Магистърска степен

Обща информация

П Р И Е М    М А Г И С Т Ъ Р С К А   С Т Е П Е Н   2 0 2 1 г.Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски",
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60,
бул. Цар Освободител 15,
София 1504

Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология

 • Описание на програмата
 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2006-2007)
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2008-2009)
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2010-2011)
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2012-2013)
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2014-2016)
 • Информационна брошура на програмата

  Information leaflet

  Директор

  проф. д.пс.н. Пламен Калчев
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 49 кабинет
  тел. +359 2 9308 240
  pkalchev@phls.uni-sofia.bg

  Секретар на програмата

  Левена Езекиева
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
  тел. +359 2 9308 476
  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
  бул. Цар Освободител № 15
  София 1504
  psychology_g@phls.uni-sofia.bg

  Магистърската програма по Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология. Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, юноши, с техните учители и семейства.

  Детско-юношеските и училищните психолози притежават:

  • Задълбочени знания за теориите,  етапите, закономерностите и кризите на психичното развитие в детска и юношеска възраст;
  • Знания по психометрия, конструиране и използване на психологически тестове и други инструменти за психологическо оценяване;
  • Практически умения за психодиагностика и психологическо оценяване;
  • Практически умения за консултирани и интервенция;
  • Комуникативни умения, умения за работа в екип, рефлексия върху границите на собствената си компетентност и умения; разбиране и следване на етичните принципи на психологическата професия.

  Детско-юношеските и училищните психолози работят за намирането на най-доброто решение за всяко дете. Използват разнообразни стратегии и взаимодействат ефективно с училището, семейството и с други институции, за да отговорят на индивидуалните потребности на всяко дете. Компетентността на детско-юношеските и училищните психолози включва знания и умения за практическа работа с деца, родители, учители, други представители на общността в следните области:

  1. Диагностична дейност и вземане на решения. Детско-юношеският и училищен психолог оценява психичното развитие и провежда диагностични изследвания, за да идентифицира силните и слабите страни, възможностите и проблемите на детето. Планира и осъществява, в сътрудничество с учителите и други професионалисти програми за постигане на оптимални учебни резултати. Представя резултатите от оценяването в емпирично базирани решения и препоръки за практиката. Съобщава резултатите от психологичното оценяване на родителите, учителите и други отговорни за детето професионалисти по начин, който позволява да се разберат и да се адресират затрудненията на детето в ученето и взаимоотношенията с възрастните и връстниците. При необходимост уведомява оторизираните органи и насочва децата за допълнително изследване в специализирани институции (клиники, центрове за психично здраве, детски консултативни кабинети и други) за осигуряване на психологическо, медицинско и социално обслужване на нуждите на детето и семейството.

  2. Консултиране. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за различни модели и методи на консултиране, както и умения за прилагането им в различни ситуации.

  • Сътрудничи с родителите, учителите и други професионалисти при планиране и вземане на решения.
  • Работи заедно с децата и подпомага развитието на адекватна учебна мотивация, преодоляване на проблемите в ученето, формиране на ефективни учебни умения и организация на учебната работа, формиране на чувство за учебна компетентност и увереност в собствените способности; позитивна лична, социална и етнокултурна идентичност.
  • Консултира децата – индивидуално и в група, използвайки интерактивни форми на тренинги (за социални умения, справяне с гнева, развитие на емпатийни способности и др.), лични интервюта и други психологически методи за подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие.
  • Консултира родителите и учителите по въпроси на ученето и учебните постижения, проблеми на детското поведение, преодоляване на конфликти и създаване на благоприятен климат и мотивация за работа.
  • Помага на родителите и учителите в разбирането на детското развитие и влиянието, което то оказва върху ученето и поведението.
  • Организира и провежда тренинги за ефективни стратегии на възпитание, решаване на проблеми/конфликти, управление на поведението, превенция и адресиране на употребата на дрога/психоактивни вещества.
  • Работи директно с децата и техните семейства за подпомагане решаването на междуличностни и семейни проблеми, които възпрепятстват ефективното учене. Помага на семейството и училището за превенция и справяне с кризи (смърт, болест, самоубийство и други травматични/силно стресогенни събития).
  • Служи като консултант на педагогически съвет/училищното настоятелство по въпросите на психологическата служба в училище.

  3. Препоръки и работа за развитие на когнитивните/учебни умения. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за процесите на учене, владее методи за оценка на тези процеси и пряко или непряко подпомага развитието на когнитивни/учебни умения. В сътрудничество с учителите и други професионалисти планира и разработва програми, насочени към ефективно учене и работа с деца с обучителни трудности, както и с надарени деца. Участва в реализацията на тези програми и оценява тяхната ефективност.

  4. Социализация и развитие на жизнени умения. Училищният психолог притежава знания за психическото развитието и умения за неговото оценяване. Пряко или непряко подпомага психосоциалната адаптация, стимулира поведенческите и емоционалните аспекти на развитието, например справяне с агресията, формиране на просоциално поведение и умения за успешно интегриране в групата. В сътрудничество с други професионалисти разработва целите и планира дейности за развитието на поведенческите и емоционалните аспекти при ученици с различни способности и потребности. Прилага интервенции за постигането им и оценява тяхната ефективност.

  5. Превенция, кризисна интервенция и психично здраве. Детско-юношеският и училищен психолог има знания за човешкото развитие и психопатологията и свързаните с тях биологични, културни и социални влияния върху поведението.

  • В сътрудничество с учителите и с други професионалисти разработва програми за превенция на проблемно/рисково поведение, ниски учебни постижения и риск от отпадане от училище.
  • Подпомага учителите в планирането и разработването на програми, насочени към работа с деца в риск: употребяващи психоактивни вещества, с прояви на агресивност, насилие и суицидна насоченост, с асоциално поведение, с рисково сексуално поведение и др.
  • Притежава умения за управление на кризисни ситуации и ефективна интервенция.
  • Подпомага психичното здраве и физическото благополучие на учениците.
  • Работи за превръщане на училището в сигурна среда за учене и социални взаимодействия.

  6. Сътрудничество между училището, семейството, институциите и общността. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за семейната система, включително за ресурсите и слабите страни на семейството и влиянието им върху ученето, поведението и развитието на децата. Работи за постигане на сътрудничество и отношения на партньорство между семейството и училището. Владее методи за ангажиране на семейството с проблемите в ученето/поведението на детето. Подпомага взаимодействието и сътрудничеството между училището, семейството и другите служби/агенции, ангажирани с проблемите на детското развитие (детски психиатрични клиники, отдели за закрила на детето, центрове за профилактика и подкрепа на детското здраве, за превенция и интервенция при различни форми на девиантно поведение. Участва като член на многодисциплинарен екип за работа с деца в риск и с ученици с обучителни трудности.

  7. Многообразие в ученето и развитието на учениците. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за индивидуалните различия, способности, ограничения на учениците, както и за потенциалното влияние на биологически, социални, културни, етнически, социаликономически, езикови, полови или други аспекти на опита фактори. Демонстрира чувствителност и умения, необходими за работа с хора от различни културни, социални, етнически групи и прилага стратегии, съобразени и адаптирани с тези характеристики. Съдейства за формиране на толерантност, разбиране и приемане на разнообразието от нагласи и индивидуални особености на децата в училищната общност.

  8. Училището и организацията на образователната система. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за системата на образованието и свързаните с нея институции. В сътрудничество с училищната администрация подпомага политиката на училището и формиране на подходящ училищен климат. Работи с отделни хора и с групи за реализацията на тази политика, за създаване и поддържане на сигурна, подкрепяща и ефективна среда за учене и социални взаимоотношения.

  9. Изследвания и оценка на програми. Детско-юношеският и училищен психолог има знания за методологията и планирането на емпирични изследвания, владее методи за статистически анализ и изводи. Провежда изследвания за оценка на ефективността на въведени в училището програми/алтернативни форми на обучение.

  10. Развитие на професионалната квалификация. Детско-юношеският и училищен психолог притежава разбиране за спецификата на психологическата работа с деца и юноши и осъзнава границите на собствената си компетентност и умения. Ефективно използва професионалната си общност за подпомагане и супервизия. Активно се стреми да поддържа и да повишава професионалната си квалификация.

  11. Информационна технология. Детско-юношеският и училищен психолог има познания за съвременните информационни източници и технологии. Умее да търси, да намира и да  използва източници на информация по начин, който подобрява качеството на дейността му в училище и професионалната му компетентност.

  Сфери на реализация:

  • в системата на държавните и частните училища, и детски градини;
  • общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето, детски педагогически стаи и други);
  • университети;
  • държавни и частни консултативни кабинети.

  Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност

 • Описание на програмата
 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма
 • График на магистърски прием за учебната 2019-2020г.
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2014-2016)
 • График на магистърски прием за учебната 2019-2020 г.
 •  

   

  Информационна брошура на програмата

  Information leaflet

  Директор

  доц. д-р Камелия Ханчева
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 49 кабинет
  тел. +359 2 9308 240

  hancheva@phls.uni-sofia.bg

  Секретар на програмата

  Левена Езекиева
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
  тел. +359 2 9308 476
  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
  бул. Цар Освободител № 15
  София 1504 
  psychology_g@phls.uni-sofia.bg

  Магистърската програма по Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология. Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, юноши, с техните учители и семейства.

  Детско-юношеските и училищните психолози притежават:

  • Задълбочени знания за теориите,  етапите, закономерностите и кризите на психичното развитие в детска и юношеска възраст;
  • Знания по психометрия, конструиране и използване на психологически тестове и други инструменти за психологическо оценяване;
  • Практически умения за психодиагностика и психологическо оценяване;
  • Практически умения за консултирани и интервенция;
  • Комуникативни умения, умения за работа в екип, рефлексия върху границите на собствената си компетентност и умения; разбиране и следване на етичните принципи на психологическата професия.

  Детско-юношеските и училищните психолози работят за намирането на най-доброто решение за всяко дете. Използват разнообразни стратегии и взаимодействат ефективно с училището, семейството и с други институции, за да отговорят на индивидуалните потребности на всяко дете. Компетентността на детско-юношеските и училищните психолози включва знания и умения за практическа работа с деца, родители, учители, други представители на общността в следните области:

  1. Диагностична дейност и вземане на решения. Детско-юношеският и училищен психолог оценява психичното развитие и провежда диагностични изследвания, за да идентифицира силните и слабите страни, възможностите и проблемите на детето. Планира и осъществява, в сътрудничество с учителите и други професионалисти програми за постигане на оптимални учебни резултати. Представя резултатите от оценяването в емпирично базирани решения и препоръки за практиката. Съобщава резултатите от психологичното оценяване на родителите, учителите и други отговорни за детето професионалисти по начин, който позволява да се разберат и да се адресират затрудненията на детето в ученето и взаимоотношенията с възрастните и връстниците. При необходимост уведомява оторизираните органи и насочва децата за допълнително изследване в специализирани институции (клиники, центрове за психично здраве, детски консултативни кабинети и други) за осигуряване на психологическо, медицинско и социално обслужване на нуждите на детето и семейството.

  2. Консултиране. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за различни модели и методи на консултиране, както и умения за прилагането им в различни ситуации.

  • Сътрудничи с родителите, учителите и други професионалисти при планиране и вземане на решения.
  • Работи заедно с децата и подпомага развитието на адекватна учебна мотивация, преодоляване на проблемите в ученето, формиране на ефективни учебни умения и организация на учебната работа, формиране на чувство за учебна компетентност и увереност в собствените способности; позитивна лична, социална и етнокултурна идентичност.
  • Консултира децата – индивидуално и в група, използвайки интерактивни форми на тренинги (за социални умения, справяне с гнева, развитие на емпатийни способности и др.), лични интервюта и други психологически методи за подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие.
  • Консултира родителите и учителите по въпроси на ученето и учебните постижения, проблеми на детското поведение, преодоляване на конфликти и създаване на благоприятен климат и мотивация за работа.
  • Помага на родителите и учителите в разбирането на детското развитие и влиянието, което то оказва върху ученето и поведението.
  • Организира и провежда тренинги за ефективни стратегии на възпитание, решаване на проблеми/конфликти, управление на поведението, превенция и адресиране на употребата на дрога/психоактивни вещества.
  • Работи директно с децата и техните семейства за подпомагане решаването на междуличностни и семейни проблеми, които възпрепятстват ефективното учене. Помага на семейството и училището за превенция и справяне с кризи (смърт, болест, самоубийство и други травматични/силно стресогенни събития).
  • Служи като консултант на педагогически съвет/училищното настоятелство по въпросите на психологическата служба в училище.

  3. Препоръки и работа за развитие на когнитивните/учебни умения. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за процесите на учене, владее методи за оценка на тези процеси и пряко или непряко подпомага развитието на когнитивни/учебни умения. В сътрудничество с учителите и други професионалисти планира и разработва програми, насочени към ефективно учене и работа с деца с обучителни трудности, както и с надарени деца. Участва в реализацията на тези програми и оценява тяхната ефективност.

  4. Социализация и развитие на жизнени умения. Училищният психолог притежава знания за психическото развитието и умения за неговото оценяване. Пряко или непряко подпомага психосоциалната адаптация, стимулира поведенческите и емоционалните аспекти на развитието, например справяне с агресията, формиране на просоциално поведение и умения за успешно интегриране в групата. В сътрудничество с други професионалисти разработва целите и планира дейности за развитието на поведенческите и емоционалните аспекти при ученици с различни способности и потребности. Прилага интервенции за постигането им и оценява тяхната ефективност.

  5. Превенция, кризисна интервенция и психично здраве. Детско-юношеският и училищен психолог има знания за човешкото развитие и психопатологията и свързаните с тях биологични, културни и социални влияния върху поведението.

  • В сътрудничество с учителите и с други професионалисти разработва програми за превенция на проблемно/рисково поведение, ниски учебни постижения и риск от отпадане от училище.
  • Подпомага учителите в планирането и разработването на програми, насочени към работа с деца в риск: употребяващи психоактивни вещества, с прояви на агресивност, насилие и суицидна насоченост, с асоциално поведение, с рисково сексуално поведение и др.
  • Притежава умения за управление на кризисни ситуации и ефективна интервенция.
  • Подпомага психичното здраве и физическото благополучие на учениците.
  • Работи за превръщане на училището в сигурна среда за учене и социални взаимодействия.

  6. Сътрудничество между училището, семейството, институциите и общността. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за семейната система, включително за ресурсите и слабите страни на семейството и влиянието им върху ученето, поведението и развитието на децата. Работи за постигане на сътрудничество и отношения на партньорство между семейството и училището. Владее методи за ангажиране на семейството с проблемите в ученето/поведението на детето. Подпомага взаимодействието и сътрудничеството между училището, семейството и другите служби/агенции, ангажирани с проблемите на детското развитие (детски психиатрични клиники, отдели за закрила на детето, центрове за профилактика и подкрепа на детското здраве, за превенция и интервенция при различни форми на девиантно поведение. Участва като член на многодисциплинарен екип за работа с деца в риск и с ученици с обучителни трудности.

  7. Многообразие в ученето и развитието на учениците. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за индивидуалните различия, способности, ограничения на учениците, както и за потенциалното влияние на биологически, социални, културни, етнически, социаликономически, езикови, полови или други аспекти на опита фактори. Демонстрира чувствителност и умения, необходими за работа с хора от различни културни, социални, етнически групи и прилага стратегии, съобразени и адаптирани с тези характеристики. Съдейства за формиране на толерантност, разбиране и приемане на разнообразието от нагласи и индивидуални особености на децата в училищната общност.

  8. Училището и организацията на образователната система. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за системата на образованието и свързаните с нея институции. В сътрудничество с училищната администрация подпомага политиката на училището и формиране на подходящ училищен климат. Работи с отделни хора и с групи за реализацията на тази политика, за създаване и поддържане на сигурна, подкрепяща и ефективна среда за учене и социални взаимоотношения.

  9. Изследвания и оценка на програми. Детско-юношеският и училищен психолог има знания за методологията и планирането на емпирични изследвания, владее методи за статистически анализ и изводи. Провежда изследвания за оценка на ефективността на въведени в училището програми/алтернативни форми на обучение.

  10. Развитие на професионалната квалификация. Детско-юношеският и училищен психолог притежава разбиране за спецификата на психологическата работа с деца и юноши и осъзнава границите на собствената си компетентност и умения. Ефективно използва професионалната си общност за подпомагане и супервизия. Активно се стреми да поддържа и да повишава професионалната си квалификация.

  11. Информационна технология. Детско-юношеският и училищен психолог има познания за съвременните информационни източници и технологии. Умее да търси, да намира и да  използва източници на информация по начин, който подобрява качеството на дейността му в училище и професионалната му компетентност.

  Сфери на реализация:

  • в системата на държавните и частните училища, и детски градини;
  • общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето, детски педагогически стаи и други);
  • университети;
  • държавни и частни консултативни кабинети.

  Социална и криминална психология

 • Описание на програмата
 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма
 •  

  Директор на програмата

  проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

  Секретар на програмата

  Левена Езекиева

  тел. 02 9308 476 
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.

  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
  Бул. Цар Освободител 15
  София 1504
  psychology_e@phls.uni-sofia.bg

  Срок на обучение

  3 семестъра ​

  Форма на обучение

  Редовнa

   

  Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

  Условия за прием:

  1. Завършена бакалавърска степен по психология или магистърска степен по право, бакалаври по Международни отношения, а също така и завършили бакалавърска степен в СУ, Философски Факултет – по Политология, Социология и Културология, в СУ, Факултет по педагогика – Социални дейности, СУ, Факултет по науки за образованието и изкуствата – Социална педагогика, както и кандидати, завършили бакалавърска степен по специалностите от Факултет „Полиция“ на Академията на МВР: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“,  както и магистърска степен в същия факултет по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ и сходни специалности от други висши учебни заведения на територията на Република България.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

  Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.

  Клинична психология

 • Описание на програмата
 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма
 • Наредба № 29 за професионалната компетентност на лицата, ​завършили висше образование по специалността Психология

  Директор

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова
  тел.: 9308 246
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 55 каб.
  matanova@phls.uni-sofia.bg

  Секретар на програмата

  Захаринка Петрова
  тел. 02 9308 476 
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
  zmarinova@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
  Бул. Цар Освободител 15
  София 1504
  psychology_e@phls.uni-sofia.bg

  Срок на обучение

  5 семестъра, от които 2 семестъра избираема практика

  Форма на обучение

  Редовна

  Завършилите магистърската програма по Клинична психология ще придобият теоретични знания и практически умения по прилагането на общопсихологически и специфични принципи, методи и процедури за превенция, диагностика и терапия на интелектуални, емоционални, психични, социални и поведенчески нарушения, дискомфорт или дезадаптация, приложени към широка популация. Компетентността на завършилите програмата са по отношение на оказване на психологическа помощ, подкрепа и грижа в клиничната практика. Основните професионални умения в областта на клиничната психология са: оценяване, диагностика, интервенция, консултиране, супервизия и администриране на обслужващи звена.

  Организация на обучението

  В програмата е включена Практика по специалността, засягаща консултативна и терапевтична дейност с деца и възрастни. Практиката е с продължителност 9 месеца (1500 часа практикум) и се провежда в специализирани медицински заведения след завършване на трисеместриалното обучение. Обособена е в отделен избираем модул, който е само в платена форма.

  Психология на здравето за бакалаври по психология

 • Описание на програмата
 • Преподавателски състав на програмата
 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Прием за учебната 2019/2020 г.
 • Директор

  проф. д.пс.н. Соня Карабельова
  Ректорат, 3 етаж, Южно крило, 61 каб.
  тел. + 359 2 9308482
  E-mail: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

  Секретар на програмата

  Левена Езекиева

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
  тел. +359 2 9308 476

  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
  бул. Цар Освободител № 15
  София 1504
  psychology_g@phls.uni-sofia.bg

   

  Психология на здравето е бързо развиваща се научноизследователска и приложна област. Акцентът в тази сфера е върху психологическите, поведенческите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение. При изучаването на детерминантите на здравето и болестта, както и в по-широкия контекст на грижите за подобряване на здравето, се прилагат различни психологически подходи и методи. В консултантската си практика здравните психолози използват теоретично и емпирично обосновани принципи за промяна на убежденията, поведението и социалните условия, свързани със здравето и болестта.

  Основни цели в психологията на здравето

  Разработване и проверка на теории и подходи за:

  • ролята на поведението за развитие на болестта,
  • прогнозиране на бъдещо здравно поведение,
  • взаимовръзките между психология и физиология,
  • ролята на психичното функциониране, когато сме болни,
  • ролята на психологическите фактори при лечението,
  • промяна на здравното поведение,
  • справяне в стресова ситуация.

  Практическо приложение:

  • промоция на здраве,
  • промяна на нездравословния начин на живот,
  • превенция на болестите чрез:
  • промяна на убежденията и нагласите,
  • управление на стреса и стратегиите за справяне,
  • поведенчески интервенции и обучения,
  • повишаване качеството на живот и чувството за благополучие,
  • оптимизиране на здравната грижа и система.

  Психология на здравето поддържа междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите научни области.

  Магистърската програма по Психология на здравето в СУ „Св. Климент Охридски“ има за цел да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от консултантски и изследователски дейности в сферата на социалните и здравните политики.

  Програмата е ориентирана към разширяване и задълбочаване на базисни теоретични и изследователски познания, към развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност, като е обвързана тематично и с актуални обществено значими проблеми. Програмата дава възможност за развиване и на по-тясна специализация в рамките на психологията на здравето.

  В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за диагностично-експертна и консултативна дейност за намиране на адаптивни решения на индивидуално, групово и обществено равнище.

  Професионална компетентност: психологически консултации, работа с хора със здравословни проблеми и хронични заболявания, промяна на поведението и адаптация в мултикултурна среда, провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания, разработване и прилагане на програми за здравно образование.

  Завършилите програмата придобиват право на: диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика.

  Сфери на реализация: в системата на държавни, общински и частни здравни и социални служби; дневни и рехабилитационни центрове; медицински и фармацевтични компании; клиники и болници; образователни институции; изследователски центрове и институти; консултативни кабинети; неправителствени агенции и организации.

  Магистрите по Психология на здравето могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

  Изследователската и проектна дейност в магистърската програма по Психология на здравето се подпомага от учебно-научната лаборатория по Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология на Философски факултет.

  Студентите имат възможност да участват и в различни форми на студентска мобилност по програма „Еразъм +“. 

  Психология на здравето за бакалаври с хуманитарни и други специалности

 • Описание на програмата
 • Преподавателски състав на програмата
 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Прием за учебната 2019/2020 г.
 • Директор

  Проф. д.пс.н. Соня Карабельова
  Ректорат, 3 етаж, Южно крило, 61 каб.
  тел. + 359 2 9308482
  E-mail: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

  Секретар на програмата

  Левена Езекиева
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
  тел. +359 2 9308 476

  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
  бул. Цар Освободител № 15
  София 1504
  psychology_g@phls.uni-sofia.bg

   

  Психология на здравето е бързо развиваща се научноизследователска и приложна област. Акцентът в тази сфера е върху психологическите, поведенческите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение. При изучаването на детерминантите на здравето и болестта, както и в по-широкия контекст на грижите за подобряване на здравето, се прилагат различни психологически подходи и методи. В консултантската си практика здравните психолози използват теоретично и емпирично обосновани принципи за промяна на убежденията, поведението и социалните условия, свързани със здравето и болестта.

  Основни цели в психологията на здравето

  Разработване и проверка на теории и подходи за:

  • ролята на поведението за развитие на болестта,
  • прогнозиране на бъдещо здравно поведение,
  • взаимовръзките между психология и физиология,
  • ролята на психичното функциониране, когато сме болни,
  • ролята на психологическите фактори при лечението,
  • промяна на здравното поведение,
  • справяне в стресова ситуация.

  Практическо приложение:

  • промоция на здраве,
  • промяна на нездравословния начин на живот,
  • превенция на болестите чрез:
  • промяна на убежденията и нагласите,
  • управление на стреса и стратегиите за справяне,
  • поведенчески интервенции и обучения,
  • повишаване качеството на живот и чувството за благополучие,
  • оптимизиране на здравната грижа и система.

   

  Психология на здравето поддържа междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите научни области.

  Магистърската програма по Психология на здравето в СУ „Св. Климент Охридски“ има за цел да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от консултантски и изследователски дейности в сферата на социалните и здравните политики.

  Програмата е ориентирана към разширяване и задълбочаване на базисни теоретични и изследователски познания, към развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност, като е обвързана тематично и с актуални обществено значими проблеми. Програмата дава възможност за развиване и на по-тясна специализация в рамките на психологията на здравето.

  В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за диагностично-експертна и консултативна дейност за намиране на адаптивни решения на индивидуално, групово и обществено равнище.

  Професионална компетентност: психологически консултации, работа с хора със здравословни проблеми и хронични заболявания, промяна на поведението и адаптация в мултикултурна среда, провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания, разработване и прилагане на програми за здравно образование.

  Завършилите програмата придобиват право на: диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика.

  Сфери на реализация: в системата на държавни, общински и частни здравни и социални служби; дневни и рехабилитационни центрове; медицински и фармацевтични компании; клиники и болници; образователни институции; изследователски центрове и институти; консултативни кабинети; неправителствени агенции и организации.

  Магистрите по Психология на здравето могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

  Изследователската и проектна дейност в магистърската програма по Психология на здравето се подпомага от учебно-научната лаборатория по Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология на Философски факултет.

  Студентите имат възможност да участват и в различни форми на студентска мобилност по програма „Еразъм +“. 

   

  Трудова и организационна психология - редовно обучение

 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Процедури по дипломирането
 • Срок на обучение: 3 семестъра
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева
  тел.: 02/9308 246
  е-mailseilieva@phls.uni-sofia.bgsn_ilieva@abv.bg
  Координатор: Анна Иванова
  e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg   тел: 02/971 51 84

  Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват и  анализират поведението на хората в работен контекст и да консултират управлението на организациите в следните проблемни области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и  изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.

  В магистърската програма се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси,  консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на  човешките ресурси, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

  Завършилите програмата получават квалификация „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като експерти, обучители и мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор.

  Условия за прием: В магистърската програма Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват завършилите бакалавърска степен в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в областта на социалните, педагогическите, икономическите и хуманитарните науки.

  • Приемът в магистърската програма Трудова и организационна психология се осъществява по следния начин:
   Кандидатите се приемат въз основа на молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография, която се предава при приемането на документите. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по приложената програма, който се оценява с оценка.  Кандидатите за платена форма на обучение  се явяват задължително на събеседване по приложената програма, което се оценява с „да“ или „не“.
  • Приемът на студентите в субсидираните от държавата места  се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

  Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „да”, е по бала от дипломата за завършената бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.
  Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на “да“.
  Организация на учебния процес:
  Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 3 дисциплини, разпределени в три отделни семестри (90 часа = 6 кредита).
  Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.
  Програма за писмен изпит

  1. Труд и ценности спрямо труда. Типологии на ценностите.
  2. Мотивация за работа. Теории за съдържанието и процеса на мотивация.
  3. Подходи за анализ на нагласите към работата. Включеност в работата и привързаност към организацията.
  4. Удовлетвореност от труда. Детерминанти и последствия на удовлетвореността от труда.
  5. Стрес в работата. Причини и източници за професионален стрес. Подходи и стратегии за управление на стреса.
  6. Ефективност на организационната комуникация.
  7. Управление на конфликти в организацията.
  8. Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
  9. Лидерство и лидерски стилове в организацията.
  10. Същност и особености на организационната култура.

  Литература

  1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
  2. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Психологически анализ. София.
  3. Паунов, М., Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
  4. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
  5. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“,
  6. Robbins,S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th). Pearson Education. Inc.
  7. Spector, P. (2003). Industrial and organizational psychology. Research and practice. John Wiley and Sons

  Програма за събеседване

  1. Мотивация и мотивиране на персонала
  2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
  3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
  4. Изграждане на екипи и работа в екип.
  5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

  Литература

  1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
  2. Паунов, М., Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
  3. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
  4. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“.

  Трудова и организационна психология - задочно обучение

 • Учебен план и учебни програми
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Процедури по дипломирането
 • Срок на обучение: 3 семестъра
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева
  тел.: 02/9308 246
  е-mailseilieva@phls.uni-sofia.bgsn_ilieva@abv.bg
  Координатор: Анна Иванова
  e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg   тел: 02/971 51 84

  Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват и  анализират поведението на хората в работен контекст и да консултират управлението на организациите в следните проблемни области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и  изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.

  В магистърската програма се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси,  консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на  човешките ресурси, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

  Завършилите програмата получават квалификация „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като експерти, обучители и мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор.

  Условия за прием: В магистърската програма Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват завършилите бакалавърска степен в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в областта на социалните, педагогическите, икономическите и хуманитарните науки.

  • Приемът в магистърската програма Трудова и организационна психология се осъществява по следния начин:
   Кандидатите се приемат въз основа на молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография, която се предава при приемането на документите. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по приложената програма, който се оценява с оценка.  Кандидатите за платена форма на обучение  се явяват задължително на събеседване по приложената програма, което се оценява с „да“ или „не“.
  • Приемът на студентите в субсидираните от държавата места  се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

  Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „да”, е по бала от дипломата за завършената бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.
  Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на “да“.
  Организация на учебния процес:
  Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 3 дисциплини, разпределени в три отделни семестри (90 часа = 6 кредита).
  Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.
  Програма за писмен изпит

  1. Труд и ценности спрямо труда. Типологии на ценностите.
  2. Мотивация за работа. Теории за съдържанието и процеса на мотивация.
  3. Подходи за анализ на нагласите към работата. Включеност в работата и привързаност към организацията.
  4. Удовлетвореност от труда. Детерминанти и последствия на удовлетвореността от труда.
  5. Стрес в работата. Причини и източници за професионален стрес. Подходи и стратегии за управление на стреса.
  6. Ефективност на организационната комуникация.
  7. Управление на конфликти в организацията.
  8. Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
  9. Лидерство и лидерски стилове в организацията.
  10. Същност и особености на организационната култура.

  Литература

  1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
  2. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Психологически анализ. София.
  3. Паунов, М., Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
  4. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
  5. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“,
  6. Robbins,S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th). Pearson Education. Inc.
  7. Spector, P. (2003). Industrial and organizational psychology. Research and practice. John Wiley and Sons

  Програма за събеседване

  1. Мотивация и мотивиране на персонала
  2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
  3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
  4. Изграждане на екипи и работа в екип.
  5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

  Литература

  1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
  2. Паунов, М., Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
  3. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
  4. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“.

   

   

  Организационно поведение и консултиране на организацията

 • Учебен план
 • График на учебните занятия и изпити
 • Преподавателски състав на програмата
 • Процедури по дипломирането
 • Срок на обучение: 3 семестъра
  Форма на обучение: редовна
  Ръководител: гл. ас. д-р Плама Христова
  Имейл: plama@phls.uni-sofia.bg
  Координатор: Анна Иванова
  Имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
  Телефон: 02/971 51 84

  Магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове.

  В съдържателно отношение магистърската програма включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност, потребителско поведение, психология на рекламата и други.

  Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, психологическите предпоставки и аспекти на протичащите на пазара процеси, а също така и умения за тяхното изследване и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

  Условия за прием

  В магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и в чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол и възраст.

  Лицата, желаещи да кандидатстват за обучение в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията, подават следните документи за прием: молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография.

  Кандидатите, подали своите документи за прием, се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се взимат под внимание комуникативните умения и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Лицата, преминали успешно интервюто, се класират по бал въз основа на успеха от дипломата за висше образование.

  Организация на учебния процес

  Обучението в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията се провежда в 3 семестъра. Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, включваща емпирично изследване в избрана от студента научна област и реализирана под научното ръководство на преподавател от екипа на магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията.

  Organizational psychology and cross-cultural management

 • Процедури по дипломиране
 • Преподавателски състав на програмата
 • Duration of instruction: 3 semesters
  Form of instruction: Part-time
  Director: Prof. Snezhana Ilieva, PhD, DSc
  E-mailseilieva@phls.uni-sofia.bgsn_ilieva@abv.bg
  CoordinatorAnna Ivanova
  Email: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg    Tel: 02/971 51 84

  The Master’s program in Organizational psychology and cross-cultural management is designed to prepare professionals to explore and analyze organizational processes and behavior in the context of intercultural interaction and cooperation. The preparation is carried out in problem areas which are basic for contemporary organizations: cross-cultural communication, cross-cultural work and organizational psychology, intercultural dialogue and conflict management, organizational development and consulting, human resources management, coaching and leadership development, team management and development, virtual work and organization, diversity and multiculturalism in organizations.

  The Master’s program in Organizational Psychology and cross-cultural management provides knowledge and skills in the field of organizational psychology, taking into account cross-cultural perspective in the study of human behavior in organizations, and meets their requirements for cross-cultural competence and tolerance in human resources development. The third term provides disciplines with primarily applied orientation allowing and helping students to write their final thesis. The Master’s program ends with a thesis defense. The thesis represents a theoretical and empirical research in scientific field, selected by the student, which is implemented under the guidance of a supervisor. The defense of the thesis takes place after the third semester in front of a scientific committee of professors.

  Graduates of the Master’s program can have career development as organizational psychologists, organizational consultants, and specialists in organization development and human resources management in national and international organizations. They can work as experts and trainers, organizational consultants, specialists in organizational diagnosis and organization development, human resource management and recruitment managers, as well as occupying managerial positions in organizations in the public and private sectors.

  To qualify for the MA programme in Organizational psychology and cross-cultural management, applicants should:

  • Have received a Bachelor degree with good results from a recognized university.
  • Have a proof of proficiency in written and spoken English.
  • Provide curriculum vitae.
  • Attend an interview.

  Applicants who successfully pass the interview will be ranked based on the Overall Average Grade of their Bachelor studies.

  General Psychology in English

 • MA General Psychology Professional Qualifications
 • Curriculum and Syllabuses
 • Schedule and Exams
 • Lecturers
 • Frequently Asked Questions
 • Applying to the program for the next academic year (2021-2022)
 • Director

  Assoc. Prof. Ludmilla Andreeva, Ph.D.
  Central Bldg, 3rd Fl., South Wing, Office 61
  tel. +359 2 9308 476
  andreeva@phls.uni-sofia.bg

  Secretary

  Mrs. Levena Ezekieva
  Central Bldg, 3rd Fl., South Wing, Office 60
  tel. +359 2 9308 476
  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Address

  Sofia University, Faculty of Philosophy
  15 Tzar Osvoboditel Blvd, Sofia 1504
  Bulgaria
  psychology_g@phls.uni-sofia.bg

  ​The MA program in General Psychology is designed for students who wish to sample from a variety of psychological fields. The program is  suitable for students with many different NON-psychological backgrounds and is designed for individuals who:

  • Already have a job in a non-psychology domain but need basic psychological knowledge in their work.
  • Hope to find career opportunities in areas related to psychology or want to broaden understanding of the field of psychology. (A master's degree in psychology, with experience in understanding psychological research, is valued in many different employment settings such as human relations, marketing, advertising, management, arbitration, lobbying, education, business, and pastoral care.)
  • intend to seek a doctoral degree in areas related to psychology but do not have adequate undergraduate training and understanding of psychological research. As part of the program, these students will gain psychological knowledge that fills the gaps in their basic training.

  The core curriculum of the General Psychology MA program is designed to provide the entry-level graduate student with a solid grounding in the basic scientific foundations of psychology. Upon successfully completing the core curriculum, the M.A. candidate in General Psychology fulfills the remaining degree requirements by taking a minimum of five courses across a spectrum of substantive areas in general psychology, including gender roles, developmental psychology, cross-cultural psychology, communication skills, personality disorders and human services. Thus, although the M.A. program is a stand-alone program, it is nonetheless designed to provide a bridge into further educational and career development. It should be emphasized that the MA Program in General Psychology at Sofia University is a terminal degree. This MA program is NOT designed to meet the requirements for the counseling professions.

  The graduates of the MA in General Psychology:

  • will have in-depth knowledge of current theoretical and methodological approaches and developments in the field of psychology;
  • will be able to think critically and methodologically sound about key issues in psychology;
  • will be able to conduct research in areas related to psychology;
  • will be equipped with the theoretical and practical knowledge that is relevant to positions in education, business or research.

  To qualify for the MA program in General Psychology, applicants should:

  • Have received a Bachelor degree (different from Psychology) with good results from a recognized university. The Examination Board of the MA program in General Psychology will judge the prior education.
  • Have a proof of proficiency in written and spoken English. This proof must be presented by submitting the results from either a TOEFL test (www.toefl.org), IELTS test (www.ielts.org), CPE (http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe/index.html), or a comparable certificate, e.g. high school diploma from an English language school or a diploma from a university in an English speaking country. 
  • Provide a curriculum vitae (in English).
  • Have a personal statement of motivation (max. 1800 characters without spaces).  It will be assessed for the applicant’s writing skills and their ability to make a presentation in writing, attention to detail, avoidance of grammar mistakes, spelling errors and typos, the depth of their interest, the aspects of personality they are willing to reveal in it (in English).
  • Appear in an interview. The presentation of the applicant will be assessed as meeting or not meeting the requirements.

  Applicants who successfully pass the interview will be ranked based on the GPA of their Bachelor studies.

  ПРИЕМ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН 2020 г.

   

  Здравейте, колеги.

  На 08.07.2020г. стартира приемът за кандидатстване в магистърските програми на Философски факултет.

  Цялата процедура по приемането на документи е само по електронен път.

  Кандидатите могат да подават документи на български и на английски език в удобно за тях време, без да поемат рискове за здравето си предвид епидемиологичната обстановка в страната, съответно на:

  http://ma.su-phls.info/

  http://ma.su-phls.info/en/

   

  За кандидатите, завършили български университети и университети от ЕС, които ще се обучават на български език, са създадени допълнителни ресурси – кратки указания и клипчета, помагащи при подготовката и попълването на формулярите. За тези кандидати е създадена заявка на български език, която може да се види на следния линк:

  http://ma.su-phls.info/?page_id=1215

   

  За кандидатстващите чужденци от ЕС за магистърски програми на английски език е създадена специална заявка (http://ma.su-phls.info/en/?p=274), в която, след като  се запознаят с информацията за програмите, предоставена от съответните катедри, кандидатите могат самостоятелно да попълнят необходимите документи на английски език.

   

  Малкото изпратени материали от катедрите са качени и може да се проследи броят на показванията след първите дни на канала на факултета в You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCLnGuKBqN-iHV0QOkaANPvw

   

  Моля да разпространите информацията за кампанията за прием в магистърските програми на ФФ, като препратите съответните линкове:

  http://ma.su-phls.info/

  http://ma.su-phls.info/en/

  http://phls.uni-sofia.bg/article/3074

   

  Сроковете на кампанията по прием в магистърските програми са следните:

  За магистърски програми, които имат изпит, документи се приемат от 08.07.2020 г. до 11.09.2020 г.

  Изпити се провеждат от 12.09.2020 до 17.09. 2020 г.
   

  Първо класиране и съответно Ректорска заповед за записване на приетите магистри - 25.09.2020 г. 
  Записване или потвърждаване -  28, 29 и 30.09.2020 г.


  За платена форма на обучение, за която се кандидатства само по документи, допълнително кандидатстване може да се направи от 15.09 до 28.09.2020 г.
   

  Второ класиране и съответно Ректорска заповед за записване на приетите - 8.10.2020 г.
  Записване - 9, 12 и 13.10.2020 г.

   

  Екипът по прием е създал график, който обхваща целия период на кандидатстване и по всяко време има администратор, който следи документите и отговаря на запитванията.

  Можете да насочвате кандидати с въпроси към следния имейл

  magistripriem@phls.uni-sofia.bg 

  Въпроси могат да се изпращат и от самия сайт на приема.

   

  проф.д.пс.н. Соня Карабельова,

  Декан