Медии, комуникация, култура

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. Димитър Денков

Web site: http://www.master-mcc.eu

Координатори:

Ваня Йосифова

v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Зорница Ангелова

zangelova@phls.uni-sofia.bg

учебен план

Програмата е резултат от научното коопериране между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, университета „Виадрина“ (Франкфурт на Одер) и университета „София Антиполис“ (Ница). Собственият сайт на програмата е: http://www.master-mcc.eu, като информацията е изложена на немски и френски език, които са и учебни езици на програмата.

Основания: Магистърската програма Медии, комуникация, култура стана възможна благодарение на договора, сключен на 28 октомври 2006 г., подписан от ректорите на трите университета, и на финансовата подкрепа от Фонда за европейско сътрудничество при Френско-немския университет в Саарбрюкен.

Характер на магистърската програма: За първи път в България се предлага съвършено нова форма на обучение – европейска магистърска програма, която се осъществява в три европейски страни (България, Германия и Франция) и е предназначена предимно за студентите от тези страни. Нейното новаторство в академичен план се състои в поставянето в отношение на преплитащи се полета на изследване – медии и комуникация, журналистически практики, науки за културата и интеркултурален диалог. Участието в програмата на преподаватели и студенти от различни страни и културни традиции е изключително стимулираща рамка за изследването на подобна проблематика. Обучението се провежда на немски и френски език.

Обучението обхваща четири семестъра в университетите на трите европейски страни, като всеки семестър застъпва отделна специализирана област.

Първият семестър за студентите преминава в родната страна и е посветен на езиково усъвършенстване и стаж, въвеждащ в журналистическата дейност.

Вторият семестър се провежда в университета във Франкфурт на Одер и е посветен на проблема „Науки за комуникацията и интеркултуралната комуникация“.

Третият семестър се провежда в Софийския университет – катедра Културология, и се фокусира върху тематичната област „Публично пространство и журналистически практики“.

Четвъртият семестър се провежда в университета „София Антиполис“ в Ница и е посветен на проблема „Медии, журнализъм и нови технологии“. В Ница преминава и вторият стаж на студентите, предназначен за усъвършенстване на познанията.

Цели на магистърската програма: На бъдещите студенти се предлага едно международно обучение, специализирано в изучаване на практиките на масовите средства за комуникация и насочено към усвояване на добри журналистически практики. Особено внимание се обръща на тяхното приложение в проблемни ситуации, възникващи в процеса на комуникация между различните култури.

Условия за кандидатстване: Кандидатите трябва да притежават диплома за бакалавърска степен с успех над добър (4,00) в следните дисциплини: науки за информацията и комуникацията, журналистика, културология, право, както и други социални и хуманитарни специалности. Задължително трябва да знаят много добре (удостоверено със съответен сертификат) поне един от двата езика на обучение – немски/френски, и да са мотивирани да научат и другия език. Кандидатите трябва да покажат и подчертан интерес към проблемите на медиите и в частност към междукултурните комуникации.

Документите за кандидатстване са адресирани до ръководителя на програмата от българска страна проф. Ивайло Знеполски и се подават в деканата на философски факултет. Селекцията на студентите се извършва от комисия под формата на устно събеседване в блок 1 на СУ, бул. „Цариградско шосе“ 125, ет. 5, стая 506. Предвижда се и проверка на степента на владеенето на двата езика – френски и немски.

Необходимите документи за кандидатстване: копие от диплома за бакалавърска степен; копие от документи за владеене на немски и френски език; мотивационно писмо; автобиография.

Брой на местата в магистърската програма и финансови условия: Приемът в програмата е за държавна поръчка и платена форма на обучение. Местата за студенти държавна поръчка за между 5 и 10. Осигурени са 6 места по програма Еразъм за стипендии за четвъртия семестър в Ница..

Диплома: На базата на европейската практика за трансфер на кредити студентите, завършили успешно курса на обучение, ще придобият европейска диплома, издадена от Френско-немския университет в Саарбрюкен и нейните национални еквиваленти от трите партньорски университета.