проф. д-р Хараламби Паницидис

Академична биография 

позиция в университета към момента: професор

БА/МА, година, дисциплина: МА 1977, СУ “Св. Климент Охридски”, философия

докторат, година, тема:  1991, доктор по философия, тема на дисертационния труд: „Методология на социално-политическия анализ (pro et contra Marx)”

Членства

  • Българо-канадски център за научни изследвания, зам. председател (2008-2012)
  • БФО, София, 2012
  • Сдружение на университеските преподаватели по философия в България
  • Съосновател и член на редакцията на сп. „Сократ” (2003-2004)

Избрани публикации

Статии

Хуманизмът на Просвещението, сп. Ново време, бр. 1-2, 2018 г.;

Тезиси за Маркс, съвместно с Б. Попиванов, Ол Касабов, Д. Божков, В. Видински, П.     Горанов, сп. Ново време, бр. 5-6, 2018;

Философията на образованието и възпитанието на В. Розанов, сб. Проблеми и перспективи на философското образование в България, 2018;

Тяло и време в екзистенциалната лирика на К. Кавафис, сб.Тялото-вариации, спекулации, доктрини, 2018;

Учебници

Философия (Хронологична антология), съвместно с Иван Колев и Димка Гочева, изд. Анубис, С. 2001

Преводи

Аристотел, Атинската полития, 1991.

Аристотел, Физиогномика, С. 1998.

*фотография Цочо Бояджиев