Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува докторантските курсове, които ще се проведат през настоящата докторантска година (февруари 2019 г. - февруари 2020 г.) 

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ, паролата е вашето ЕГН. Докторантите от Философски факултет имат изготвени потребителски имена, получени при получаването на заповедта за зачисляване. Ако някой е загубил своето, може да пише на инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за съдействие или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име.  Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол.

 

Наименование

Дати на провеждане*

Академично писане за докторанти 1 част и 

Академично писане за докторанти 2 част

Проф. дфн Иванка Мавродиева

Занятията за 1 част от курса ще се проведат на следните дати:

11.12.2019 - от 9 до 14 ч. - зала 63, Ректорат

12.12.2019 - от 9 до 19 ч. - зала 63, Ректорат

13.12.2019 - от 9 до 15 ч. - зала 500 ,блок 4

14.12. 2019г. - от 9 до 19 ч. - зала 500, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

Курсът се провежда в 3 последователни дни

До 15 човека в група. При наличие на записани докторанти ще има група през зимен семестър на 2019/2020 г.

.

Демокрацията в епохата на медиите: концепции, тенденции  и методи за анализ

Доц. д-р Татяна Буруджиева

Дати на провеждане:

петък, 06.12.2019 от 13-17 ч. з.229
сряда, 11.12.2019 от 13-17 ч. з. 404
четвъртък, 12.12.2019 от 15-16 ч. з.326 и от 17-19 ч. з.308  
петък, 13.12.2019 от 13-17 ч. з.229 ,
блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125 

Дизайн, количествени методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки

Проф. дпсн Сава Джонев

Курсът няма да се проведе.

Европейска философия и християнска теология  

Проф.  дфн Георги Каприев

Дати на провеждане: 9-10.11 и 16-17.11.2019 г. от 14 до 18 ч. Среща . пред кабинет 503 в блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Език и мислене

Доц. д-р Анна Бешкова, доц. д-р Благовест Моллов

Първа среща на курса - 4 ноември 2019 г. от 17,30 ч. в каб. 50, Ректорат

Етика на научното изследване

Доц. д-р Валентина Кънева

Дати на провеждане: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 2019 г. от 9 до 13 часа. Зала  529, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Информационно търсене и обработка на информацията

Доц. д-р М.Миланова, доц. д-р Е.Лозанова

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2018/2019г.

12, 13, 19, 20, 26, 27.10. от 10.00 до 16.00 ч., бл.1, каб 47.

Блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125

История на реториката

Доц. д-р Г.Петрински

Дати на провеждане: 9, 16, 23 ноември 2019 г. от 10 до 18 ч. в зала 130, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Качествени методи за изследване на социалните науки

Проф. дпсн Сава Джонев

Курсът няма да се проведе.

Методи и техники в социологията

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Курсът няма да се проведе.

Право и литература

Проф. дфн Стилиян Йотов, доц. д-р Стоян Ставру

Зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Посткапитализъм и постмарксизъм

Проф. д-р Хараламби Паницидис

Зимен семестър 2019/2020г.

Психоаналитична психотерапия

Доц. дпсн Румяна Крумова - Пешева

Дати на провеждане: 9.11,16.11. и 17.11.2019г. от 9 до 19 ч. в аудитория 61, Ректорат.

Психология на професонално-педагогическото общуване

Проф. дпн С.Иванов

Дати на провеждане – 29 и 30 ноември и 1 декември 2019 г. от 9 до 18 ч..

Зали: 

29 и 30 .11. - от 9 до 18 ч. - зала 205
1.12. от 9 до 18 ч. - зала 228, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Старогръцки език

Доц. д-р Г.Петрински

Дати на провеждане: 4, 11, 18 януари 2020 г. от 10 до 18 ч.зала 130, блок 4.

Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на обучители

Проф. дпн С.Иванов

Дати на провеждане – 17, 18 и 19 януари 2019г. от 9 до 18 ч.Място на провеждане - блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125 в следните зали:

17.01. - зала 211 от 9 до 13 ч. и зала 228 - от 13 до 18 ч.
18.01.  и 19 .01. - от 9 до 18 ч.  в зала 211.

Курсове от докторски програми по Психология

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. дпсн И.Зиновиева

24 и 26.10, 29 и 30.11., 1.12, 14 и 15.12. 2019 г. от 10 до 17.30 ч. в каб. 49, Ректорат.

 

 


Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

 

Образци

Индивидуален план (pdf)

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология"