Социална психология

Обща информация

Иван Минчев Габеров

Докторант на самостоятелна подготовка от 04.2012 до 04.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Людмил Георгиев
ТЕМА: "Отвъд християнската представа за саможертва"