Катедра "Логика, етика и естетика"

Академичен състав

Ръководител катедра

проф. д-р

Тодор Полименов

tpolimenov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История и философия на логиката, философия на езика, теория на действието, Аристотел, Фреге, Витгенщайн, Карнап, Остин

Преподавани дисциплини

Логика, формална логика, философска логика, аналитична метафизика, съвременни теории за действието

проф. д.ф.н.

Александър Гънгов

agungov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Логика и философия на манипулацията, логически елементи на безопасността на пациентите, континентална философия

Преподавани дисциплини

Философска логика II част, Техники на логическа манипулация в публичния дискурс, Основни понятия на Хегеловата логика

проф. д-р

Силвия Минева

smineva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Морална философия, професионална етика, киберекология

Преподавани дисциплини

Въведение в етиката; Морал и общуване в условията на глобални комуникации; Етика и здравна политика

доц. д.ф.н.

Евгени Латинов

elatinov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Логика

Преподавани дисциплини

Формална логика

доц. д-р

Анна Бешкова

annabeshkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Логика, Философска логика, Философия на езика

Преподавани дисциплини

Логика, Философска логика

доц. д-р

Валентина Кънева

vkaneva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Етика, философия на немския идеализъм, модерна философия, биоетика, научноизследователска етика

Преподавани дисциплини

Основни концепции в история на етиката, Политическа етика, Биоетика, Етика, Автономия в биоетиката, Етика в научното изследване, Самоопределение и идентичност в модерната етика, Introduction to Ethics, Normative Ethical Theories, Medical Ethics

доц. д-р

Огнян Касабов

ognian_kassabov@abv.bg

Научни интереси

Естетика, история на философията, политическа теория

Преподавани дисциплини

Естетика

доц. д-р

Петър Горанов

pgoranov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Нормативен фетишизъм, идеология и микроидеологии, морал и етика, подобрение и разхубавяване; квантов хуманизъм, гравитационен морал, аскетически инат, регресивен реверанс, етика на желанието, антропология и утопия, игра и др.

Преподавани дисциплини

Обща и професионална етика, Етика, Морал, общуване, комуникация

доц. д-р

Петър Пламенов

plamenov_p@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Естетика, история на философията, антична философия, философия на литературата, семиотика, културология, литературознание, изкуствознание, антропология, психология, музикознание, фотография, медии и комуникация, постмодернизъм и др.

Преподавани дисциплини

Естетика, Философия на изкуството, Теория на културата

гл. ас. д-р

Дарин Дросев

drossev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Логика, феноменология, политически анализи, стратегическо планиране

Преподавани дисциплини

Логика, Философска логика, Логика в континенталната традиция, Философия на логиката във феноменологическа перспектива, Техники на логическата манипулация в публичния дискурс, Въведение към философията на Хегел, Хегеловата логика, Увод в континенталната философия.

гл. ас. д-р

Ивайло Добрев

i.g.dobrev@gmail.com

Научни интереси

Етика, онтология, философия на религията, естетика

Преподавани дисциплини

Въведение в етиката, Основни Концепции в история на етиката, Етика, Морал и общуване в условието на глобална комуникация, Онтология

ас. д-р

Велислава Тодорова

vttodorova@uni-sofia.bg

Научни интереси

Философска логика, философия на езика, формална семантика, прагматика, евиденциалност

Преподавани дисциплини

Формална логика

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.