Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Продължава записването за докторантски курсове във Философски факултет, чийто обновен списък можете да видите по-долу. Това са непроведените курсове, гласувани от Факултетният съвет на Философски факултет за периода февруари 2018г. - фавруари, 2019г. Срок за записване на курсовете - 30 март 2018г.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ, паролата е вашето ЕГН. Докторантите от Философски факултет имат изготвени потребителски имена, получени при получаването на заповедта за зачисляване. Ако някой е загубил своето, може да пише на инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за съдействие или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име.  Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

В Софийски университет до края на 2018г. има проект с наименование "Докторантски център"Св. Климент Охридски" - https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=889. Една от неговите цели е да подпомага докторантското обучение, като предлага голям набор от докторантски курсове. Те също могат да бъдат избирани от докоторантите на Философски факултет. Всички докторантски курсове (на Философски факултет и на проекта) носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол.

Наименование

Дати на провеждане*

Академично писане за докторанти 1 част и 

Академично писане за докторанти 2 част

Проф. дфн Иванка Мавродиева

 

Курсът ще се проведе през зимен семестър на учебната 2018/2019г. (ориентировъчно месеци ноември - декември).

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

Първа група е само за докторанти от Философски факултет.

Курсът се провежда в 3 последователни дни (работни) от 10  до 18 ч. Група – в края на м. октомври.

.

Европейска философия и християнска теология  

Проф.  дфн Георги Каприев

Дати на провеждане:

3.11.2018 г. от 14 до 19 ч.

4.11.2018г. от 10 до 18 ч.

10.11.2018г. от 14 до 19 ч.

11.11.2018г. от 10  до 18 ч. 

Среща пред каб. 503 в блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

Език и свят. Езикова и културна относителност

Проф. дфн Сергей Герджиков

Зимен семестър 2017/2018

Веднъж седмично в рамките на целия семестър.

Естетическо vs. Политическо

Доц. д-р Огнян Касабов

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Информационно търсене и обработка на информацията

Доц. д-р М.Миланова, доц. д-р Е.Лозанова

Дати на провеждане:

19. 10. 2018 -  Кампус Изток, бл. 1, ет. 4, 420 зала, от 13 до 18 часа.
20-21. 10. 2018 -  Кампус Изток, бл. 1, ет. 4, 47 зала, от 10 до 15 часа.
26. 10. 2018 -  Кампус Изток, бл. 1, ет. 4, 420 зала, от 13 до 18 часа.
27-28. 10. 2018 - Кампус Изток, бл. 1, ет. 4, 47 зала, от 10 до 15 часа.

Истина и значение

 доц. д-р Анна Бешкова

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Веднъж седмично в рамките на целия семестър.

История на реториката

Доц. д-р Г.Петрински

Дати на провеждане: 10, 17, 24 ноември и 1 декември от 10 до 18 ч. Занятията ще се провеждат в следните зали: от 10 до 14 ч. в каб. 126, от 14 до 18 ч. в зала 130, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Политическата мисъл от Херодот до Аристотел

Доц. д-р Димка Гичева - Гочева

Зимен семестър 2017/2018г.

Постмодерна етика

Проф. д-р С.Минева

Летен семестър 2017/2018

Психоаналитична психотерапия

Доц. дпсн Румяна Крумова - Пешева

Дати на провеждане - 23, 24 и 25 ноември в зала 61, Ректорат, етаж 3.

 

Психология на професонално-педагогическото общуване

Проф. дпн С.Иванов

Дати на провеждане - 28, 29 и 30 септември от 9 до 18 ч.. Зала 205, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

 

Старогръцки език

Доц. д-р Г.Петрински

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на обучители

Проф. дпн С.Иванов

Дати на провеждане - 12, 13 и 14 октомври 2018г. от 9 до 18 ч. Зали в блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

зала 229 - 12.10.2018г. от 9 до 18 ч.

зала 319 - 13 и 14.10.2018г. от 9 до 18 ч.

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти

Доц. дпсн Румяна Крумова - Пешева

Летен семестър 2017/2018

Личност, индивидуални различия и индивидуалност

Проф. дпсн И.Зиновиева

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Теория на фискалните илюзии и разбирането на политическия процес

Доц. д-р Красен Станчев

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Философски и литературни параметри на икономическите теории

Доц. д-р Красен Станчев

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

Парадигмални алтернативи за изследване на разширяванията на ЕС

Проф. д.с.н. Георги Димитров

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

 


Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

 

Образци

Индивидуален план (pdf)

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила от 2018г.

​Учебни планове на специалност "Психология"