МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Обща информация

"ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ"

по случай 

50-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯВ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1-3 юни 2022 г.
София, България

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Психологията – традиция и съвременност“, организирана по повод на 50-годишната от създаването на Специалност „Психология“ във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с което се поставя началото на университетското образование по Психология в България.

Организацията на събитието е подкрепена от Дружеството на психолозите в Република България и Центъра за психологически изследвания и консултации към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Дата и място на провеждане

Конференцията ще се проведе в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”. Със своята красива сграда от XIX век, в аудитории, които вдъхновяват с традиция, но предлагат и модерни технологии, с множество фоайета и кафенета, той осигурява идеално място за неформални срещи и контакти. Повечето хотели в центъра на София се намират на пешеходно разстояние от мястото на  конференцията.

Адрес

Ректорат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София

Регистрация 

1 юни 2022 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч., фоайето пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“

Организационен комитет

Председател

проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Членове

проф. д.пс.н. Сава Джонев – Председател на Дружеството на психолозите в Република Българи
проф. д-р Емилия Алексиева
доц. д-р Камелия Ханчева
доц. д-р Николай Димитров
гл. ас. д-р Анета Атанасова
гл. ас. д-р Валерия Витанова
гл. ас. д-р Вихра Найденова
гл. ас. д-р Дамяна Иванова
гл. ас. д-р Диана Христова
гл. ас. д-р Николай Рачев
гл. ас. д-р Плама Христова
гл. ас. д-р Светлина Колева
гл. ас. д-р Людмил Денев
гл. ас. д-р Весела Кръстева

ас. Георги Кирилов

докторанти:
Бойко Панчев
Мария Василева
Мая Янева
Любомира Цветкова
Теодора Джоргова

Научен секретар

д-р Галина Кабаджова

Организационен секретар

Левена Езекиева

Програмен комитет

Председател

проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Членове

проф. д.пс.н. Пламен Калчев
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
проф. д.пс.н. Йоана Янкулова
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
проф. д.пс.н Румяна Крумова-Пешева
проф. д.пс.н. Теодора Стоева
доц. д-р Людмила Андреева
доц. д-р Даниел Петров

Тематични направления

1. Обща психология
2. Когнитивна психология
3. Трудова, организационна и икономическа психология
4. Психология на развитието
5. Психология на здравето
6. Консултативна психология и психотерапия
7. Педагогическа психология
8. Социална психология
9. Клинична психология
10. Психология на виртуалния свят и социалните мрежи
11. Кроскултурна психология и междукултурна медиация
12. Клинична психология на развитието
13. Управление на човешките ресурси
14. Спортна психология
15. Невропсихология

Заявка за участие

Заявката за участие може да се свали от тук.

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат изпратени на имейл:
50yearspsychologySU@phls.uni-sofia.bg

Важни срокове

 • За изпращане на заявка и резюме: 3 април 2022 г.
 • За приемане на абстрактите: 19 април 2022 г.
 • За превеждане на таксата за правоучастие: 10 май 2022 г.
 • Получаване програма на конференцията: 29 май 2022 г.
 • За изпращане на докладите (MS Word): 30 юни 2022 г.

В програмата на конференцията ще бъдат включени само доклади, за които е платена такса правоучастие.

Такса правоучастие

 • За български граждани: 120 лв. за един доклад; 180 лв. за два доклада
 • За докторанти: 50 лв. (възможно е да се публикува само един доклад)
 • За участници без доклад: 30 лв.
 • За студенти: 20 лв.
 • За чуждестранни участници: €75 за един доклад; €100 за два доклада

Таксата за правоучастие включва:

 • Участие във всички секции
 • Конферентна програма 
 • Електронна книга с резюмета
 • Електронен сборник с доклади
 • Напитки и закуски за кафе-паузи и обяд
 • Коктейл

Таксата следва да бъде преведена с платежно нареждане на банкова сметка:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Банка: БНБ – ЦУ София
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
BIC код: BNBGBGSD
В графата „Основание за плащане“ задължително да се посочи:
Такса за участие в Международна научна конференция 50 години Психология в СУ, Философски факултет.

Публикации от конференцията

Резюметата на докладите ще бъдат публикувани в електронна книга с резюмета, която ще бъде налична при регистрацията. Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в юбилеен сборник на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, който ще бъде рефериран в НАЦИД. Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език.

Технически изисквания към докладите

Техническите изисквания към докладите може да се свалят от тук

Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.

Контакти за информация

Е-mail: 50yearspsychologySU@phls.uni-sofia.bg
Адрес: Специалност „Психология“, Философски факултет
СУ „Св. Климент Охридски“, Южно крило, каб. 60
бул. „Цар Освободител“ 15, гр. София

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Сборник научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50-години от създаването на специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 1-3 юни 2022 г.