Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете за тази докторантска година, чийто списък можете да видите по-долу. В тях може да се записват докторанти от Софийски университет. Докторанти от други висши учебни заведения следва за заплатят такса от 150 лв. за курс и да донесат бележка за платената такса на инспектор Ирена Черешарова в кабинет 47, Ректорат, Южно крило, етаж 3. 

Тази година записването в курсовете ще става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където вече е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ, паролата е вашето ЕГН. Докторантите от Философски факултет имат изготвени потребителски имена, получени при получаването на заповедта за зачисляване. Ако някой е загубил своето, може да пише на инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за съдействие или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име. Докторантите от други факултети моля да се обръщат към уеб-администраторите на своите факултети, които трябва да им изготвят потребителско име и парола за системата СУСИ. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Срок на записване в курсовете - до 31.03.2017г. За курсовете, които ще стартират през зимния семестър на учебната 2017/2018г. записването ще продължи и след този срок. Допустимият брой записани участници за всяка група е 15 докторанта, а за курса на проф. Иванка Мавродиева - 20 докторанта. При запълване на групата системата ще преустанови записването.

 

Ето списък на самите курсове:

 

 

Наименование

Дати на провеждане*

 

1

Академично писане за докторанти, 1 и 2 част

Проф. дфн Иванка Мавродиева

 

 

Групите за този курс ще бъдат до 20 участника.

Първа група - курсът е проведен.

Втора група ще проведе занятие на следните и в следните зали:

5.06. - зала 54, блок 1, бул. "Цариградско шосе" 125,  от 17 до 21 ч.

6.06. - зала 400, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125, от 17 до 21 ч.
8.06. - зала 45, блок 1 от 17 до 21 ч.
9.06. - зала 51, блок 1 от 17 до 21 ч.
10 юни - зала 408, блок 4 от 9 до 18 ч.
12, 13,  15, 16 юни - зала 408 от 17 до 21 ч., блок 4
18 юни - зала 408 от 9 до 18 часа, блок 4

 

2

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

Първа и втора група - проведени

Трета група - дати на провеждане:

14 юни 2017г. - от 10 до 16 часа - зала 83Б, Ректорат, етаж 4

15 юни - от 10 до 16 ч. - зала 63 А, етаж 3, Ректорат

16 юни - от 10 до 16 ч. - зала 83-Б, етаж 4, Ректорат

 

3

Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки

Проф. дпсн Сава Джонев

Дати на провеждане:

28 март, 4 април, 11 април, 25 април, 2 май, 9 май 2017 г. от 13 до 18 часа в зала 307, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

 

4

Европейска философия и християнско богословие 

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

Курсът ще се проведе през зимния семестър на 2017/2018г. Провеждане – 2 съботи и недели с целодневна заетост.

 

5

Език, значение и концептуален анализ

Доц. д-р Димитър Иванов

Летен семестър на учебната 2016/2017г. Курсът ще се проведе след консултация с докторантите за удобно и предпочитано от тях време и начин на провеждане.

 

6

Език и свят. Езикова и културна относителност

Проф. д-р Сергей Герджиков

При сформиране на група курсът може да стартира през летния семестър на 2016/2017г.

 

7

Етика на научното изследване

Доц. д-р Валентина Кънева

Курсът ще се проведе през зимния семестър на 2017/2018г.
Провеждане – 1 път седмично в рамките на семестъра.

 

8

Информационно търсене и обработка на информацията

доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

Курсът ще се проведе през зимния семестър на 2017/2018г.
 

 

9

Качествени методи за изследване в сферата на социалните науки

Проф. дпсн Сава Джонев

Дати на провеждане: 30 март, 6 април, 20 април, 27 април, 4 май, 11 май 2017г. от 13 до 18 часа в зала 229, блок 4, бул "Цариградско шосе" 125.

 

10

Компютърна обработка на емпирични данни (SPSS) – част І

Проф. дфн Оля Харизанова

Курсът ще се проведе през зимния семестър на академичната 2017/2018г.

 

11

Комуникативната култура

Доц. дпсн  Теодора Стоева

Дати на провеждане: 20 май, 21 май, 27 май и 28 май 2017г. от 9 до 18 часа в зала 200, блок4, бул. "Цариградско шосе" 125.

 

12

Масовият човек

проф. дфн Олег Георгиев; гл.ас. д-р Гергана Динева;  гл. ас.   д-р Васил  Видински

Курсът беше обявен миналата докторантска година, но ще се проведе през летния семестър на учебната 2016/2017г.

Дати на провеждане:

17.03. - ауд. 65, Ректорат, от 9,00 до 16, 30 ч.
18.03. - ауд. 63-А, Ректорат, от 9,00 до 16,30 ч.
24.03 - ауд. 63, Ректорат,  от 9,00 до 16,30 ч.
25.03. - ауд. 63-А, Ректорат,  от 9,00 до 16,30 ч.

 

13

Методи и техники в социологията

Доц. Д-р Калоян Харалампиев

Дати на провеждане:

12, 13 и 14 май 2017г. от 10 до 16 ч. в зала 530, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

19  май (зала 530, блок 4 ) и 20 май 2017г. (зала 520, блок 4) от 10 до 16 ч.

 

 

14

Методологически дизайн

Проф. д-р Витан Стефанов

При сформиране на група - 2 пъти седмично в рамките на летен семестър 2016/2017г. (вторник и четвъртък след обяд).

 

15

Наследството на Аристотел

Доц. Д-р Димка Гичева - Гочева

Първата среща на групата ще се проведе на 6 април 2017г. от 18,30 ч. в каб. 68, Ректорат, етаж 4.

 

16

Онтологизиране и експертност, консултиране, проектност.

Доц. д-р Веселин Дафов

Курсът ще се проведе през летен семестър на учебната 2016/2017г., 1 път седмично в рамките на семестъра.

 

17

Политическа антропология

Проф. д.с.н. Ивайло Дичев

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2017/2018г.

 

18

Посткапитализъм и постмарксизъм

Проф. д-р Хараламби Паницидис

Първа среща на курса - 24 април 2017г. от 14 до 16 ч. в зала 83-Б, Ректорат. Провеждане - всеки понеделник до края на семестъра.

 

19

Постмодерна етика

Проф. д-р Силвия Минева

Зимен семестър на учебната 2017/2018г.

 

20

Политическият капитал: генезис, натрупване, употреба и злоупотреба

Проф. дпн Николай Найденов

Дати на провеждане - всеки вторник с начало 25.04.2017г. от 17,15  до 19 ч. в зала 304, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125. На датата 6.06. - в зала 319 от 17,15 до 19 ч., бл. 4.

 

21

Психоаналитична психотерапия

Доц. д-р Румяна Крумова - Пешева

Курсът ще се повежда през зимен семестър на учебната 2017/2018г., блоково, 21, 22 и 28 октомври 2017г.

 

22

Революция, напредък, вечен мир: Имануел Кант и философията на историята

Доц. д-р Огнян Касабов

Първа среща на групата - 10април12017г. от 16,30 до 18 ч. в каб. 51, Ректорат

 

23

Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на обучители

Проф. дпн Стойко Иванов

Дати на провеждане: 26, 27 и 28 септември от 10,00 часа в зала 83-Б, ет.4, Ректорат, Южно крило.

 

Философски факултет предлага и още три курса:

24

Методология на сравнителните изследвания

Доц. д-р Румяна Коларова

Летен семестър на 2016/2017г. 1 път седмично в рамките на семестъра.

25

Докторантско ателие за изкуства, социални и хуманитарни науки

Проф. д-р Александър Кьосев

Курсът ще се проведе през летен семестър на учебната 2016/2017г. Занимания - 1 път седмично в рамките на семестъра.

26

Що е разказ?

Проф. д-р Александър Кьосев

Курсът ще се повежда през зимен семестър на учебната 2017/2018г.

* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. На своето ново заседание на 07.03.2017г. Факултетният съвет ще гласува още няколко курса, след което горната таблица ще бъде допълнена.

Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.

 

Философски факултет предлага следният курс за докторанти от докторските програми на спец. "Психология" - "ORGANIZATION OF PH.D. STUDIES AND SCIENTIFIC WRITING IN" с лектор - проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева. Курсът ще се провежда на следните дати и часове: 16, 17, 18 и 19 март 2017г. от 10 до 17,30 часа и 6, 7, 8 и 9 април 2017 г. от 10 до 17,30 часа к каб. 49, Ректорат.