Докторска степен

Обща информация


Информация за докторското обучение в СУ

Специалност Психология е акредитирана за докторантури в шест области на психологията:

​​​Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски",
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60,
​​бул. Цар Освободител 15,
София 1504

Съдържание на проект за дисертационен труд

Mauch, J.E. & Park, N. (2003). Guide to the successful thesis and dissertation: A handbook for students and faculty. New York: Marcel Dekker, Inc.

Съдържание

1. Въведение

2. Проблем

2.1. Обосновка, значимост или нужда от изследването
2.2 Теоретична рамка на предложеното изследване
2.3. Формулиране на проблема
2.4. Елементи, хипотези, теории или изследователски въпроси, които ще се изследват
2.5. Ограничения на изследването
2.6. Дефиниране на термините
2.7. Обобщение

3. Преглед на литературата

3.1. Исторически преглед на теорията и изследователската литература
3.2. Изследване на сродните области, релевантни на темата на дисертацията
3.3. Критика на валидността на подходящата теория и изследователската литература
3.4. Обобщение на това, което е известно и неизвестно за темата на предлаганата дисертация
3.5. Приносът, което предлаганото изследване ще има за литературата по темата

4. Изследователски процедури

4.1. Изследователска методология
4.2. Конкретни процедури
4.3. Изследвана популация или извадка
4.4. Инструментариум 
4.5. Пилотно изследване
4.6. Събиране на данни
4.7. Обработка на данните
4.8. Обобщение 

Приложения

Приложение А, Б, ... (ако е необходимо)

Литература

Общофакултетски курсове за докторанти

Философски факултет обявява докторантски курсове, които са приети на Факултетен съвет. Всеки курс носи по пет кредита. Те могат да се избират от докторантите както от Философски, така и от други факултети до 10.03.2013 г.

Записване

 • Чрез имейл до инспектор Ирена Черешарова: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, в който трябва да се посочи:
 1. име на докторанта;
 2. специалност;
 3. заглавие на курса и преподавател.
 • На място в Деканата на Философски факултет - инспектор Ирена Черешарова, тел. 02 9308 351.

ЗАБЕЛЕЖКА: За докторанти от други висши учебни заведения таксата за записване в тези курсове е 150 лв.

ИМЕ НА КУРСА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Академично писане за докторанти (стандарти, организация, жанрове, уебрайтинг и електронни публикации

доц. дфн. Иванка Мавродиева

Програма

Аналитично vs. континентално философстване

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Визуален семинар*

доц. д-р Александър Кьосев и д-р Нора Голешевска

Програма

Времето в перспективата на философията

проф. дфн. Мария Димитрова

Програма

Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки

проф. д.пс.н. Сава Джонев

Програма

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Европейска езикова политика

доц. д-р Мария Стойчева

Програма

Европейска философия и християнско богословие

проф. д.ф.н. Георги Каприев

Програма

Език и свят. Езикови и дескриптивни относителности

проф. дфн. Сергей Герджиков

Програма

Езикова и културна относителност

роф. д.ф.н. Сергей Герджиков

Програма

Езиково планиране и езикова политика

доц. д-р Мария Стойчева

Програма

Естетическо разбиране на историята в руската философия (средата на ХІХ – началото на ХХ век)

проф. д-р Хараламби Паницидис

Програма

Изследователски проект и изследователски процес в социологията

проф. д.с.н. Майя Грекова

Програма

Изток–Запад: философски компаративизъм

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарните изследвания*

доц. д-р Румяна Коларова, Философски факултет и доц. д-р Тодор Попнеделев, ИФ

Програма

Информационно търсене и обработка на информацията

гл.ас. д-р Елица Лозанова/гл.ас. д-р Милена Миланова

Програма

Истина и значение

доц. д-р А Бешкова и доц. д-р Е. Латинов

Програма

История на етиката

проф. д-р Недялка Видева

Програма

Качествени методи за изследване в сферата на социалните науки

проф. д.пс.н. Сава Джонев

Програма

Класически научни проблеми и философските им решения: физика и метафизика през ХVІІ–ХVІІІ век

проф. д-р Димитър Денков, гл.ас.д-р Васил Видински

Програма

Компаративизъм във философията

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Комуникативната култура

доц. д-р Теодора Стоева

Програма

Концепции за развитието на западната философия

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Културно многообразие и диалог между култури

доц. д-р Иван Кабаков

Програма

Логиката в континенталната традиция

проф. д-р Александър Гънгов

Програма

Методи и техники в социологията

доц. д-р Калоян Харалампиев

Програма

Методология на сравнителните изследвания

доц. д-р Румяна Коларова

Програма

Обратът към езика във философията на ХХ век

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Онтология и време (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

проф. д.ф.н. Александър Андонов

Програма

Онтологични ситуации (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

проф. дфн. Александър Андонов, гл.ас. д-р Ц. Рачева, гл.ас. д-р В. Дафов

Програма

Основни тенденции в съвременната философия

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Посткапитализъм: философия и идеология

проф. д-р Хараламби Паницидис

Програма

Постмодерна етика (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

доц. д-р Силвия Минева

Програма

Право и литература*

проф. д.ф.н. Стилян Йотов

Програма

Природа и структура на понятията (ще се чете през летния семестър на 2013/14 г.)

доц.дфн. Анета Карагеоргиева

Програма

Проблеми на християнската философия и етика

проф. д.ф.н. Калин Янакиев

Програма

„Раждането” на индивида в средновековна Европа и ранната модерност

проф. д.ф.н. Олег Георгиев, ас. д-р Гергана Динева

Програма

Строеж, анализ и избор на научни теории

проф. д-р Витан Стефанов

Програма

Съвременни социални теории

доц. д-р Лиляна Деянова, доц. д-р Милена Якимова

Програма

Теории за справедливостта

проф. дфн. Мария Димитрова

Програма

Философия на културата

проф. д-р Александър Гънгов

Програма

Философия на храненето

проф. д-р Райчо Пожарлиев

Програма

Ценност, норма, нормализация

проф. д-р Недялка Видева

Програма

* ЗАБЕЛЕЖКА: курсът се води и в рамките на проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”.

ПРОЕКТИ ЗА ДОКТОРАНТИ: Проект № BG051PO001-3.3.06-0061/19.03.2012 г. ”Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности”: http://publicityresearch.bg

Докторанти към специалността

ИМЕ
СРОК
ФОРМА
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Александра Александрова-Каменска
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Ана Ваньо Чучкова
06.2010 – 06.2014
задочна платена
проф. д-р Бойко Ганчевски
Валентина Мариусова Николова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Ваня Савова Александрова
07.2012 – 07.2015
самост.
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Венцислав Лазаров Стоев
07.2012 – 07.2015
самост.
доц. д-р Павлина Петкова
Весела Светославова Кръстева-Симеонова
02.2011 – 02.2014
редовна
проф. д.пс.н. Пламен Калчев
Елена Минчева Казанджиева
07.2012 – 07.2015
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Зари Арно Ховагимян
08.2012 – 08.2014
задочна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Ивайло Недков Илиев
07.2012 – 07.2015
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Иван Иванов Вълков
04.2010 – 04.2013
самост.
няма
Иван Минчев Габеров
04.2012 – 04.2015
самост.
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
Ивелина Веселинова Дудренова
05.2010 – 05.2014
самост.
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Катерина Йорданова Баева
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Люба Георгиева Костова
02.2013 – 02.2016
редовна
доц. д-р Йоана Янкулова
Людмила Цветкова Цветкова
02.2013 – 02.2016
редовна
доц. д-р Йоана Янкулова
Мария Николаева Караиванова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Мартин Жак Асса
02.2012 – 02.2015
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Мартина Валериева Трушева-Найденова
07.2012 – 07.2015
редовна
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Миряна Димова Станчева
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Михаил Петров Герговски
11.2011 – 11.2014
самост.
няма
Момчил Христов Киряков
02.2012 – 02.2015
редовна
проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Надежда Христова Цонева
07.2011 – 07.2014
самост.
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Наталия Стойко Тодорова
05.2012 – 05.2015
самост.
доц. д-р Йоана Янкулова
Николай Николов Николов
02.2013 – 02.2016
редовна
проф.д.пс.н. Снежана Илиева
Пламен Веселинов Василев
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Робин Джонсън
05.2011 – 05.2014
самост.
проф. д.пс.н. Н. Александрова
Светла Василева Проданова-Ялъмова
02.2011 – 02.2014
 редовна
доц. д-р Емилия Алексиева
Светлана Анастасова Велкова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Татяна Бойкова Бриклер
05.2010 – 05.2013
самост.
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Филипа Иванова Каменова
02.2011 – 02.2015
задочна платена
доц. д-р Павлина Петкова
Яна Минкова Чакърова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Галина Недкова Кабаджова 07.2013 - 07.2016 редовна проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Емануела Тонева Паунова 07.2013 - 07.2016 редовна проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Иван Йорданов Йорданов 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д-р Емилия Алексиева
Жаклина Георгиева Терзова 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д-р Емилия Алексиева
Лиляна Славчева Ангелова 02.2014 - 02.2017 редовна проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Ивета Тонева Любенова 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д.пс.н.  Соня Карабельова
Биляна Иванова Бъзовска 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д.пс.н.  Соня Карабельова

Обща психология

 • Конспекти за докторантски конкурси
 • Момчил Христов Киряков - успешно защитил

  Редовен докторант от 02.2012 до 02.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
  ТЕМА: “Личностни и професионални измерения на участието в социалните мрежи”

  Мария Николаева Караиванова

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
  ТЕМА: “Ценностни ориентации и психологическа въвлеченост в професионалния и личния живот при младите хора”

  Галина Недкова Кабаджова 

  Редовен докторант от 07.2013 до 07.2016 по 3.2. Психология (Диференциална психология) на английски език с научен ръководител проф. Ирина Зиновиева. 
  ТЕМА: "Нарцисизъм и макиавелизъм7 междукултурна перспектива"

  Емануела Тонева Паунова  

  Редовен докторант от 07.2013 до 07.2016 по 3.2. Психология (Диференциална психология) на английски език с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 
  ТЕМА: "Успех и щастие при независимо и взаимозависимо конструиране на Аза".

  Иван Йорданов Йорданов 

  Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Психологическо измерване) с научен ръководител доц. д-р Емилия Алексиева
  ТЕМА: “Психологически профили на юноши и младежи, ориентирани към диети и здравословно хранене“

  Жаклина Георгиева Терзова

  Редовен докторант от 02.2014 до 01.02.2017 по 3.2 Психология (Експериментална психология) с научен ръководител доц. д-р Емилия Алексиева
  ТЕМА: “Трансгенерационно предаване на моделите на зависимостта”.

  Лиляна Славчева Ангелова

  Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Диференциална психология) с обучение на английски език и с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
  ТЕМА: „Тенденции към кооперативност и конкурентност: Личностни, професионални и културни детерминанти.“

  Ивета Тонева Любенова

  Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н.  Соня Карабельова
  ТЕМА: „Нагласи към храненето, модели на хранително поведение и благополучие“

  Биляна Иванова Бъзовска

  Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н. Соня Карабельова
  ТЕМА: „Промяна на начина на живот и благополучие“.

  Анастасия Миронова Манлихерова

  Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н. Соня Карабельова
  ТЕМА: „Здравни убеждения и стратегии за справяне при онкоболни“

  Явор Цветанов Василев

  Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология  (Психология на здравето) с научен ръководител доц.д.пс.н. Соня Карабельова
  ТЕМА: „Умишлено самонараняване, емоционална саморегулация и стратегии за справяне в ранна зряла възраст“

  Наталия Викторова Николова

  Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология (Диференциална психология) с обучение на английски език с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
  ТЕМА:  „Личностни и социални фактори при мотивация за постижение“

  Мартин Петров Янков

  Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология  (Диференциална психология) с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
  ТЕМА: „Нагласи към любовта, самооценка и полови роли“

  Възрастова и педагогическа психология

  Весела Светославова Кръстева-Симеонова - успешно защитила

  Редовен докторант от 02.2011 до 02.2014 г. с научен ръководител проф.д.пс.н. Пламен Калчев​
  ТЕМА: “Личностни детерминанти на обсесивно-компулсивни феномени в юношеска възраст”

  Люба Георгиева Костова

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител доц.д.пс.н. Йоана Янкулова
  ​ТЕМА: 

  Людмила Цветкова Цветкова

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител доц.д.пс.н. Йоана Янкулова
  ТЕМА: 

  Наталия Стойко Тодорова

  Докторант на самостоятелна подготовка от 05.2012 до 05.2015 с научен ръководител доц. д.пс.н. Йоана Янкулова
  ТЕМА: "Съпоставка между страховете на деца лишени от родителска грижа и деца в конвенционални семейства"

  Яница Колева Неделчева

  прием 2013-2014 г. - 3.2. Психология-Възрастова и педагогическа психология (Педагогическа психология)  с научен ръководител проф.д.п.н. Стойко Иванов
  ТЕМА: "Ключови компетенции на обучителите в сферата на неформалното обучение на възрастни"

  Светлина Георгиева Колева

  Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология (Възрастова и педагогическа психология. Психология на развитието в детска и юношеска възраст) с научен ръководител проф.д.пс.н. Пламен Калчев
  ТЕМА: „Трикомпонентен модел на психопатни личностни характеристики в юношеска възраст“

  Социална психология

  Иван Минчев Габеров

  Докторант на самостоятелна подготовка от 04.2012 до 04.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Людмил Георгиев
  ТЕМА: "Отвъд християнската представа за саможертва"

  Юридическа психология

  Ана Ваньо Чучкова

  Задочна платена докторантура от 06.2010 до 06.2014 с научен ръководител ​проф.д-р Бойко Ганчевски
  ТЕМА: "Психодиагностика на криминалното поведение на лица членуващи в организирани престъпни групи"

  ​Михаил Петров Герговски

  Докторант на самостоятелна подготовка от 11.2011 до 11.2014
  ТЕМА: "Психодиагностика на криминалното поведение нса извършителите на убийства"

  Медицинска психология

  Валентина Мариусова Николова

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
  ТЕМА:

  Ваня Савова Александрова

  Докторант на самостоятелна подготовка от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
  ТЕМА: "Заместващо майчинство и привързаност"

  Венцислав Лазаров Стоев

  Докторант на самостоятелна подготовка от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител доц.д-р Павлина Петкова
  ТЕМА: "Тревожност, страх и копинг в денталната практика"

  Надежда Христова Цонева

  Докторант на самостоятелна подготовка от 07.2011 до 07.2014 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
  ТЕМА: "Привързаност и вина при посттравматично стресово разстройство"

  Светлана Анастасова Велкова

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
  ТЕМА:

  Филипа Иванова Каменова

  Задочен (платен) докторант от 02.2011 до 02.2015 с научен ръководител доц.д-р Павлина Петкова
  ТЕМА: "Дисфункционални когнитивни схеми на личността при тревожни разстройства"

  Александър Стефанов Масурски 

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология – Клинична психология с научен ръководител проф. д.пс.н. Ваня Матанова
  ТЕМА: "Тревожност и самотност при лица с психози и при лица, зависими от психоактивни вещества"

  Кирил Михайлов Бозгунов

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология – Клинична психология с научен ръководител проф. д.пс.н. Ваня Матанова
  ТЕМА: "Конструктът психопатия и връзката му с други психологически конструкти"

  Психология на дейността

  Александра Александрова-Каменска

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА:

  Елена Минчева Казанджиева

  ​Редовен докторант от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА: „Икономически локус на контрол, благополучие и качество на живот”

  Зари Арно Ховагимян

  Редовен докторант от 08.2012 до 08.2014 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА: "Личностни детерминанти и поведенчески модели за влияние на мениджъра върху подчинените в частни и държавни организации"

  Ивайло Недков Илиев

  Редовен докторант от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА: "Динамика на организационната промяна: Управленски и културален аспект"

  Катерина Йорданова Баева

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА:

  Мартин Жак Асса

  Редовен докторант от 02.2012 до 02.2015 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА: "Социална ориентация на корпорациите и потребителски нагласи"

  Мартина Валериева Трушева-Найденова

  Редовен докторант от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Снежана Илиева
  ТЕМА: "Организационна култура и превенция на здравето и безопасността в работна среда"

  Миряна Димова Станчева

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА:

  Николай Николов Николов

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Снежана Илиева
  ТЕМА:

  Пламен Веселинов Василев

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
  ТЕМА:

  Яна Минкова Чакърова

  Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител ​проф.д.пс.н. Снежана Илиева
  ​ТЕМА:

  Милена Евгениева Иванова

  прием 2013-2014 г, 3.2. Психология – Трудова психология с научен ръководител – проф.д.пс.н. Снежана Илиева
  ТЕМА: „Управление на промяната и екипна ефективност при разработване на софтуерни продукти с гъвкави технологии (Scrum и Agile) 

  Татяна Йорданова Духалова

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Икономическа психология с научен ръководител доц.д-р Анелия Петрова
  ТЕМА: "Личностни детерминанти на иновационното потребителско поведение"

  Валентина Стефанова Кожухарова 

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Икономическа психология с научен ръководител доц.д-р Анелия Петрова
  ТЕМА: "Влияние на еротиката в рекламата върху оценката на бранда"

  Стефанка Руменова Петрова 

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Икономическа психология с научен ръководител проф.д.ф.н. Кр. Крумов
  ТЕМА: "Рекламата и неформалната група като фактори на потребителската социализация при юноши"

  Полина Радостинова Господинова

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Организационна психология с научен ръководител проф.д.ф.н. Кр. Крумов
  ТЕМА: "Ролеви конфликт, стремеж към щастие и ценности на организационния лидер"

  Виктория Светломирова Гацова 

  прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Организационна психология с научен ръководител проф.д.ф.н. Кр. Крумов
  ТЕМА: "Организационните лидери: стил на ръководство, времева перспектива и мотивация за постижение"

  Публикации на докторанти към специалността за периода 2009-2012 г.

  Krumov, K., Larsen, K., & Hristova, P.Leadership Styles and Organizational Stress Management. In Organizational Behavior, Business and Social Psychology. Lambert Academic Publishing.

  Krumov, K., Larsen, K. S., & Hristova, P. Leadership styles and effective management of professional stress in organizations. In M. R. Markovic and C. Lindgren (Eds.). Organizational behavior, Business and Social Psychology.

  Krumov, K., Atanassova, M., Larsen, K., Van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2007). Cultural change as a motivating factor for migration behavior in the sending countries, Zeitschrift für Sozialmanagement/ Journal of Social Management, Vol. 5(1/2), pp. 114-123.

  Krumov, K., Atanassova, M., Larsen, K., van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S. (2007). Cultural Changes as a Motivating Factor for Migration Behavior in the Sending Countries, Zeitschrift fur Sozialmanagement/Journal of Social Management, Vol. 5(1-2).

  Krumov, K., Atanassova, M., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2007). Dynamics of motives toward emigration of Bulgarian students, In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration: Current Issues and Problems, SOFI-R, Sofia, 11-35.

  Krumov, K., Atanassova, M., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2007). Dynamics of Motives toward Emigration of Bulgarian Students. In Krumov, K., and Larsen, K. (Eds.). Migration: Current Issues and Problems, ISBN 978-954-638-143-9, SOFI–R.

  Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., van der Veer, K.,  Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Dimitrova, A., & Gueorguieva, D. (2009). Migration Processes and Globalization Challenges: the Case of Bulgaria. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.). Migration Processes and Globalization Challenges. Burgas.

  Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Dimitrova, A., & Gueorguieva, D. (2009). Migration Processes and Globalization Challenges: the case of Bulgaria. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Burgas, 37-53.

  Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Dimitrova, A., & Gueorguieva, D. (2009). Migration Processes and Globalization Challenges: the case of Bulgaria. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Burgas, 37-53.

  Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Petkova,P., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2009). Why Do the Bulgarian Students Want to Emigrate? Psychosomatic Medicine, Vol. 17(1), pp. 64-78.

  Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., & Larsen, K. (2010). Attitudinal Predictors of Potential Illegal Cross-Border Migration. The Open Social Science Journal, Vol. 3, 60-67.

  Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., & Larsen. K. (2009). Predicting illegal cross-border migration. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Bryag, 54-71.

  Ommundsen, R., van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., & Larsen, K., (2009). Predicting Illegal Cross-Border Migration. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Burgas.

  Petrova, A. & Ivanova, D. (2007). Emigration tendencies among the Bulgarian students and deficiencies in their political socialization, In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration: Current Issues and Problems, SOFI-R, Sofia, 164-174.

  Георгиева, Д. (2011). Феминизация на бедността и трудова дискриминация. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Книга Психология, Т. 103.

  Димитрова, Антония (под печат). Организационна ефективност – подходи и критерии.

  Дъдренова, И. (2010). Особености на психичното и социално функциониране на деца от аутистичния спектър”. В: Клинична и консултативна психология, бр. 1 (3).

  Иванова, Д. (2010). Престижът като мотив за потребителско поведение, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология и социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 105-113.

  Иванова, Е. (2011). Взаимовръзка между интернет-зависимости и благополучие. Психология, 3- 4, 2011, с. 793-800.

  Йорданова, Д. (2008). Мотиви за потребителско поведение, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология и социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 96-106.

  Йорданова, Д. (2008). Престижно потребление, в: Сборник с доклади от конференция Психологията пред предизвикателствата на новото време, том 5, ПСИДО, Варна, 287-296.

  Киряков, М. (2011). Компютърните игри и тяхното влияние върху субективното благополучие на децата и младите хора. Психология, 3- 4, 2011,, с. 806-813.

  Киряков, М. (2012). Социални мрежи за виртуално забавление. Сборник научни трудове от Първия конгрес по клинична и консултативна психология (приета за печат)

  Киряков, М. Хроничното отлагане на служебните задължения и възможни мениджърски решения. Психология, 3- 4, 2011, с. 549 -554.

  Крумов, К, Ларсен, К., Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Иванова, Д., Христова, Пл., Иванова, С. (2007). Миграционното поведение: мотивационен аспект, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Психология, 5-47.

  Крумов, К., Ларсен, К., Омундсен, ван дер Веер, К., Иванова, Д., Христова, П., Иванова, С. (2007). „Миграционното поведение: мотивационен аспект”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Психология, с. 5-47.

  Крумов, К., Ларсен, К., Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Шнайдер, Й., Хибер, К., Петкова, П., Иванова, Д., Христова, Пл., Иванова, С. (2009). Защо българските студенти желаят да емигрират? Психо-соматична медицина, ХVІІ, 1, 64-78.

   Крумов, К., Шнайдер, Й., Илиева, С., Янкулова, Й., Иванова, Д. (2005). Личностни детерминанти на корупцията, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Психология, Том 98 (под печат).

  Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Ларсен, К., Крумов, К., Христова, Пл., Иванова, С., Иванова, Д., Георгиева, Д. (2009). Незаконното имиграционно поведение: фактори и възможности за предсказване. Психология, брой 1-2, 2009, 13-30.

  Петров, Д. (2010). Предпазно-мотивационна теория и превенция на рисковото сексуално поведение. В Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, Книга Психология, Т. 103, 2010 (под печат).

  Петров, Д., Силгиджян Х. (2011). Личностни черти и рисково сексуално поведение.  Психология, 3- 4, 2011,, с. 814-221.

  Плама Христова (2007). „Успяващите лидери и предизвикателствата на съвременния свят” – „Приложна психология и социална практика”, университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна.

  Плама Христова (2009). „Професионалният стрес и конфликтът „Работа - семейство”, Сп. „Психосоматична медицина”, ХVІІ, 1, 108–123.

  Плама Христова „Предиктори на стратегиите за справяне с професионалния стрес“ – „Приложна психология и социална практика”, университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2011.

  Тарейн, М. (2010). Соматични репрезентации на връзката с обекта, сп. „Клинична психология”, бр. 4.

  Тарейн, М. (2011). Соматичната болест като алтернатива на психичното разстройство, сп. „Психо-соматична медицина”, книга 1.

  Тарейн, М., Психо-соматика и онкологични заболявания – научни възгледи и противоречия, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга „Психология”, том 100, № 1, 2008 г.

  Тодорова-Папанчева, Д (2010). Личностов тип Д и клинична депресия при сърдечно-съдови заболявания. Годишник на УНСС, Т. 3, ИК ,,Авангард прима”, с. 247-257.

  Тодорова-Папанчева, Д (2010). Личностов тип Д като предиктор на сърдечно-съдовите заболявания, сп. Клинична и консултативна психология, Г II, бр. 2(4), с. 3-10.

  Тодорова-Папанчева, Д, Силгиджиян Х. (2011) (под печат), Рискови и протективни личностни диспозиции за саморегулация на оздравителния процес при сърдечно-съдови заболявания. Годишник на СУ, ФФ, книга Психология, Т. 103 (под печат).

  Цветанова, Д. (2011). Материализмът като потребителска ориентация, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология и социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 360-369.

  Превръщане на дисертацията в статия за научно списание

  The Publication Process

  Целите на дипломните работи и на дисертациите, както и на природата на читателската аудитория (университетски преподаватели или членове на научни журита) диктуват разлики от изискванията към ръкописите, предавани за публикуване в периодични издания (за практични насоки за писане на дисертации и дипломни работи вж. Cone, J. D., & Foster, S. L. (2006).  Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association). Превръщането на дисертацията в ръкопис, който може да се публикува, изисква работа върху дължината, селективността, стила на писане и интерпретацията на данните. Ако обърнете внимание на тези характеристики, ще увеличите вероятността ръкописът ви да бъде приет за публикуване (тези насоки са адаптирани с разрешение от Calfee and Valencia’s (2007). APA Guide to Preparing Manuscripts for Journal Publication, която може да се открие на адрес http://www.apa.org/journals).

  1. По какъв начин дисертацията и дипломната работа се различават от статиите в научни списания

  Като първа стъпка, запознайте се с начина, по който дисертациите и дипломните работи се различават от статиите в научни списания. Най-често разликите могат да се открият в.

  Дължина на резюмето

  Максималната дължина на резюмето на дисертацията, предадено в Dissertation Abstracts International е 350 думи и 120 думи за резюме на магистърска дипломна работа, което е по-дълго от средния диапазон от 150 до 250 думи за повечето научни статии в списания.

  Въведение

  Въведението на дипломната работа или на дисертацията е подобно на това в научната статия, но от автора на дипломната работа или на дисертацията може да се очаква да демонстрира запознатост с литературата, като по-пълно развие фона на изследването си. На студентите, които пишат лабораторни/експериментални отчети, често е разрешено да цитират материал от вторични източници с подходящото обозначение.  Тази практика не се насърчава в научните статии в списания, дипломните работи или дисертациите.

  Обсъждане

  Частта с обсъждането в магистърските дипломни работи или в дисертациите обикновено е по-дълга от съответната част в ръкописите, предадени за рецензиране в списание. От студентите може да се иска да интерпретират резултатите по-цялостно и пълно, и така да демонстрират разбирането си на данните, и да се ангажират в повече спекулации, предлагайки на изпитното/научното журито по-големи възможности да разбере бъдещите изследователски посоки, които интересуват студента.

  Литература

  Само източниците, цитирани в текста, се включват в библиографската справка в статиите в списания. В дисертациите и дипломните работи обаче от време на време могат да се открият изключения от това правило. Например катедрите и научните/изпитните журита може да изискват доказателства, че студентите са запознати с по-широк спектър от литературата, отколкото е непосредствено релевантен за тяхното изследване. В такива случаи библиографската справка може да се нарече библиография или от студента да се поиска да осигури допълнителна библиография освен стандартната част, озаглавена „Литература“.

  Приложения

  Макар че пространствените ограничения може да изключват използването на приложения в статиите в научни списания (с изключение на допълнителните материали, публикувани в допълнителни онлайн архиви), нуждата от пълна документация често диктува включването им в студентските дипломни работи и дисертации.

  2. Промяна на рамката за публикуване в списание

  В сравнение с дисертацията, статията изисква по-сбита теоретична рамка, по-лаконичен преглед на литературата, по-контролирано представяне на методологията и по-ограничено обсъждане на резултатите.

  Съкращаване на дължината

  Статиите, извлечени от дисертации, често са по-дълги, отколкото другите ръкописи. В дисертациите съществува тенденцията да се казва всичко за изследователския проблем, който се изследва. Ефективното съкращаване на дължината не е въпрос на „cut“ и „paste”, а на избиране и пренаписване. Същността трябва да се запази, а външните детайли, които са важни за дисертацията, но са нерелевантни за статията, трябва да се елиминират.

  Следните подходи често са от помощ за селективността и лаконичността:

  • Ако дисертацията покрива няколко различни изследователски въпроса, стеснете фокуса до конкретна тема: бъдете селективни в представянето на проблема.

  • Опитайте се да поставите резултатите под контрол. Често в дисертацията се публикува всичко, включително и „почти значимите“ резултати. Такъв тип резултати са само бегло споменавани в научните статии и са разработени в допълнителните материали.

  • Опитайте се да избягвате честите капани на представянето, в които попадат много начинаещи автори. Сред тях са например съобщаването, че данните са анализирани с определен софтуерен пакет или представянето на значимите резултати в частта Обсъждане.

  • Определени конвенции в дисертациите не се поддават на формата, изискван за статиите в научни списания. Например,  както съветва Карвър (Carver, R. P. (1984). Writing a publishable research report in education, psychology, and related disciplines. Springfield, IL: Charles C Thomas), „не включвайте част „Дефиниции“... Тази част е популярна в докторските дисертации, но често е признак на наивност в изследователски статии“ (pp. 22–23).

  • Бъдете селективни в библиографските източници, които се представят в обзора на литературата. Дисертациите често имат обширен брой цитирани източници – изберете най-важните, когато правите ревизии за превръщането на дисертацията в научна статия.

  Стил на писане

  Много дипломни работи не вземат предвид стила на APA за таблици, фигури, цитирана литература и организация на частите. Неуспехът да се спази стилът на APA често сигнализира стилистични проблеми в целия ръкопис. Обръщайте специално внимание на качеството на изложението. Стремете се към яснота; премахнете чуждите думи;  избягвайте прекомерното навлизане в детайли и повторенията; бъдете ясни, но не и прекалено подробни; използвайте деятелен залог и, разбира се, безупречна пунктуация и граматика.

  Интерпретация на данните

  Често срещан проблем в зле подготвените ръкописи, извлечени от дипломни работи или дисертации, е свръхинтерпретацията на данните. Неопитните изследователи обикновено са склонни да имат необуздана вяра в статистическата сила на резултатите си. Проблемите със свръхинтерпретацията в дисертациите не са нещо нечувано, имайки предвид, че дисертантът е инвестирал много време и енергия в това академично-научно начинание. Следователно надскачането на резултатите може да произлиза от чувството на собственост на работата и от гордостта от нея. Въпреки това демонстрирайте въздържаност при формулирането на заключенията.

  В заключение

  Помнете, че рецензентите и редакторите лесно разпознават ръкопис, който е бил невнимателно извлечен от дипломна работа или дисертация. Колкото по-усилено млад член на изследователската общност работи за елиминиране на някои от по-очевидните и подлежащи на корекция проблеми, които разграничават дисертацията от научната статия, толкова по-лесен ще е пътят към публикуването.