оформяне на текста

 

След приключване на Докторантските четения ' 2021  жури ще селектира докладите, които ще бъдат рецензирани и издадени в сборник. 

Текстове, които не отговарят на условията, поставени по-горе, няма да бъдат допуснати до публикуване в сборника Докторантски четения ' 2021.

Очакваме вашите предложения, уважаеми колеги докторанти, постдокторанти и млади учени :)

►►►

Програми от минали Докторантски четения:

2016

2017

2018

2019

2020

►►►

Сборник с доклади (е-формат)