Примерни теми

 

доц. д-р Стойчо Петров Стойчев

 1. Контролиран вот;
 2. Политически риск;
 3. Организирана престъпност;
 4. Вътрешна сигурност.

доц. д-р Любов Григорова Минчева

 1. Криминално-терористични мрежи на Балканите/ други райони (по избор): условия на възникване, обхват и ефективност на действие;
 2. Криминализираната държава: причини и обсег на криминализация. Ефективни политики на декриминализация;
 3. Новият тероризъм: структури на Ал Кайда, финансиране, НИТ (до 2 под-организации по избор);
 4. Мироопазване и борба с тероризма и организираната престъпност. Казус по избор: постижения, проблеми, перспективи;
 5. Интер-институционално сътрудничество в мироопазването: възникване, динамика и институционализация. Казус по избор.

доц. д-р Мария Андонова Пиргова

Взаимодействия между висшите държавни институции

 1. Проблеми на функционирането на принципа за разделението на властите в България (определя се период на изследване)
 2. Проблеми на взаимодействията между законодателната и изпълнителната власт (в определен период)
 3. Сравнителен анализ на политики на различни правителства
 4. Сравнителен анализ на работата на различни парламенти в България

Политическо консултиране

 1. Ролята и задачите на политическия съветник във формирането  политическото лидерство
 2. Консултанските задачи при решаването на проблеми на политическа партия (конкретна партия в конкретен период)
 3. Анализ на реализацията на програмните цели на политическа партия (конкретна партия в конкретен период)
 4. Задачи на консултантската работа в държавна институция (конкретна институция в конкретен период, исторически или актуален анализ)

Последна редакция: 16.05.2019