Обща психология

Обща информация


Момчил Христов Киряков - успешно защитил

Редовен докторант от 02.2012 до 02.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
ТЕМА: “Личностни и професионални измерения на участието в социалните мрежи”

Мария Николаева Караиванова

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
ТЕМА: “Ценностни ориентации и психологическа въвлеченост в професионалния и личния живот при младите хора”

Галина Недкова Кабаджова 

Редовен докторант от 07.2013 до 07.2016 по 3.2. Психология (Диференциална психология) на английски език с научен ръководител проф. Ирина Зиновиева. 
ТЕМА: "Нарцисизъм и макиавелизъм7 междукултурна перспектива"

Емануела Тонева Паунова  

Редовен докторант от 07.2013 до 07.2016 по 3.2. Психология (Диференциална психология) на английски език с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 
ТЕМА: "Успех и щастие при независимо и взаимозависимо конструиране на Аза".

Иван Йорданов Йорданов 

Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Психологическо измерване) с научен ръководител доц. д-р Емилия Алексиева
ТЕМА: “Психологически профили на юноши и младежи, ориентирани към диети и здравословно хранене“

Жаклина Георгиева Терзова

Редовен докторант от 02.2014 до 01.02.2017 по 3.2 Психология (Експериментална психология) с научен ръководител доц. д-р Емилия Алексиева
ТЕМА: “Трансгенерационно предаване на моделите на зависимостта”.

Лиляна Славчева Ангелова

Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Диференциална психология) с обучение на английски език и с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
ТЕМА: „Тенденции към кооперативност и конкурентност: Личностни, професионални и културни детерминанти.“

Ивета Тонева Любенова

Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н.  Соня Карабельова
ТЕМА: „Нагласи към храненето, модели на хранително поведение и благополучие“

Биляна Иванова Бъзовска

Редовен докторант от 02.2014 до 02.2017 по 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н. Соня Карабельова
ТЕМА: „Промяна на начина на живот и благополучие“.

Анастасия Миронова Манлихерова

Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н. Соня Карабельова
ТЕМА: „Здравни убеждения и стратегии за справяне при онкоболни“

Явор Цветанов Василев

Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология  (Психология на здравето) с научен ръководител доц.д.пс.н. Соня Карабельова
ТЕМА: „Умишлено самонараняване, емоционална саморегулация и стратегии за справяне в ранна зряла възраст“

Наталия Викторова Николова

Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология (Диференциална психология) с обучение на английски език с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
ТЕМА:  „Личностни и социални фактори при мотивация за постижение“

Мартин Петров Янков

Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология  (Диференциална психология) с научен ръководител проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
ТЕМА: „Нагласи към любовта, самооценка и полови роли“