доц. д-р Гергана Динева

Академична биография 

позиция в университета към момента: доцент към катедра „История на философията“, Философски Факултет

МА/БА: БА по философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2005; МА по философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2007

докторат: доктор по философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012 г., тема на дисертационния труд: Метафизика на границата (границата като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната философия и култура)

хабилитация: Хабилитация по история на философията, 2015 г.

 

Членства

Избрани публикации

монографии

Динева, Г., „Раждането на личността“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, София, 2018, 362 стр., ISBN 978-954-07-4491-9.

Динева, Г, “Метафизика на границата“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, София, 2015, 285 стр, ISBN 978-954-07-3998-4.

статии

Динева, Г, ‘Защо Бог „играе на зарове“ или средновековната „теория на неопределеността“’, Светът на физиката, т. ХХХІІ, бр. 3, 2009, с. 337-344.

Динева, Г, ‘Средновековната граничност на знака (символите, думите и жестовете като граничностни явявания)’, Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, І том, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2010, с. 123-134.

Динева, Г, ‘Проблемът за уникалното: Джон Дънс Скот’, в Г Каприев (съст.) Nomina essentiant res в чест на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев (по повод неговата 60-годишнина), Изток-Запад, София, 2011, с. 311-323.

Динева, Г. ‘Понятието „възможност” и новата метафизика на Джон Дънс Скот – чрез „невъзможност” към онтология’. В: Ц Бояджиев, Г Каприев и А Шпеер (изд.), Архив за средновековна философия и култура, Свитък ХХ, Изток-Запад, София, 2014, с. 241-265.

Dineva, G. ‘The moral identity of the finite personal being as independent existence. The birth of the concept personalitas’, In: T Bojadjiev, G Kapriev und A Speer (Hrsg.), Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft XXI, Iztok-Zapad, Sofia, 2015, SS. 207-231.

Dineva, G. ‘The birth of the “personality” concept and the problem of identity, and their impact on the transition from medieval ontotheology to modern critical theory. Early Definitions and the conception of John Duns Scotus.’ CAS Working Paper Series No. 7/2015: Sofia 2015. Advanced Academia programme, a project of the Centre for Advanced Study Sofia. [available at http://www.cas.bg/uploads/files/WPS-APP-7/Dineva,%20Gergana.pdf]  [open access at https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=304006 ]

Dineva, G. ‘Recontextualization of the Concept of Teaching: If Man Could Teach and Call Himself Teacher. The Thomas Aquinas’s „Commentary“ on De magistro of Augustine, In: T Bojadjiev, G Kapriev und A Speer (Hrsg.), Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft XXII, Iztok-Zapad, Sofia, 2016, SS. 87−106.

Динева, Г. ‘Ролята на волята за изграждане на новото понятие "персоналност" в контекста на изместване на фокуса от понятието "душа". Пиер Жан Оливи.’, в Ц Бояджиев, Г Каприев и А Шпеер (изд.), Архив за средновековна философия и култура, Свитък ХVІІІ, Изток-Запад, София, 2017, с. 151−174.

Dineva, G. ‘Last Possible Abstraction: The Persona Concept According to Richard of St. Victor, In: T Bojadjiev, G Kapriev und A Speer (Hrsg.), Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur, Heft XXIV, Iztok-Zapad, Sofia, 2018, SS. 135–158.

Динева, Г., ‘Ода за свободата. Учението за волята на Пиер Жан Оливи’, в Г. Каприев (съст.), Sine arte scientia nihil est. Изследвания в чест на проф. дфн Олег Георгиев, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2019, с. 307–323.

Динева, Г., ‘Защо Творецът играе на зарове или за връзката между синхронната контингентност и изкуството’, в Ц. Бояджиев, Г. Динева, Г. Каприев и А. Шпеер (изд.), Архив за средновековна философия и култура, Свитък ХXV, Изток-Запад, София, 2019, с. 153–168.

 

*фотография Гергана Динева