Преподаватели

 • А

  • Анета Дончева Дончева

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Организация и управление на информационните ресурси; Национална библиотечна и информационна политика (библиотечно законодателство; стратeгическо планиране, проекти); Мениджмънт на промените; Оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност; Връзки с обществеността  и маркетинг на библиотеката; Международни библиотечни връзки; Ръководство и координация на проекти и програми.

   adoncheva@phls.uni-sofia.bg

 • Б

  • Боряна Владимирова Христова

   професор, доктор на филологическите науки

   Научна област и интереси: Специални библиотечни колекции; Библиотечен PR; Археография; Палеография; Книгознание; Писмено културно наследство; Стара българска литература.

   bhristova@phls.uni-sofia.bg

 • В

 • Д

 • Е

  • Ели Драганова Попова

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Внедряване на нови информационни технологии в библиотеките; Библиотечно-информационно обслужване; Потребители на библиотеката; Ползване на библиотеките в 21 век; Стратегии за развитие на библиотеките; Комуникации в библиотеките; Библиотеките в 21 век

   e_popova@phls.uni-sofia.bg

  • Елица Иванова Лозанова-Белчева

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: Електронно правителство; Инфорамционни системи; Информационна грамотност; Информационно търсене

   lozanovabe@phls.uni-sofia.bg

 • И

  • Иванка Тодорова Мавродиева

   Професор, доктор на философските науки

   Главен редактор на електронното научно списание "Реторика и комуникации" http://rhetoric.bg и на Онлайн справочника по реторика  onlinerhetoric.bg

   Научна област и интереси: реторика, виртуална реторика, политическа реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане

   mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

  • Илко Ненчев Пенелов

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: История на книгата и четенето; История на цензурата; История на библиотеките и библиографията

   ipenelov@phls.uni-sofia.bg

 • К

  • Кирил Камбуров

   ​гл. ас. д-р

   Научна област и интереси: Автоматизирани информационни системи; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология

   k_kamburov@phls.uni-sofia.bg

  • Красимира Петрова Даскалова

   професор, д-р

   Научна област и интереси: История на модерната европейска култура; История на книгата и четенето; История на цензурата; История на жените/половете

   daskalova@phls.uni-sofia.bg 

 • М

  • Мария Асенова Аврамова

   гл. ас. д-р

   Научна област и интереси: Информационно търсене; Индексиране на документи; Информационно-търсещи езици; Електронни каталози; Електронни библиотеки.

   mariaavramova@phls.uni-sofia.bg

  • Милена Миланова Миланова

   доцент, д-р

   Ръководител на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

   Научна област и интереси: Каталогизация; Библиография; Информационна грамотност; Дигитални библиотеки; Ресурси на открит достъп

   mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

 • Н

 • О

  • Оля Борисова Харизанова

   Професор, доктор на философските науки

   Заместник-декан на Философски факултет

   Научна област и интереси: Информационно-търсещи системи; Бази от данни; Интернет комуникация; Презентация и презентиране; Реторика

   oharizanova@phls.uni-sofia.bg

 • П

 • С

 • Ц

  • Цветанка Христова Панчева

   проф, д.н.

   Научна област и интереси: Краезнание и краеведска електронна информация; Краеведска библиография; Ретроспективна национална библиография; Персонална библиография; Дигитализация на библиотечни документи и стандарти за информационно разкриване на дигитализираните източници.

   Tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg