Бакалавърска степен

Учебен план - кредити и дисциплини

Съгласно учебния план обучението в специалност Философия, бакалавърска степен, се осъществява в рамките на 8 семестъра. Общият хорариум е 3000 часа. Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини. Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 60 кредита за всяка учебна година.

Задължителни дисциплини

Предлагат се 23 задължителни курса с общ хорариум 2370 часа. Обучението във всяка от тях завършва с полагане на изпит.

Избираеми дисциплини

В учебния план са включени 26 курса (т.нар. "СИД-дове"), които имат хорариум от по 120 ч., разделени на лекции и упражнения, и които носят по 9 кредита след успешно положен изпит. Студентите трябва да изберат от тях задължително поне 4 дисциплини от І до VІ сем. Същевременно в началото на всеки семестър се предлагат специализирани дисциплини (т.нар. "спецкурсове"), които имат хорариум от по 30 ч. лекции или упражнения и които носят по 2,5 кредита след успешно положен изпит. Студентите трябва да изберат от тях най-малко 5 за целия курс на обучение. Общият хорариум на избираемите дисциплини е 630 ч.

Факултативни дисциплини

  1. Специализация за придобиване на учителска правоспособност;
  2. Специализация Философия за деца;
  3. Чуждоезиково обучение;
  4. Спорт.

Кредитите от факултативните дисциплини не се включват в общия брой задължителни 60 кредита за всяка учебна година.

Обучението в специалност Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до VІІ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - от 1 до 10 юли. Втора държавна сесия - от 1 до 10 февруари. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита.

Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.

Учебни планове