Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Продължава записването за докторантски курсове във Философски факултет, чийто обновен списък можете да видите по-долу. Това са непроведените курсове, гласувани от Факултетният съвет на Философски факултет за периода февруари 2018г. - фавруари, 2019г. Срок за записване на курсовете - 30 март 2018г.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ, паролата е вашето ЕГН. Докторантите от Философски факултет имат изготвени потребителски имена, получени при получаването на заповедта за зачисляване. Ако някой е загубил своето, може да пише на инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за съдействие или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име.  Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

В Софийски университет до края на 2018г. има проект с наименование "Докторантски център"Св. Климент Охридски" - https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=889. Една от неговите цели е да подпомага докторантското обучение, като предлага голям набор от докторантски курсове. Те също могат да бъдат избирани от докоторантите на Философски факултет. Всички докторантски курсове (на Философски факултет и на проекта) носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол.

Наименование

Дати на провеждане*

Академично писане за докторанти 1 част и 

Академично писане за докторанти 2 част

Проф. дфн Иванка Мавродиева

 

Дати за провеждане на втора група:

I част: 3 и 4 май 2018г. 17 - 21 часа - зала 300, блок 4

5 май 2018г - 10 - 18 часа - зала 400, блок 4

10 май 2018 - 17-21 часа - зала 202

11 май 2018г. - 17-21 часа - зала 400

12 май 2018 г. - 14 - 18 часа - зала 408

II част: 17 май 2018 - 17 - 21 часа - зала 202

18 май 2018г. - 17 - 21 часа, зала 400

2 юни 2018г. - 10 - 18 часа - зала 202

Занятията ще се провеждат в блок 4, кампус "Цариградско шосе" 125.

Дизайн, количествени методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки

Проф. дпсн Сава Джонев

Дати на провеждане: 16.04, 23.04., 30.04, 14.05., 21.05., 28.05., 04.06.2018г. от 14 до 17,30 часа в блок 4, кампус "Изток", зала 307

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

Първа група е само за докторанти от Философски факултет.

Дати на провеждане:

Втора група - 9, 10 и 11 май 2018г.

9 май - 10-17ч., зала 83-Б, Ректорат, ет.4, Южно крило

10 май - 9-14ч. - зала 83-Б, продължаване на кабинета на проф. Камбуров

11 май - 9-13ч., зала 83-Б, продължаване на кабинета на проф. Камбуров

 

Трета група - 30 и 31 май, 1 юни 2018г.

Европейска философия и християнска теология  

Проф.  дфн Георги Каприев

Курсът ще се проведе през зимния семестър на 2018/2019г. Провеждане – 2 съботи и недели с целодневна заетост.

Език и свят. Езикова и културна относителност

Проф. дфн Сергей Герджиков

Летен семестър 2017/2018

Веднъж седмично в рамките на целия семестър.

Език, значение и концептуален анализ – I част

Доц. д-р Димитър Елчинов

Летен семестър на 2017/2018г. Веднъж седмично в рамките на целия семестър.

Естетическо vs. Политическо

Доц. д-р Огнян Касабов

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Информационно търсене и обработка на информацията

Доц. д-р М.Миланова, доц. д-р Е.Лозанова

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г. При повече желаещи ще се обособят 2 групи, които ще работят паралелно в 2 зали.

Истина и значение

 доц. д-р Анна Бешкова

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Веднъж седмично в рамките на целия семестър.

История на реториката

Доц. д-р Г.Петрински

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Качествени методи за изследване на социалните науки

Проф. дпсн. Сава Джонев

Дати на провеждане: 19.04., 26.04., 03.05., 10.05., 17.05., 31.05, 07.06.2018г. от 14 до 17,30 часа в блок 4, кампус "Изток", зала 408

Критично мислене и аргументен анализ/ Critical thinking and argument analysis

Доц. дфн Б.Моллов

Първа среща на курса - 18 април 2018г., 14,00 часа, зала 404, блок 2, бул. "Цариградско шосе" 125.

Комуникативната култура

Проф. дпсн Теодора Стоева

Дати на провеждане:

19, 20 и 26 май от 10 до 19ч. в зала 319, блок 4, Кампус "Изток", бул. "Цариградско шосе" 125.

Методи и техники в социологията

Доц. д-р К.Харалампиев

Дати на провеждане: 19 май, 20май, 25 май, 26 май, 27 май 2018г. от 10 до 16 ч. в зала 530, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Политическа антропология

Проф. дфн И.Дичев

Летен семестър 2017/2018г. - всяка сряда от 17 до 20 часа в блок 1, кампус "Изток", зала 503. Начало - 4 април 2018г.

Политическата мисъл от Херодот до Аристотел

Доц. д-р Димка Гичева - Гочева

Летен семестър 2017/2018г.

Политическият капитал: генезис, натрупване, употреба и злоупотреба

Проф. дпн Н.Найденов

Дати на провеждане: 3, 10, 17 и 31 май 2018 г.

Посткапитализъм и постмарксизъм

Проф. д-р Х.Паницидис

Провеждане - всяка сряда от 14 до 18 ч. в зала 83-Б, Ректорат, етаж 4, Южно крило.

Начална дата - 18 април 2018г.

Постмодерна етика

Проф. д-р С.Минева

Летен семестър 2017/2018

Психоаналитична психотерапия

Доц. дпсн Румяна Крумова - Пешева

Зимен семестър 2018/2019г.

 

Психология на професонално-педагогическото общуване

Проф. дпн С.Иванов

Зимен семестър 2018/2019г.

 

Старогръцки език

Доц. д-р Г.Петрински

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на обучители

Проф. дпн С.Иванов

Зимен семестър 2018/2019г.

 

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти

Доц. дпсн Румяна Крумова - Пешева

Летен семестър 2017/2018

Личност, индивидуални различия и индивидуалност

Проф. дпсн И.Зиновиева

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

CULTURAL PSYCHOLOGY AND INTERCULTURAL MEDIATION

SYLLABUS

Проф. дпсн И.Зиновиева

Летен семестър 2017/2018г.

ORGANIZATION OF PH.D. STUDIES AND SCIENTIFIC WRITING IN PSYCHOLOGY

SYLLABUS

Проф. дпсн И.Зиновиева

Дати на провеждане: 9 март, 10 март, 30 март, 31 март, 1 април, 13 април, 14 април и 15 април от 9,30 до 17,00 часа

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване

Проф. дпсн Соня Карабельова

Начална дата на курса – 26 април от 10 до 17 часа в блок 4, каб. 232, бул. "Цариградско шосе" 125.

* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.

 

Образци

Индивидуален план (pdf)

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила от 2018г.

​Учебни планове на специалност "Психология"