Стратегия за развитие на професионално направление 2.3. Философия (2024 – 2029)

Въведение

Настоящата стратегия отразява вижданията на членовете на катедрите от професионално направление 2.3. Философия във Философски факултет за периода 2024–2029 г. в рамките на СУ „Св. Климент Охридски“.

Стратегията е разработена на основата на набор от стратегически документи на СУ
„Св. Климент Охридски“:

− Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.;
− Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017 – 2030 г.);
− Мандатна програма на ректорското ръководство на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ за периода ноември 2023 – ноември 2027 г.;
− Стратегия за развитие на научните изследвания в СУ “Св. Климент Охридски”;
− Стратегия за интернационализация на СУ – 2020-2030
− Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Стратегията определя основната стратегическа цел и тактическите цели за развитие на катедрите в професионалното направление съгласно тяхната визия и мисия и на база анализ на предимствата и недостатъците, наблюдавани в работата към момента на изготвяне на стратегията.

Мисия

СУ „Св. Климент Охридски“, чрез катедрите, осигуряващи обучението в ПН 2.3. Философия има мисията

• Да е образец на научно-изследователска и преподавателска работа в областта на Философията и философските дисциплини.
• Да допринася за развитие на науката и образованието в сферата на философията.
• Да създава предпоставки за привличане на най-перспективните кандидат- студенти, които се интересуват от философията и философските дисциплини
• Да подготвя високообразовани кадри за нуждите на предучилищното, училищното и висшето образование, научно-изследователския сектор, бизнес организации, културни и политически институции,, граждански и неправителствен сектор и развива умения и нагласи за критично и творческо мислене.
• Да възпитава у младите хора нагласа за учене през целия живот и им дава база за успешна реализация и развитие във всички сфери на интелектуалния, културния и политическия живот на страната, Европа и света.

Визия

СУ „Св. Климент Охридски“, чрез катедрите, осигуряващи обучението по ПН 2.3. Философия утвърждава водещата си позиция сред университетите в страната и региона по отношение на престиж в академичната и професионалната общности в страната, високо качество на образованието и на научно-изследователската дейност, успешна реализация и кариерно развитие на завършилите. Университетът е разпознаваем и има добра репутация и в международен план, като непрекъснато се стреми да подобрява позицията си в международните образователни класации.

SWOT анализ

Силни страни

 • Дългогодишни (от 1888 година), без прекъсване, традиции в обучението по направлението.
 • СУ „Св. Климент Охридски“ е водещият университет в обучението в ПН 2.3. Философия според Рейтинговата система на висшите училища в България от нейното въвеждане. По комплексна оценка стабилно поддържа първо място.
 • Програмите (бакалавърски, магистърски, докторантски и постдокторантски) предлагани от специалностите в направлението се радват на висок интерес сред кандидат-студентите от страната, а що се отнася до Магистърската и Докторантската програма по Философия с преподаване на английски език – и сред кандидат-студентите от чужбина.
 • Съвременни учебни планове и програми, добра учебна инфраструктура и засилено чуждоезиково обучение на студентите.
 • Добра реализация на завършилите студенти и висока оценка на подготовката им от страна на работодателите при сравнение в рамките на научното направление с други висши училища.
 • Висока квалификация и активност на академичния състав в НИД, участия в национални и международни форуми, работа по проекти и публикационна дейност.
 • Активно участие на членове на академичния състав в интелектуалния и културен живот на страната, Европа и света.
 • Стабилни контакти с образователни и културни институции и организации в страната, Европа и света, МОН на РБ, училища, РУО из страната, членство в международни организации и научни мрежи.
 • Дигитализиране на учебния процес и използване на възможностите на система за електронно обучение (Moodle), включително проверка за ползване на чужди текстове в курсови работи и магистърски тези (антиплагиатство).
 • Значителен опит във включването на студенти и докторанти в НИД.
 • Предоставяне на възможности за участие на студенти, докторанти и преподаватели в международни и национални научни форуми и семинари.
 • Предоставяне на възможности за публикуване на научни изследвания на студенти, докторанти и преподаватели.
 • Активно участие на студенти, докторанти и преподаватели в международния научен обмен.

Слаби страни

 • Относително ниско ниво на изходяща мобилност на преподавателите в последните години.
 • Недостатъчно присъствие на публикации в международно признатите бази данни “Web of Science”, “Scopus” и др.
 • Недостатъчно използване на интернет страниците на факултетите от страна на съответните катедри.

Възможности

 • Кадрово обезпечаване на образователни, културни и граждански институции.
 • Привличане на студенти от чужбина, в т.ч. от съседните страни, от страни с български малцинства и от страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и от водещи университети в Европа по програма Еразъм+.
 • Разширяване на връзките с образователни, културни и граждански институции и организации.
 • Засилено популяризиране на образователната, изследователската и експертната дейност на катедрите.

Заплахи

 • Демографски проблеми на България и Европа: например – намаляване на населението, миграционни процеси и др.
 • Непоследователност в държавната политика по отношение на висшето образование.
 • Недостатъчни финансови ресурси за научни изследвания.

Главна стратегическа цел

Главната стратегическа цел за развитие на професионално направление 2.3. Философия в рамките на СУ „Св. Климент Охридски“ е да продължи да поддържа все така високо качество на преподаването и научните изследвания, съответстващо на най-добрите практики на университетите в Европейския съюз, постигане на значимо обществено влияние и ползотворно взаимодействие с образователни, културни и граждански институции и организации.

Постигането на главната стратегическа цел ще се реализира при спазването на следните принципи:

Управление на качеството на административната, учебната и научно– изследователска дейност чрез прилагане на политиката по качеството на СУ „Св. Климент Охридски“, спазване на вътрешно-университетските административни правила и процедури, разписани в нормативните документи на университета и придържане към общо-факултетните и вътрешно-катедрените правила за:

 • разработване, приемане и изменение на учебни планове и учебни програми;
 • провеждане на учебните практики на студентите;
 • организацията и провеждането на формите на изпитване в бакалавърските, магистърските и докторските програми;
 • разработване и защита на магистърски тези.

Приемственост чрез подпомагане и насърчаване на кариерното развитие и израстването на по-младите членове на академичния състав, делегиране на права и задължения, разпределяне на отговорностите, свързани с различни аспекти от дейността на катедрите.

Адаптивност и иновативност чрез регулярно актуализиране на учебните програми, съобразно тенденциите и промените в сферите на образованието, културата и гражданското общество, резултатите от научните изследвания; възможностите за въвеждане на нови форми на преподаване, използване на компютърните и информационните технологии (включително на изкуствен интелект) в учебния процес и научните изследвания.

Активност в използване на експертния капацитет на академичния състав чрез включване в университетски, национални и международни проекти – научни и практико-приложни, участие в научни форуми, обществени дискусии и др.

Взаимодействие с публичния сектор и бизнеса в България чрез формални и неформални договорености и ангажименти.

Поддържане на международни партньорства и работа в мрежи чрез членство в международни организации и мрежи за съвместно осъществяване на проекти, обмяна на опит и добри практики в учебната и научната дейност.

Основни приоритети

 • Повишаване на конкурентоспособността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в условията на демографските тенденции в страната, динамиката на пазара на труда и засилващата се конкуренция между висшите училища чрез предлагане на висококачествени образователни услуги и научни резултати, ориентирани към нуждите на студентите, обществото и потребителите на кадри.
 • Съобразяване с международните стандарти в образованието и научните изследвания в областта.

Тактическа цел 1

Повишаване на качеството и ефективността на обучението в професионалното направление за по-добра реализация на завършилите студенти.

Мярка 1.1. Актуализиране на учебните планове и програми, адаптирани към изискванията на пазара на труда и в съответствие със съвременните тенденции и стандарти, свързани включително с развитието на изкуствен интелект.

Дейности:

 • Регулярно актуализиране на учебните планове и програми;
 • Разширяване на международните магистърски и докторски програми на английски език, съвместно с чуждестранни университети;
 • Утвърждаване на бакалавърската програма на английски език в страната и чужбина;
 • Въвеждане на дистанционно обучение за магистърските и докторските програми;
 • Разработване на курсове и програми за продължаващо обучение;
 • Засилване на комуникацията със студенти, вкл. обратна връзка за качеството на учебния процес и преподавателската дейност;
 • Поддържане на връзка със завършилите чрез активно използване на базата данни на Сдруженията на завършилите (Алумни клубовете).

Мярка 1.2. Оптимално използване на възможностите за студентска мобилност.

Дейности:

 • Създаване на предпоставки за допълнително увеличаване на изходящата студентската мобилност по програма Еразъм+;
 • Подобряване и оптимизиране на обучението на чуждестранни студенти на английски език по програмата за студентска мобилност Еразъм+.

Мярка 1.3. Подобряване на практическата подготовка на студентите.

Дейности:

 • Ангажиране на студентите в изпълнението на самостоятелни задачи и казуси в рамките на семинарните занятия и/или включването им в реални изследователски проекти;
 • Засилено привличане като гост-лектори на утвърдени учени в направлението.
 • Активно сътрудничество с бивши студенти с успешна реализация по специалността;
 • Запознаване на студентите и работа с новите технологии, особено с изкуствен интелект, и осигуряване на съответните учебни ресурси;
 • Подобряване на организацията, провеждането и отчитането на практическото обучение на студентите.

Мярка 1.4. Улесняване достъпа до учебни материали, постижения (курсови и дипломни работи) и публикации на академичния състав.

Дейности:

 • Подобряване на библиотечния фонд с необходима за студентите литература‘
 • Създаване на вътрешна база данни с архивираната научна продукция на членовете на катедрите, както и предоставяне на свободен достъп до нея чрез уебсайт и/или други платформи.

 

Тактическа цел 2

Повишаване на квалификацията и развитие на академичния състав на катедрите.

Мярка 2.1. Осигуряване на възможности за преподавателите да развиват и надграждат своите знания и квалификация, включително като предлагат курсове по направлението в други специалности и факултети на СУ.

Дейности:

 • Включване в професионални обучения;
 • Предлагане и утвърждаване на нови курсове в учебни планове на различни специалности и факултети на СУ;
 • Насърчаване и подпомагане включването в научни и практико-приложни проекти;
 • Осигуряване на възможности за включване в езикови курсове, курсове за използване на специализиран софтуер; обучение за ползване на изкуствен интелект.

Мярка 2.2. Планирано кариерно израстване на академичния състав.

Дейности:

 • Обявяване на конкурси за академични длъжности, в зависимост от готовността на преподавателите да покрият нормативните изисквания;

Мярка 2.3. Засилване на преподавателската мобилност по програма Еразъм+

Дейности:

 • Реализиране на повече мобилности на преподаватели до 2029 г.

 

Тактическа цел 3

Увеличаване на научно-изследователската дейност и публикациите на преподавателите, студентите и докторантите, особено в реферирани и индексирани издания в международно признати бази данни.

Мярка 3.1. Планиране на НИД и включване в университетски, национални и международни изследователски проекти.

Дейности:

 • Участие в проектни екипи с други висши училища в страната и чужбина, както и БАН за съвместни научни изследвания и публикации, в рамките на приетите национални научни програми;
 • Включване в национални и международни научни и практико-приложни проекти, финансирани от ЕС и други организации;
 • Ежегодно реализиране на проекти, финансирани от ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Разширяване на участието на катедрите и техните членове в национални и международни научни мрежи, насочени към интердисциплинарни изследвания и практико-приложни резултати, особено по темата за изкуствен инетелект;
 • По-активно и по-масово включване на студенти и докторанти в НИД;
 • Насърчаване участието на преподавателите в национални и международни научни форуми, конференции и семинари, експертни работни групи, специализирани комисии и обществени обсъждания по значими теми и проблеми.

Мярка 3.2. Увеличаване броя на публикациите и повишаване на научния им принос.

Дейности:

 • Възприемане на стратегически подход към публикуването, в т.ч. фокус върху качеството, оригиналността, приносния характер;
 • Насърчаване и подпомагане на публикуването в реферирани и индексирани издания;
 • Насърчаване на публикуването на чужд език с цел достигане до по-широка аудитория и повишаване разпознаваемостта на преподавателите в международната научна общност;
 • Постигане на повече публикации на година в реферирани международни издания към 2029 г.

Мярка 3.3. Организиране и/или съучастие в организацията на научни и практико-приложни форуми.

Дейности:

 • Продължаване на практиката да се организират международни научни конференции, научни сесии и семинари;
 • Организиране поне веднъж в годината на студентски и докторантски научни сесии.

 

Тактическа цел 4

Мярка 4.1. Подобряване на учебната среда и техническата осигуреност на преподавателите, студентите и докторантите, включително и със софтуерни средства за съхранение, анализ и обработка на научна информация.

Дейности:

 • Закупуване на компютърна и офис техника, както и специализиран софтуер за научните изследвания и учебната дейност, включително генеративен изкуствен интелект;
 • Ежегодно актуализиране на използваните програмни продукти;
 • Изграждане на модерни учебни аудитории с аудио-визуални, мултимедийни и други високотехнологични продукти;
 • Разширяване и задълбочаване на връзките с партньори от образователни, културни и граждански институции и организации за подобряване на работната и учебна среда и техническата осигуреност;
 • Съдържателно и функционално обогатяване на секциите на катедрите на сайтовете на факултета.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.