Отчислени докторанти

Обща информация

На заседание на Факултетния съвет на Философски факултет, проведено на 3 февруари 2015 г. беше взето решение докторантите да бъдат отчислявани с право на защита само след представяне и обсъждане на текст в Катедрата, поне 2 глави и план конспект за останалите. Ако не бъде представен такъв текст, те ще бъдат отчислявани без право на защита.

 

Отчислени докторанти:

Константин Петров Павлов
01.02.2015 г. - 01.02.2018 г.
Тема: 
Ролята на социалните мрежи в Интернет за гражданското участие в България (протестите юни 2013 – август 2014 г.).
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева, проф. д.п.н. Нели Ангелова Огнянова

Димитър Дончев Кацарски
01.02.2015 г. - 01.02.2018 г.
Тема: Playing for a living: онлайн покерът и покер професионализмът в България, 2001-2015.
Научен ръководител: проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова

Симеон Калинов Кюркчиев
15.07.2014 г. – 15.07.2017 г.
Тема: Психологически експертизи и неолибералната управляемост на себе си.
Научен ръководител: доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова

Николай Владимиров Янев

05.02.2014 г. – 05.02.2017 г.
Тема: Престъплението на овластения - конструиране и употреби (1968-2013).
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова

Миглена Красимирова Герасимова
05.02.2014 г. – 05.02.2017 г.
Тема: Градът и неговото активно гражданство. Случаят София.
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова

Рада Стефанова Смедовска-Тонева
05.02.2014 г. – 21.12.2016 г.
Тема: Развитие на институционалните политики за противодействие на организираната престъпност 2002-2015 г. - проблеми и перспективи.
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Защитена докторска дисертация на 27 март 2017 г.

Никола Атанасов Венков
05.02.2013 г. - 05.07.2016 г.
Тема: Джентрификация на Женския пазар – конструиране на градски политики и трансформация на местните отношения.
Научен ръководител: доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова
Защитена докторска дисертация на 2 юни 2017 г.

Деян Иванов Паскалев
5.02.2013 г. - 5.02.2016 г.
Тема: Геймърски общности онлайн и офлайн: Трансфер на социални отношения, нормативни и ролеви модели или паралелни всекидневни реалности.
Научен ръководител: доц.д.с.н. Милена Якимова Якимова

Любомир Райчев Пожарлиев
5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.
Тема: Идеологически и реални ефекти на автотранспортната инфраструктура за националната хомогенизация или фрагментаризация на НРБ и СФРЮ.
Научен ръководител: доц.д-р Иван Христов Чалъков

Мария Петьова Мартинова
5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.
Тема: Новите конфигурации на (де)медикализацията и алтернативните интерпретационни модели на употреба на здравето (анализ на случаи).
Научен ръководител: доц.д-р Лиляна Димитрова Деянова
Защитена докторска дисертация на 7 юни 2017 г.

Стефан Димитров Кръстев
5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.
Тема: Развитие на "бързите" кредити в България: нови типове на рационалност и форми на доверие.
Научен ръководител: доц.д-р Лиляна Димитрова Деянова

Боряна Андреева Бунджулова
5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.
Тема: Тяло и всекидневен свят. Преосмисляне на понятието “увреждане".
Научен ръководител: проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Защитена докторска дисертация на 22 февруари 2016 г.

Емил Димитров Георгиев
20.07.2012 г.-01.07.2015 г.
Тема: Усвояване или опитомяване: Институционалният трансфер на международни управленски стандарти в българския бизнес, 2007-2012 г.(Върху примера на сертифицирането съгласно бизнес стандарта за управление на качеството ISO9001).
Научен ръководител - доц. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова

Кристина Гошева Илиева
1.02.2015 г. - 1.02.2019 г.
Тема: Ние и те в градско пространство: конструиране на бежански лагер в България.
Научен ръководител - проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Отчислена без право на защита - юни 2015 г.

Ивелина Юриева Мончева
1.02.2011 - 1.02.2015
Тема: Репрезентации на градовете в българските туристически маршрути.
Научен ръководител: проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев

Иванка Петкова Иванова
1.02.2011 г.-1.02.2015 г.
Тема: Прокуратура и полиция: сътрудничество и/или конфликт? (Динамика на взаимоотношенията 1989-2011 г.).
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Защитена докторска дисертация на 14 юли 2016 г.

Никола Атанасов Атанасов
1.02.2012 - 1.02.2015
Тема: Делиберативната демокрация и предизвикателствата на глобализацията.
Научен ръководител: доц д-р Боян Ивайлов Знеполски

Гергана Господинова Ганчева
(1.07.2011 г.-1.07.2014 г.)
Тема: Ангажираност на служителите: особености, движещи сили и основни тенденции в България, 2006-2010 г.
Научен ръководител: доц.д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
Защитена докторска дисертация на 18 април 2016 г.

Георги Иванов Мандичев
1.07.2011 г.-1.07.2014 г.
Тема: Употреба на медиите за легитимиране на частни интереси: сравнителен анализ на английската и българската постсоциалистическа медийна публичност.
Научен ръководител: доц. д-р Боян Ивайлов Знеполски

Вероника Симеонова Димитрова
15.06.2010 г.-15.06.2013 г.
Тема: Здравето, болестта и хигиената в София, към социалното конструиране тялото на гражданина през междувоенния период.
Научен консултант: доц.д-р Милена Якимова Якимова
Защитена докторска дисертация на 14 юли 2014 г.

Милена Радославова Васева-Мечкова
15.06.2010 г.-15.06.2013 г.
Тема: Градски зелени площи: социални функции и значение. Оптимизация на софийските паркове и градини 2010-2011 г.
Научен ръководител: доц.д-р Петя Любомирова Кабакчиева

Боян Венциславов Захариев
15.06.2010 г.-15.06.2013 г.
Тема: География и социална дезорганизация – локални социални мрежи в няколко български града.
Научен консултант: проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Защитена докторска дисертация декември 2013 г

Бойка Николаева Огнянова
15.06.2010 г.-15.06.2013 г.
Тема: Търговските пространства в градския център: към доминация на частната форма на публичната функция (София, 1989-2010).