Студентски практики

Обща информация


ВНИМАНИЕ: От 02.01.2018 г. документи се подават в отдел „Научна и проектна дейност“ (Ректорат на Софийски университет, бул. Цар Освободител 15, Информационен център - тунела между метростанция "Софийски университет "Св. Климент Охридски"" и двора на Ректората). Приемът на договори се извършва в обявеното приемно време по график, съгласуван за целия университет. Комплектът съдържа:

  • договор за практическо обучение, генериран в уеб системата на проекта, разпечатан и подписан от студента в 3 екземпляра;
  • декларация за конфликт на интереси, попълнена от студента в 1 екземпляр.

За повече информация вижте “График и място за подаване на договори” и "Декларация" на сайта на СУ – Студенти – Новини – Информация за проект „Студентски практики....“

За получаване на готови документи по договори, подадени до 31.12.2017 г., се обърнете към:
Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
Кампус Изток, бл.4, к. 323 к. (бул. Цариградско шосе 125), тел. +359 2 800 51 41 (вижте още...)

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на проекта се предвижда студенти (редовно и задочно обучение), вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти (поддържан от МОН), да могат да се кандидатират и след съответна процедура по одобрение да се включат в практическо обучение (студентска практика) в реална работна среда, като за целта сключат договор със Софийски университет.

Практическото обучение следва да съответства на изучаваната от студента специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа съгласно предварително утвърдени програма и график. То е различно от предвидената по учебен план  практика за съответната специалност. Практическото обучение се провежда индивидуално или в група с помощта и под контрола на организацията работодател и под наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Студентите, включени в практическо обучение, получават стипендия. Академичният наставник извършва дейности по подпомагане, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение на място и чрез създадената по проекта уеб система.


Кандидатстване

Всеки студент има право да се включи в такава практика веднъж за всяка степен на обучение (т. е. еднократно като студент, обучаващ се за степен „бакалавър“, и еднократно като студент, обучаващ се за степен „магистър“), при условие че има права на действащ студент (т.е. че има заверен текущ семестър и първата сесия на защита по учебен план все още предстои). Майки с деца до 6-годишна възраст имат права до втора държавна изпитна сесия.

  1. Влезте в системата на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/
  2. Регистрирайте се, като попълните електронния формуляр
  3. Влезте във Вашия профил (след регистрацията)
  4. Запознайте се с условията за кандидатстване и вашите права.
  5. Запознайте се с информацията, публикувана на сайта на Софийски университет.
  6. Вижте обявите на работодатели и изберете една.
  7. Изберете академичен наставник.

Фирмата-работодател одобрява вашите кандидатура. Срокът на обявата вече тече.


Публикувано: м.06.2013 | Последна редакция: 10.01.2018 г., А.Димитрова

Подаване на документи за сключване на договор

https://docs.google.com/document/d/1fox9FI2n_utfrsll5PmRnJgn-Skrc_GDU-pIyCMR1ww/edit

Получаване на готови документи

https://docs.google.com/document/d/1drzcc1Gws5R7GDOFJXzEQHFIg3ttYfQJM08P4L94H0Y/edit