Годишник на докторантите

Обща информация

Специализирано издание

Философският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира издаването на Годишник на докторантите във факултета (книжно тяло и електронен формат).

Всеки докторант във Философски факултет може да предложи статия за включване в Годишника при следните условия:

1. Да подаде заявка до 20 юни на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • трите имена на докторанта;
 • тема на дисертацията;
 • научна специалност;
 • научен ръководител;
 • тема на статията;
 • анотация на статията до 500 думи.

2. Да изпрати файл с текста на статията до 01 септември на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Текстът на статията да бъде форматиран по следния начин:

(а) файлов формат –  *docx;

(б) свободни от текст ивици (Margins) – 2,5;

(в) вид на шрифта – Verdana;

(г) размер на шрифта – 11;

(д) междуредие – 1,15;

(е) формат на страниците – А4 (около 1800 знака с празните позиции);

(ж) обем на текста – минимум 8 страници, максимум 15 страници;

(з) структура

 • тема на статията (на български и на английски език),
 • трите имена на автора/авторите (на български и на английски език);
 • анотация (на български и  на английски език; до 500 думи);
 • ключови думи (на български и на английски език);
 • основно съдържание на статията (от 8 до 15 страници, формат А4); 
 • използвана литература / използвани източници в отделни блокове – на кирилица със съответно транскрибиране и на латиница; размер на шрифта – 10; междуредие – 1;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид в целия текст).

Моля, имайте предвид!

Заявки, които не са подадени в срок, не се приемат.

Текстове, които не са подадени в срок, не се приемат.

Текстове, които не съответстват на условията, описани по-горе в т. 2, не се приемат.

Постъпилите предложения за статии ще бъдат разгледани и оценени от Редакционната колегия на Годишника. Отговарящите на условията и демонстриращи качество ще бъдат насочени за рецензиране.

Статиите, получили положителна рецензия, ще бъдат включени в Годишника.

Вижте картата за рецензиране ►►►

Препоръка: Съобразете текста на статията си с картата за рецензиране.

Годишник (е-формат)

Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, книга Докторанти

Том 1

Том 2