Студентски практики

Обща информация


ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно се запознайте с инструкцията за подаване на документи за сключване на договор и се свържете с функционалните експерти минимум два дни преди продаване на документи за извършване на проверка. Обърнете особено внимание на графика за подаване на документи. Благодарим за съдействието!

Моля, свързвайте се с нас по ел.поща, като:

 • в съобщението посочите трите си имена и факултетен номер;
 • копирате съобщението до А.Димитрова и Н.Цветкова.

Функционални експерти на Философски факултет:
Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
Николина Цветкова (nina.tsvetkova@gmail.com)


Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на проекта се предвижда студенти (редовно и задочно обучение), вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти (поддържан от МОН), да могат да се кандидатират и след съответна процедура по одобрение да се включат в практическо обучение (студентска практика) в реална работна среда, като за целта сключат договор със Софийски университет.

Практическото обучение следва да съответства на изучаваната от студента специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа съгласно предварително утвърдени програма и график. То е различно от предвидената по учебен план  практика за съответната специалност. Практическото обучение се провежда индивидуално или в група с помощта и под контрола на организацията работодател и под наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Студентите, включени в практическо обучение, получават стипендия. Академичният наставник извършва дейности по подпомагане, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение на място и чрез създадената по проекта уеб система.


Функционални експерти за Философски факултет

Антоанета Димитрова (email: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
д-р Николина Цветкова (email: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg)

приемно време: сряда от 12:00 до 14:30 ч. в 323 к. на 4 бл. на СУ (бул. Цариградско шосе 125), тел. +359 2 800 51 41

ВНИМАНИЕ: Според установените в Софийски университет процедури за работа по проекта всяка седмица се приемат за подпис договори с нова начална дата на практиката по график, съгласуван за целия университет и публикуван в инструкцията за подаване на документи. Моля, запознайте се внимателно с инструкцията и се свържете с функционалните експерти минимум 2 дни преди подаване на документи за сключване на договор, като изпратите съобщение на посочената ел.поща, в което посочвате три имена и факултетен номер. Съобщения, получени след 16:30 ч. се обработват на следващия ден.

В посоченото приемно време към функционалния екперт можете да се обръщате за:

 • Консултации (лични или по телефона) и методическа помощ при подготовка за сключване на договор
 • Подаване на документи за сключване на договор
 • Получаване на готови документи

Кандидатстване

Всеки студент има право да се включи в такава практика веднъж за всяка степен на обучение (т. е. еднократно като студент, обучаващ се за степен „бакалавър“, и еднократно като студент, обучаващ се за степен „магистър“), при условие че има права на действащ студент (т.е. че има заверен текущ семестър и първата сесия на защита по учебен план все още предстои). Майки с деца до 6-годишна възраст имат права до втора държавна изпитна сесия.

 1. Влезте в системата на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/
 2. Регистрирайте се, като попълните електронния формуляр
 3. Влезте във Вашия профил (след регистрацията)
 4. Запознайте се с условията за кандидатстване и вашите права.
 5. Запознайте се с информацията, публикувана на сайта на Софийски университет.
 6. Вижте обявите на работодатели и изберете една.
 7. Изберете академичен наставник.

Фирмата-работодател одобрява вашите кандидатура. Срокът на обявата вече тече.


Публикувано: м.06.2013 | Последна редакция: 17.02.2017 г., А.Димитрова

Подаване на документи за сключване на договор

https://docs.google.com/document/d/1fox9FI2n_utfrsll5PmRnJgn-Skrc_GDU-pIyCMR1ww/edit

Получаване на готови документи

https://docs.google.com/document/d/1drzcc1Gws5R7GDOFJXzEQHFIg3ttYfQJM08P4L94H0Y/edit