Катедра "Политология"

Академичен състав

Ръководител катедра

проф. д-р

Светослав Малинов

smalinov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на политическата теория, история на държавните институции, консерватизъм, християндемокрация, либерализъм, теория на демокрацията, Европейски съюз, политически партии

Преподавани дисциплини

История на политически идеи на Античността и Средновековието,  История на политическите идеи на Новото време, История на  политическите идеи на 19 век, История на политическите идеи на 20 век, Съвременна демокрация: модели и институции

проф. д.п.н.

Татяна Дронзина

dronzina@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Международни отношения, управления на конфликти и национална сигурност, тероризъм и радикализация

Преподавани дисциплини

Управление на конфликти, Тенденции в съвременния тероризъм, Интеркултурно посредничество, Идентичността в етническите конфликти, Тенденции в женския самоубийствен тероризъм, Intercultural Mediation

доц. д-р

Борис Попиванов

bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически идеологии, теория на гражданството, младежки изследвания

Преподавани дисциплини

Институции на модерната българска държавност, Български политически процес след 1989, Политически идеологии на 20 век и глобализиращия се свят, Политически идеологии в България, Българска политическа система, Основни на политологията, „Ляво“ и „Дясно“ в българската политика, Консултиране в политическите партии, Политология

доц. д-р

Даниел Смилов

smilov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Конституционно право и политика, финансиране на политическите партии

Преподавани дисциплини

Въведение в изучаването на Европейския съюз, Конституционно право в политическия контекст, Международно публично право

доц. д-р

Любов Христова

hristovami@phls.uni-sofia.bg

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

Международна сигурност

Преподавани дисциплини

Проблеми на сигурността, Енергийна сигурност на Европейския съюз, Локални конфликти. Трансгранични престъпни мрежи, Международни организации

доц. д-р

Милен Любенов

mljubenov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Езиково обучение, езикови и образователни политики, междукултурно учене, междукултурна компетентност, европейски измерения на средното и висшето образование, използване на ИКТ за образователни цели, електронно и дистанционно обучение.

Преподавани дисциплини

Политически партии и движения, Партийни фамилии и системи, Партийната система в България, Европейски партии и партийни системи

доц. д.с.н.

Огнян Минчев

ominchev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Проблеми на сигурността, Енергийна сигурност на Европейския съюз, Локални конфликти., Трансгранични престъпни мрежи, Международни организации

Преподавани дисциплини

Теория на международните отношения, Въведение в теорията на международните отношения, Школи в международните отношения

доц. д-р

Стойчо Стойчев

spstoychev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Организирана престъпност, криминални пазари, анализ на политическия риск и прогнозиране

Преподавани дисциплини

Количествен политически анализ, теренни изследвания, анализ на политическия риск, противодействие на организираната престъпност, Изследователски методи, международен политически риск, приложен политически анализ, Прогнозиране и моделиране на политическия риск

доц. д-р

Искрен Иванов

i_ivanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Управление на конфликти и международна сигурност; американска политика; Китай

Преподавани дисциплини

Управление на конфликти; САЩ в международните отношения; Религия, политика и сигурност в България; Структура на сектора за сигурност в България – бакалаври.
Международни отношения и външна политика на САЩ; Власт и политика; Религия и насилие – магистри.
Американска политика; Китай в международната политика; Религия, политика и сигурност в международните отношения – Еразъм.

Гл. ас. д-р

Ваня Кашукеева-Нушева

kashukeeva@uni-sofia.bg
vnusheva@abv.bg

Научни интереси

политическо поведение, добро управление, антикорупция, изборен процес, финансиране на политическата дейност

 

Преподавани дисциплини

Политическо поведение; Лобизъм и групи за натиск; Неправителствени организации и добро управление; Избори, избирателни системи и изборна администрация

Гл. ас. д-р

Гергана Радойкова

g.radoykova@phls@uni-sofia.bg

Научни интереси

История на европейската интеграция; Институционална динамика и развитие на ЕС; Политики на ЕС; Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС; Сравнителна политология; Механизми за гражданско участие в управлението на национално и европейско ниво

 

Преподавани дисциплини

Въведение в изучаването на ЕС; Политическият процес в ЕС; Демократична отчетност и политически контрол на институциите на ЕС; Методология на сравнителните изследвания; Конституционно право в политическия контекст

Гл. ас. д-р

Борис Костов

bkkostov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Теория на международните отношения, европейска политическа интеграция

 

Преподавани дисциплини

Теория на международните отношения, обща външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз, Системи на международните отношения, Проблеми на сигурността, Международни отношения (симулативна игра)

Гл. ас. д-р

Димитър Ганев

dganev@uni-sofia.bg

Научни интереси

Модерни политически системи и институции, Политическа култура, Българска политика, Социология

 

Преподавани дисциплини

Политическа култура, Българска политическа система след 1989 г., Модерни политически системи и институции, Общественото мнение в България.

Гл. ас. д-р

Ружа Смилова

rsmilova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа теория, история на политическите идеи, икономически методи в политологията, медии и политика

 

Преподавани дисциплини

Съвременна политическа теория, Политически идеи на Античността и Средновековието, История на политическите идеи на Новото време, Политически идеи на 20 век, Политически идеи на 19 век, Икономически методи в анализа на международните отношения, Политическа философия, Икономически методи в политическия анализ

Гл. ас. д-р

Страхил Делийски

delijski@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически мениджмънт, политическа комуникация, медии и политика

 

Преподавани дисциплини

Политически комуникации и маркетинг, Демокрация и предизборни кампании, Антропология на публичното пространство, Непублична политика, убеждаваща комуникация в медиите, политически документи, политически език

Гл. ас. д-р

Теодора Йовчева

email

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

Преподавани дисциплини

Гл. ас. д-р

Цветомир Цветков

c.cvetkov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа икономия, икономическа политика, международна политическа икономия, държавни финанси и регулации.

 

Преподавани дисциплини

Сравнителна политическа икономия; Икономическа политика в България; Държавно регулиране на икономиката; Международна политическа икономия

Гост-преподаватели

Доц. д-р

Татяна Буруджиева

burudzhiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически мениджмънт, политическа комуникация, медии и политика

Преподавани дисциплини

Основни на демократичната политика, Политическа комуникация и маркетинг, Предизборни кампании, Методи на политологичния анализ, Образи и ритуализация на политиката

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.