Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Продължава записването за докторантски курсове във Философски факултет, чийто обновен списък можете да видите по-долу. Това са непроведените курсове, гласувани от Факултетният съвет на Философски факултет за периода февруари 2017г. - фавруари, 2018г. В тях може да се записват докторанти от Софийски университет. Докторанти от други висши учебни заведения следва за заплатят такса от 150 лв. за курс и да донесат бележка за платената такса на инспектор Ирена Черешарова в кабинет 47, Ректорат, Южно крило, етаж 3. 

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ, паролата е вашето ЕГН. Докторантите от Философски факултет имат изготвени потребителски имена, получени при получаването на заповедта за зачисляване. Ако някой е загубил своето, може да пише на инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за съдействие или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име. Докторантите от други факултети моля да се обръщат към уеб-администраторите на своите факултети, които трябва да им изготвят потребителско име и парола за системата СУСИ. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Ето списък на самите курсове:

 


Наименование

Дати на провеждане*

 

1.

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

Дати на провеждане: 2.11.2017г. от 14 до 18 ч. в зала 300, блок 4

3.11.2017г. от 10 до 18 часа в зала 202, блок 4

и 4.11.2017г. от 10 до 18 часа в зала 308, блок 4, кампус "Изток", бул. "Цариградско шосе" 125

2.

Европейска философия и християнско богословие 

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

Дати на провеждане: 11.11.2017г. то 14 до 18 часа, зала 228, блок 4

12.11.2017г. - от 10 до 18 часа, зала 228, блок 4

18.11.2017г. - от 14 до 18 часа, зала 308, блок 4

19.11.2017г. - от 10 до 18 часа, зала 308, блок 4,

кампус "Изток", бул. "Цариградско шосе" 125.

3.

Език, значение и концептуален анализ

Доц. д-р Димитър Иванов

Зимен семестър на учебната 2017/2018г. Курсът ще се проведе след консултация с докторантите за удобно и предпочитано от тях време и начин на провеждане.

4.

Език и свят. Езикова и културна относителност

Проф. д-р Сергей Герджиков

Зимен семестър на учебната 2017/2018г.

5.

Информационно търсене и обработка на информацията

доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

Дати на провеждане: 13, 14, 15 и на 20, 21, 22 октомври 2017 от 10 часа в 47 зала, блок 1, "Цариградско шосе" 125.

6.

Компютърна обработка на емпирични данни (SPSS) – част І

Проф. дфн Оля Харизанова

Първа среща на курса – 16 октомври 2017г. от 17 часа в зала 47, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125. Последващи дати на провеждане – 18.10., 23.10., 26.10. с допълнително уговорка за начален час.

7.

Методологически дизайн

Проф. д-р Витан Стефанов

Дати на провеждане: всеки вторник от 10 до 12 часа в зала 83-Б, Ректорат, етаж 4. Курсът стартира на 21 ноември 2017г.

8.

Политическа антропология

Проф. д.с.н. Ивайло Дичев

Курсът ще се проведе през зимен семестър на 2017/2018г.

9.

Постмодерна етика

Проф. д-р Силвия Минева

Първа среща на курса - 15.11. - 15 часа в каб. 215, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

10.

Психоаналитична психотерапия

Доц. д-р Румяна Крумова - Пешева

Курсът ще се повежда през зимен семестър на учебната 2017/2018г., блоково, 20, 21 и 22 октомври 2017г. от 9 до 18 часа. в следните зали:

20.10.2017т. - зала 61, Ректорат, етаж 3

21 и 22.10.2017г. - зала 63А, Ректорат, етаж 3

11.

Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на обучители

Проф. дпн Стойко Иванов

Дати на провеждане: 26, 27 и 28 септември от 10,00 часа в зала 83-Б, ет.4, Ректорат, Южно крило.

12.

Методология на сравнителните изследвания

Доц. д-р Румяна Коларова

Зимен семестър на 2017/2018г., 1 път седмично в рамките на семестъра.

13.

Що е разказ?

Проф. д-р Александър Кьосев

Курсът ще се повежда през зимен семестър на учебната 2017/2018г.

       

 

* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.

 

Докторантските курсове във Философски факултет са различни от курсовете, предлагани по проект "Докторантски център "Св. Климент Охридски". Информация за тяхното записване можете да намерите в системата Мудъл на адрес http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975 или на сайта на проекта http://phdsu.blogspot.bg/ .