Виртуална култура

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: доц. д-р Иван Колев

е-mail: ivankolev.bg@gmail.com

kolev@phls.uni-sofia.bg

http://virtualnakultura.wordpress.com/

Главната задача на програмата е да запознава студенти от широк кръг специалности със спецификата на виртуалната култура, с нейните технологични и ценностни основания. В учебния план са представени основни аспекти на виртуалността: новите технологии, новата икономика и съвременната защита на човешките права и специално авторското право, а също така социалните и психологически измерения на новата медия. Посочените тематични области се разглеждат от хоризонта на теориите на модерната и постмодерната философия. Студентите се запознават с езика и конструктите, чрез които феномените на виртуалността могат да бъдат осмислени в контекста и логиката на човешкото познание.

Целта на програмата е завършилите да бъдат концептуални теоретици в развитието на виртуалната култура, да развият и усъвършенстват уменията си за работа с персонални компютри, интернет и други средства за виртуалност при създаване и представяне на хуманитарно съдържание. Придобитата в програмата компетентност би дала възможност за професионална реализация  в сфери като разработване на интернет приложения, виртуално образование, реклама, масмедии, издателска дейност и други форми на публичност.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска или магистърска степен;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър (4,00);

3. Събеседване с подалите документи кандидати по приложената програма, от която кандидатите подготвят по свой избор една от темите и по нея се явяват на събеседване пред нарочна комисия. Програмата признава и всяка друга оценка, получена от положен конкурсен изпит в магистърска програма на Философски факултет от същата година.

Балообразуване: Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването.

 

 

Програма за събеседване

1. Човекът в информационното общество;

2. Сблъсък или диалог на цивилизациите;

3. Постмодерната етика;

4. Властта като философски проблем;

5. Постмодерната критика на модерността.

 

Литература

Бауман, З. Постмодерната етика. С., 2001.

Бауман, З. Глобализацията. С., 2001.

Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерното, обяснено за деца. С., 1996.

 Фуко, М. Надзор и наказание. С., 1999.

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., 2000.

Хабермас, Ю. Философският дискурс на модерността. Пл., 1999.