Докторантска степен

Обща информация


​​

Специалност „Библиотечно-информационни науки“ предлага обучени в три акредитирани докторски програми от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки

 

Акредитирани докторски програми за ОНС "доктор" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/akreditirani_doktorski_programi

В момента към специалност "Библиотечно-информационни науки" се обучават и подготвят дисертационни трудове над 20 докторанти.


Вижте повече за докторската степен в СУ

Име, презиме, фамилия

Зачислен (от–до)

Форма

Научен ръководител

 

     

Никола Стефанов Николов

01.02.2017 – 01.02.2020  Редовна проф. дфн Оля Харизанова

Стамена Цветанова Кавръкова

20.07.2016 - 20.07.2019  Редовна проф. дфн Оля Харизанова

Асен Георгиев Георгиев

01.02.2017 – 01.02.2020 Редовна

проф. дфн Боряна Христова

Мадлен Стаменова Янева -Георгиева 01.02.2015 - 01.02.2019 Задочна проф. д.изк. Симеон Недков
Иван Петров Христов 01.02.2015 - 01.02.2019 Задочна проф. д.изк. Симеон Недков
Вяра Кирилова Белева 01.02.2017 – 15.02.2021 Задочна проф. д.изк. Симеон Недков

Ива Стоянова Стоянова

01.02.2017 – 01.02.2020 Редовна проф. д.изк. Симеон Недков
Анна Христова Митева 15.07.2014 - 15.07.2018 Задочна доц. д-р Милена Миланова
Димитър Георгиев Русков 15.07.2014 - 15.07.2018 Задочна доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
Росен Красимиров Стефанов 15.07.2015 -15.07.2018 Редовна доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
Милена Гришева Катошева 15.07.2014 -15.07.2017 Редовна проф. д.изк. Симеон Недков
Светослава Милчева Тончева 15.07.2014 -15.07.2017 Редовна доц. д-р Илко Пенелов
София Иванова Пейчева  15.07.2014 - 15.07.2018 Задочна доц. д-р Цветанка Панчева

Георги Методиев Петров

01.02.2017 – 01.02.2020 Редовна доц. д-р Цветанка Панчева
Евгени Димитров Иванов 01.02.2015 - 01.02.2018 Редовна доц. д-р Милена Миланова
Евдокия Каменова Кутева 20.01.2016 - 20.01.2020 Задочна доц. д-р Милена Миланова
Петър Стефанов Стефанов 20.01.2016 - 20.01.2019  Задочна проф. д.изк. Симеон Недков
Ангела Франсис Конлан 20.01.2016 - 20.01.2019  Редовна проф. д.изк. Симеон Недков
Надя Димитрова Карачоджукова 01.02.2017 - 01.02.2020 Редовна доц. д-р Милена Миланова
Мария Асенова Аврамова 01.03.2017 - 01.03.2020 Самостоятелна подготовка доц. д-р Милена Миланова
Силвия Кирилова Зафирофа 25.06.2015 - 25.06.2018 Самостоятелна подготовка доц. д-р Антоанета Тотоманова

Докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“

Програмата е с изследователска насоченост в областта на книгознанието, библиотекознанието и библиографията. Дава възможност за подготовка по различни специфични проблеми, свързани с теорията, методологията и практиката в посочената област. Позволява обучение в индивидуални и групови форми, предоставя възможност за участие в различни национални и международни научни мрежи и изследователски проекти.

Предлага подготовка на докторанти в три от приоритетните направления на европейското пространство за висше образование: Информационни и комуникационни науки и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.

Програмата е отворена и привлича докторанти, желаещи да работят в интердисциплинарни направления.

Цел на програмата:

Програмата по „Книгознание, библиотекознание и библиография“ цели обучението на специалисти със задълбочени изследователски интереси, които да осигурят устойчиво развитие на проблематиката в контекста на националните, европейските и световните тенденции. Да изгради мрежа от изследователи, способни да идентифицират, решават и развиват специфични проблеми и изследователски задачи, които пряко въздействат в осигуряването на високо качество на реализираните продукти на пазара на труда и в обществото.

Квалификация:

„доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Професионални компетенции на завършилите програмата:

 • притежават задълбочени познания, методологически компетентности и подготовка в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознание/история на книгата, видово разнообразие, обработка, организация и управление на информацията, социален (културен) контекст, в който съществуват и функционират институциите на паметта – библиотеки, музеи, архиви;
 • умения за писане, редактиране и рецензиране на научни статии;
 • умения за самостоятелно поставяне и решаване на научен проблем и за извършване на необходимите дейности за професионално провеждане на научно изследване;
 • преподавателски умения и системна практика с използване на съвременни методи, техники и инструменти за академично преподаване;
 • умения за извършване на научно ръководство, консултация и експертиза в областта на библиотечно-информационните науки.

Докторска програма „Теория на научната информация“

Програмата е с изследователска насоченост в областта на научната информация. Дава възможност за подготовка по различни специфични проблеми, свързани с теорията, методологията и практиката в посочената област. Позволява обучение в индивидуални и групови форми, предоставя възможност за участие в различни национални и международни научни мрежи и изследователски проекти.

Предлага подготовка на докторанти в три от приоритетните направления на европейското пространство за висше образование: Информационни и комуникационни науки и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.

Програмата е отворена и привлича докторанти, желаещи да работят в интердисциплинарни направления.

Цел на програмата:

Програмата по „Теория на научната информация“ цели обучението на специалисти със задълбочени изследователски интереси, които да осигурят устойчиво развитие на проблематиката в контекста на националните, европейските и световните тенденции. Да изгради мрежа от изследователи, способни да идентифицират, решават и развиват специфични проблеми и изследователски задачи, които пряко въздействат в осигуряването на високо качество на реализираните продукти на пазара на труда и в обществото.

Квалификация:

„доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

Професионални компетенции на завършилите програмата:

 • притежават задълбочени познания, методологически компетентности и подготовка в областта на информационната наука, видово разнообразие, обработка, организация и управление на информацията;
 • умения за писане, редактиране и рецензиране на научни статии;
 • умения за самостоятелно поставяне и решаване на научен проблем и за извършване на необходимите дейности за професионално провеждане на научно изследване;
 • преподавателски умения и системна практика с използване на съвременни методи, техники и инструменти за академично преподаване;
 • умения за извършване на научно ръководство, консултация и експертиза в областта на библиотечно-информационните науки.

Докторска програма „Информационно - търсещи системи“

Програмата е с изследователска насоченост в областта на информационно-търсещите системи. Дава възможност за подготовка по различни специфични проблеми, свързани с теорията, методологията и практиката в посочената област. Позволява обучение в индивидуални и групови форми, предоставя възможност за участие в различни национални и международни научни мрежи и изследователски проекти.

Предлага подготовка на докторанти в три от приоритетните направления на европейското пространство за висше образование: Информационни и комуникационни науки и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.

Програмата е отворена и привлича докторанти, желаещи да работят в интердисциплинарни направления.

Цел на програмата:

Програмата по „Информационно-търсещи системи“ цели обучението на специалисти със задълбочени изследователски интереси, които да осигурят устойчиво развитие на проблематиката в контекста на националните, европейските и световните тенденции. Да изгради мрежа от изследователи, способни да идентифицират, решават и развиват специфични проблеми и изследователски задачи, които пряко въздействат в осигуряването на високо качество на реализираните продукти на пазара на труда и в обществото.

Квалификация:

„доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Професионални компетенции на завършилите програмата:

 • притежават задълбочени познания, методологически компетентности и подготовка в областта на информационните и комуникационни технологии, информационно-търсещи системи, информационна наука;
 • умения за писане, редактиране и рецензиране на научни статии;
 • умения за самостоятелно поставяне и решаване на научен проблем и за извършване на необходимите дейности за професионално провеждане на научно изследване;
 • преподавателски умения и системна практика с използване на съвременни методи, техники и инструменти за академично преподаване;
 • умения за извършване на научно ръководство, консултация и експертиза в областта на библиотечно-информационните науки.