Глобалистика

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. дфн Николай Василев

е-mail: profnvasilev@hotmail.com

vasilev@phls.uni-sofia.bg

http://globalistics.wordpress.com

 

 

 

Тази интердисциплинарна магистърска програма е предназначена за завършили бакалавърска или магистърска степен от най-широк кръг специалности. Целта на програмата е да покаже как философски и близки до философията теории и анализи се използват за осмисляне на феномените на глобализацията. В процеса на обучение студентите са запознават с всички основни аспекти на глобализацията – исторически, философски, политически, икономически, културологичен, правен, геополитически.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);

3. При равен успех предимство ще имат завършилите Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

4. Събеседване с подалите документи кандидати по приложената програма, от която кандидатите подготвят по свой избор една от темите и по нея се явяват пред нарочна комисия. Като оценка от събеседването може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването.

Програма за събеседване

1. Човекът в информационното общество;

2. Сблъсък или диалог на цивилизациите;

3. Постмодерната етика;

4. Властта като философски проблем;

5. Постмодерната критика на модерността.

 

Литература

Бауман, З. Постмодерната етика. С., 2001.

Бауман, З. Глобализацията. С., 2001.

Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерното, обяснено за деца. С., 1996.

Фуко, М. Надзор и наказание. С., Университетско издателство, 1999.

Хабермас, Ю. Философският дискурс на модерността. Пл., Евразия-Абагар, 1999.

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., Обсидиан, 2000