Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

В списъка с докторантски курсове ще откриете курсовете, които ще се проведат през зимсия семестър на учебната 2020/2021 г.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. Желателно е да направите избора си до края на месец. октомври 2020 г., за да стане ясно кои курсове са събрали необходимите 3 човека за да стартират и да се планира провеждането им.

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол.

 

Наименование на докторантския курс

 

Дати на провеждане⃰

 

 

 

1

Академично писане за докторанти, 1 и 2 част – проф. дфн Иванка Мавродиева

учебен план на 1 част

учебен план на 2 част

 

Група до 10 човека, с предимство са докторантни от Философски факултет.

Провеждане на курса на следните дати:

Академично писане, 1 част

26.11.2020 г. - четвъртък - 17 - 21 часа

27.11.2020 г. - четвъртък - 17 - 21 часа

28. 11.2020 г., събота - 10-19 часа

Академично писане, 2 част- 30 часа

03.12.2020 четвъртък - 17- 21 часа

04.12.2020 - петък - 17- 21 часа

05.12.2020 г., събота - 10 -19 часа

2

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита – проф. д-р Иван Камбуров

Провеждане: Първа група – 28, 29 и 30.10.2020г. от 10  до 17 ч. в зала 63, Ректорат, ет. 3

Втора група – 4, 5 и 6 номеври 2020 г. в заола 63, Ректорат, ет. 3 от 10  до 17 ч.

3

Европейска философия и християнско богословие – проф. дфн Георги Каприев

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г. Провеждане – в рамките на 2 съботи и недели.

4

Етика на научното изследване – доц. д-р Валентина Кънева

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

5

Информационно търсене и обработка на информацията – доц. д-р Милена Миланова, доц. д-р Елица Лозанова - Белчева

13, 14 и 15.11.2020 г.

20, 21 и 22.11.2020 г. от 10 до 16 ч.

 

6

История на реториката – доц. д-р Герасим Петрински

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

7

Философия на езика в античността - доц. д-р Димка Гичева - Гочева -

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

8

Политическа антропология - проф. дсн Ивайло  Дичев

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

9

Посткапитализъм и постмарксизъм – проф. д-р Хараламби Паницидис

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

10

Право и литература – проф. дфн Стилиян Йотов

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 1 път седмично след обяд по 2 часа в рамките на семестъра

11

Приложение на качествените методи в изследванията на населението - доц. д-р Елица Димитрова – хоноруван преподавател

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г. Начин на провеждане – концентрирано в 3 дни, два от които – събота и неделя.

12

Психоаналитична психотерапия - проф. д-р Румяна Крумова - Пешева

Курсът ще се проведе на 9, 13, 14 и 15 ноември 2020 г. онлайн, в платформата MSTeams.

13

Старогръцки език - доц. д-р Герасим Петрински

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

14

Стратегическо мислене – проф. дпн Тодор Танев

Зимен семестър на 2020/2021 г.

15

Феноменология и методология на лидерството – доц. д-р Албена Танева

Зимен семестър на 2020/2021 провеждане през м. декември

 


 


Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

 

Образци

Индивидуален план (pdf)

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология"