Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - ноември, 2022г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИЙТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

 

 

Д0ПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2020 г.-2021 г.

отпуснати в изпълнение на ПМС №103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2020 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за трета поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 387 419,68 лв. Прочетете тук....

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

 

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти – фаза 2“ (вж. https://web.mon.bg/bg/101140) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Философски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за участие в действащи научно изследователски проекти (Приложение 1 – тук), изпълнявани от факултета, за следните позиции:

 1. пост-докторант на 8/4-часов работен ден с месечно възнаграждение от 2000 лв. за 8 часов работен ден или 1000 лв. за 4-часов работен ден, за период не по-кратък от 6 месеца, с включени осигуровки и за сметка на работодателя.
 2. млад учен на 8/4-часов работен ден с месечно възнаграждение от 1200 лв. за 8 часов работен ден или 600 лв. за 4 часов работен ден, за период не по-кратък от 6 месеца, с включени осигуровки и за сметка на работодателя.
 3. назначен във ФФ на СУ асистент или главен асистент с месечно възнаграждение от 300 до 800 лв.

 

В конкурса могат да участват кандидати (български граждани и граждани на ЕС, работещи в страната), които отговарят на критериите на Националната програма „Млади учени и пост-докторанти“, както следва:

 1. Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно- образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия.

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

 

 1. „Пост-докторант“ е учен, който е придобил първа докторска степен в страната или чужбина, но не повече от 5 години след придобиването й. Съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България ОНС „Доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

Основанията за двете категории кандидати трябва да бъдат в сила не само към момента на кандидатстването, а за целия период на участието им след сключване на договор по програмата.

 

Кандидатите трябва да изпратят до 17,00 ч. на 10.09.2022 г. в електронен вариант на имейл адреса на г-жа Ирена Черешарова (cheresharova@phls.uni-sofia.bg) следните документи:

 •  Заявление за участие в конкурса (по образец).
 • CV – европейски формат.
 • Копия от диплома за първа магистърска степен, респективно първа ОНС „доктор“.
 • Копие на заповед за зачисляване (приложимо за кандидати, които са действащи задочни докторанти или докторанти на самостоятелна подготовка).
 • Копие на трудов договор (приложимо за кандидати, назначени на длъжност „асистент“ или „главен асистент“).
 • Списък с публикации за последните 5 години (по образец - намира се на първа страница на документ със заглавие образец).
 • Списък с участия в национални и международни научноизследователски проекти за последните 5 години (по образец - намира се на втора страница на документ със заглавие образец).
 • Списък с проведени специализации в чужбина за последните 5 години (по образец - намира се на трета страница на документ със заглавие образец).
 • Списък с участия в научни конференции с доклад/постер у нас и в чужбина за последните 5 години (по образец - намира се на четвърта страница на документ със заглавие образец)
 •  от тук можете да изтеглите този документ
 •  Формуляр за кандидатстване (по образец).

 

Критерии за оценка на научно-изследователски потенциал

 

Критерий

Точки

1

Защитена първа дисертация

10

2

Защитена първа магистърска теза

5

3

Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза за последните пет години.

5 точки на публикация

4

Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза за последните пет години.

3 точки на публикация

5

Участие в научноизследователски проекти, финансирани от оперативните програми  на ЕС или други национални и международни научни институции за последните пет години

3 точки на проект

6

Участие в научноизследователски проекти на Философски факултет, финансирани от ФНИ на Софийски университет за последните пет години

3 точки на проект

7

Специализации в чужбина за последните пет години (без мобилност по програма Еразъм+)

5 точки

8

Участие в научна конференция с доклад/постер за последните пет години

3 точки

 

Резултатите от посочените критерии формират 10% от оценката на научния потенциал на кандидатите.

 

Критерии за оценка на предложение за участие в обявен текущ проект на ФФ към СУ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

оценява се от  ... до ...

1

Познаване на научните изследвания по темата на проекта и актуалност на научната проблематика 

от 0 до 6 т.

2

Мотивация

от 0 до 4 т.

2.1

                Знания и умения

от 0 до 2 т.

2.2

                Способности за писане на научен текст

от 0 до 2 т.

3

Научен ефект (въздействие)

от 0 до 6 т.

3.1

                Нови знания

от 0 до 2 т.

3.2

                Очаквани резултати и научни приноси

от 0 до 2 т.

3.3

                Приложимост на резултатите

от 0 до 2 т.

4

Принос за научното развитие на кандидата

от 0 до 4 т.

 

ОБЩО

от 0 до 20 т.

 

Резултатът от експертната оценка на предложението за участие в проекта, по който се кандидатства, формира 90% от оценката на научния потенциал на кандидатите.

Кандидатите ще получат персонално съобщение по имейл за резултатите от оценката на научния потенциал на 16.09.2022 г. До интервю с членовете на Комисията по подбора ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят на изискванията и са получили най-малко 15 точки на  предложението за участие в проекта, по който се кандидатства. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в периода 19-21.09.2022 г. присъствено или онлайн през платформата MS Teams. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени до 30.09.2022 г. С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца с начална дата 08.10.2022 г.

За допълнителна информация може да прегледате „Механизъм и правила за подбор на млади учени и пост-докторанти на ФФ“ или да пишете на Ирена Черешарова, инспектор „Учебна дейност“, cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Допълнителни стипендии за редовните докторанти за 2021/2022 г.

 

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2021г.-2022 г.,

отпуснати в изпълнение на ПМС №212 от 01.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2021 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за четвърта поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 394 536,42 лв. Средствата, отпуснати за Факултета, са изчислени съгласно Методиката по чл. 2, ал. 6, 7, 8 и 9 от ПМС №90/2000 г. и допълнителни критерии, отразяващи конкретната специфика на звената и обучението на докторантите.

Комисия, в която участват представители от всички специалности на Философски факултет и двама представители на докторантите, утвърдена от Факултетния съвет, Протоколи № 4/09.11.2021 г. и  №6/07.12.2021 г., обсъди и изработи механизъм за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии във Философски факултет, който има за цел насърчаване на образователната и научната дейност на докторантите.

            Комисията взе решение допълнителните средства за стипендии за периода 2021-2022 г. да се разпределят на всички редовни докторанти, обучение по държавна субсидия по равно, като:

 1. Право да получат допълнителни средства от общата полагаща се на Философски факултет сума имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:
 • Докторанти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (български граждани и граждани на държави-членки на  ЕС), за обучение през зимен и летен прием на 2018/2019 г. (февруари или юли 2019 г.), зимен и летен прием на 2019/2020 г. (февруари или юли 2020 г.), зимен и летен прием на 2020/2021 г. (февруари или юли 2021 г.)
 • Имат непрекъснати докторантски права (не са отстранени или прекъснали. Докторанти в период на удължаване не получават стипендия).

 

  2. Право да получат допълнителни средства имат всички докторанти в редовна форма на обучение, изпълнили условията по т.1, които са:

 • Заплатили всички дължими такси за обучението си като редовни докторанти към края на месец януари 2022 г.;
 • Изпълнили  дейностите, предвидени по индивидуален план;
 • Предали отчет и получили положителна атестация от научния ръководител, които са били обсъдени и приети с мнозинство от катедрените съвети и от Факултетния съвет на Философски факултет.
 • Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция на месеците, през които имат права на редовни докторанти, но след предаване и утвърждаване на отчет и положителна атестация;

 

3. Заедно с подаването на отчетите докторантите да попълнят заявление в електронна форма, достъпно на следния адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1GRWTXN_Ns4SyScjNYpQQfWe7pviiwSbvqDuNFaCrDuU/edit

      /За да попълните електронното заявление, моля копирайте посоченият тук адрес и го попълнете в браузъра, който ползвате./

     Попълването на формата ще послужи на Комисията за анализ на докторантската активност и определяне на правилата за разпределяне на докторантските стипендии за следващата година. Подаването на заявления е препоръчително, но е от изключително значение с оглед на вземане на подходящи и справедливи решения за начина на последващо разпределяне на стипендиите като инструмент за стимулиране на научно-изследователската активност на докторантите.

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

 

Център за академични изследвания обявява своите редовни стипендии за български учени за академичната 2023 - 2024 година. Стипендиите са предназначени за изследователи от социалните и хуманитарните науки, които работят постоянно в България или имат позиция в чуждестранен университет / институт.

Конкретна информация за всяка от стипендиантските програми може да видите по-долу.

Моля, чувствайте се свободни да разпространите информацията сред вашите колеги!
 
Facebook
Website
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

     ♦  Възможност за участие в конференция "ЕС в „окото на бурята“ – Обединена Европа или Европа на нациите " - 28-29 октомври 2022г. Прочетете още....