проф. дфн Александър Кънев

Академична биография 

позиция в университета към момента:  професор, ръководител на катедра „История на философията“

БА/МА, година, дисциплина: МА, 1995, философия

докторат, година, тема: 2000, „Смисъл и необходимост. Витгенщайновата критика на метафизиката“

хабилитация (дисциплина): „Западната философия: парадигми, революции, перспективи“ в 2 тома

Членства

  •  Европейско общество за аналитична философия

Избрани публикации

Книги

Витгенщайн за границите на езика, Свищов: АИ „Д.А. Ценов“, 2003.

Западната философия: парадигми, революции, перспективи, в 2 тома, Стара Загора: Идея, 2005.

Теория на философското развитие, София: УИ „Св. К. Охридски“, 2010.

Хайдегер и философската традиция, София: Изток-Запад, 2011.

Смисъл и реалност. Късният Витгенщайн и традиционната философия, София: УИ „Св. К. Охридски“, 2013.

(Съст.) История на случайността - от Тома от Аквино до Сол Крипке, София: УИ „Св. К. Охридски“, 2015.

 

*фотография Гергана Динева