Потребителски сценарий:
Използване на Office 365 за професионално развитие на персонала

Този потребителски сценарий е обобщение на идеи за прилагане на Office 365 във Вашия университет.

Традиционно документите за квалификациите и дейностите по професионалното развитие на преподавателя често остават неархивирани или са регистрирани някъде там. Лошото водене на архивите може да доведе до недостатъчно оценяване на преподавателите заради дейностите и постиженията в тяхното професионално развитие, а тези архиви наистина трябва да бъдат достъпни на момента. Въпреки това, преподавателите често пренебрегват това задължение, понеже отнема много време.

Професор Петър Ангелов отговаря за професионалното развитие на персонала като част от управленските си отговорности. Той разбира колко е важно за всеки член на неговия екип да създаде и поддържа Портфолио на текущото професионално развитие.

Знае, че Office 365 може да помогне за спестяване на време за тези административни задачи и за освобождаване на повече време за качествени интерактивни дейности за учене и преподаване. Има някои идеи за създаване на процеса за извършване и архивиране на дейностите по професионално развитие на персонала в хода на учебната година. Той цели да използва инструментите и услугите на Office 365 за следните дейности:

* Познато преди като SkyDrive.
** Познато преди като Outlook Web App.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © , Философски факултет.