проф. д-р Димитър Денков

Академична биография 

позиция в университета към момента: професор по история на философията; декан на Философски факултет

БА/МА, година, дисциплина: 1977 – 1980 – философия в СУ “Климент Охридски” (СУ); 1981 – следдипломна специализация в СУ „Философия и социология на знанието“, рък. доц. Аристотел Гаврилов; 1984 – докторантска специализация в Universität Leipzig (Лайпциг, ГДР), рък. проф. Валтер Йопке – съвременна философия и проф. Ханс- Мартин Герлах - немски екзистенциализъм; 1988 – кандидат на философските науки: “Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното”, рецензенти проф. Атанас Натев и доц. Златко Стоянов;

хабилитация (дисциплина): 1993 - хабилитация по История на философията: Философия на Новото време и Немска класическа философия, рецензенти проф. Иван Стефанов и доц. Асен Давидов.

Членства

  • от 2004  – колумнист на в. Сега
  • от 2000 – редколегия на сп. Критика и хуманизъм;
  • 1997/2011 - редколегия на сп. Ново време;
  • 1991 – 1993 – редколегия на сп. Философия
  • от 1964 - Български ловно-рибарски съюз

Избрани публикации

2017 Професионално-просветителският дълг и логиката, в И. Кант, Лекции т. 1: Логика, Изток-Запад, София (1994 Приложение към Логиката на Кант, в Им. Кант, Логика, Гал-Ико, София )

2016 Монадологията: ontotheologia more stereometrico в биографичен контекст, предговор към четириезичното издание на Монадологията, изд. Изток-Запад, София (2007 Der Kegel von Leibnitz, in Was ist eine Idee? hrsg. G. Mensching, G. Kapriev, Vehrhan Verlag, Hannover; 1992 Монадите в културата, сп. ФІЛОΣОФІА, бр. 5; 1991 Les monads dans la culture, Le chance des “petites” cultures, Sofia)

2016 Въведение във философията, второ преработено издание, УИ „Св. Климент Охридски“ (първо издание 2006)

2013 Към историята на Манифеста на комунистическата партия, в К. Маркс/Фр. Енгелс, Манифест на комунистическата партия, София (1999 Към превода на Манифеста, Гал-Ико, София)

2011 Що е Просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?”, УИ „Св. Климент Охридски”, София

2010 Философия – учебник за ХІ клас, съавт. Евелина Варджийска, трето допълнено издание), Просвета, София (първо издание 2001, второ преработено издание 2002; 1991 Философия - учебник за средно училище, съавт. Л. Сивилов, Л. Кючуков, Арена, София, (второ издание - БИС, София, 1993)

2010 Битие: един преводачески проблем. Бележки към превода на “Sein”изобщо и на “Sein und Zeit” в частност, в На път към Хайдегер, съст. Вл. Градев, М. Фадел, НБУ, София

2008 Гледки от българския вагон, УИ „Св. Климент Охридски”- ИК „Захарий Стоянов”, София

2008 Love and Violence: Hannah Arendt-Martin Heidegger, Notes to the Correspondence 1925-1975, in Sofia Philosophical Review, 2. (на турски: Aşk ve Şiddet: Hannah Arendt ve Martin Heidegger (1925-1975) Arasındaki Yazişma Üzerine Notlar, Felsefelogos 37; също в http://www.felsefelogos.com/index.php?issue=31)

2008 The Decay of the Aura and the Media-Integrator (About the Transition from Consciousness as a Medium of Ideas to Consciousness as a Medium of Communication) Kaygi, 10 (също в: http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/fen-ed/KAYGI/2008-10/M2.pdf)

2007 Zahlen und Bilder hinter der Ideologie des Fortschritts, in: Kulturrisse, Die Wende am Ende, IG-Kultur Österreich (също в: http://igkultur.at/igkultur/kulturrisse/1199972006/1199975385; 2004 Обща демографска прогноза за развитието на висшето образование, сп. Ново време, кн. 5-6)

2006 Хипертетичната функция на философията/ La finction hypertetica de la filosofia, Dialogo Intercultural. Primera encuentro academico Chile-Bulgaria (editores Maria Fernanda Herera y otros), Universidad Catolica del Maule, Chile-NBU-Sofiа (1999 Die Hyperthetische Funktion der Philosophie und das Ethische, in Ethik und Religion im Werk L. Wittgensteins (Hrsg. P. Kampits u.a.), Wien; 1994 Die hyperthetische Funktion der Metaphysik, in Mesotes, 2/1994; 1991 Що е хипертеза?, сп. ФІЛОΣОФІА, 1)

2005: Az ego co-agitatiója a világképben, Megjegyzések az újkor heideggeri meghatározásaihoz, Pro Philosophia Füzetek 44, Vesprem (2004 Co-agitatio des ego im Weltbild. Bemerkungen zu Heideggers Bestimmung der Neuzeit, in Die Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens, Hrsg. G. Kapriev, G. Mensching, Sofia)

2005 Three Faces of Integration, Comcult Intercultural Dialogue (също на гръцки, испански, немски, полски в http://www.eduvinet.de/comcult/d/interkult/cocdetl-200.htm) (2001 Ромските училища в България/Roma Schools in Bulgaria, съавт. Е. Станоева и В. Видински, Фондация “Отворено общество”)

2002 17 юни на Симеон Сакскобурггоски. Натрапчивото отсъствие на аура, ИК “Захари Стоянов”, София

2001 Die Philosophie in Deutschland, Sammelband (mit Chr. Todorov, St. Jotov), Braunschweig-Sofia

1992 Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното, УИ „Св. Климент Охридски”,София

1987 Димитър Михалчев. Историко-философски портрет”, Университетско издателство на СУ, София

 

*фотография Цочо Бояджиев