гл. ас. д-р Десислава Дамянова

Академична биография 

позиция в университета към момента: главен асистент

БА/МА, година, дисциплина: 2001

докторат, година, тема: 2009, „Концепцията за човека в ранния даоизъм (по Джуандзъ)”

Членства

  • Сдружение на университетските преподаватели по философия в България
  • Български хайку съюз.

Избрани публикации

  • Книги

Философията на Пътя в древен Китай. Мъдрецът и Дао в "Джуандзъ", С.: УИ "Св. Кл. Охридски", 2018, ISBN 978-954-07-4449-0

  • Статии и студии

“The Concept of Man (Daoren) in the Context of Language and Worldview of Ancient China”. Language, Individual & Society. International Scientific Publications, Vol.2, Part 1, (2008), 72-79.

Езикът на Пътя в даоистките сказания (притчите на Джуандзъ)". Езикът на битието, В. Търново: Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-404-0, 149-162.

А-каузалното мислене на Джуандзъ (в контекста на бележки върху творчеството на Късния Хайдегер". Бездната Хайдегер, Бл.: УИ "Н. Рилски", 2011, ISBN 978- 954-680-754-0, 386-406.

“The Boundary Expression in Chinese Philosophy (According to Zhuangzi)”. Collection of Papers from the International Conference on Chinese Studies “The Silk Road” Organized by Confucius Institute in Sofia, 2013, ISSN 1314-9865, 232-237.

“The Wayfarer (Man of Dao) from an Eastern Perspective The Silk Road.” Collection of Papers from the Third International Conference on Chinese studies "The Silk Road organized by Confucius Institute in Sofia", 2015, ISSN: 1314-9865, 209-214.

Early Daoism and its Influence on East Asian Thought and Culture, Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия, УИ "Св. Кл. Охридски", 2015, 200-208.

Process Ontology in an Eastern Perspective, with Special Reference to Zhuangzi, Balkan Journal of Philosophy 8 (2), 2016, 175-181.

Паралели на концепцията ин-ян в европейската култура (западната рецепция на древнокитайския символизъм), Диалогът Изток-Запад: многопосочност на прочитите, УИ "Н.Рилски", Благоевград, 2015, 17-26.

Трансценденцията (трансгресията) в западната култура и ‘безформеното’ в източното мислене (неизразимото в „Джуандзъ”) Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. Кирил и Методий”, 2016, 390-405.

 

* фотография Магдалена Филипчук