Докторска степен

Обща информация


Информация за докторското обучение в СУ

Специалност Психология е акредитирана за докторантури в шест области на психологията:

​​​Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски",
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60,
​​бул. Цар Освободител 15,
София 1504

Съдържание на проект за дисертационен труд

Mauch, J.E. & Park, N. (2003). Guide to the successful thesis and dissertation: A handbook for students and faculty. New York: Marcel Dekker, Inc.

Съдържание

1. Въведение

2. Проблем

2.1. Обосновка, значимост или нужда от изследването
2.2 Теоретична рамка на предложеното изследване
2.3. Формулиране на проблема
2.4. Елементи, хипотези, теории или изследователски въпроси, които ще се изследват
2.5. Ограничения на изследването
2.6. Дефиниране на термините
2.7. Обобщение

3. Преглед на литературата

3.1. Исторически преглед на теорията и изследователската литература
3.2. Изследване на сродните области, релевантни на темата на дисертацията
3.3. Критика на валидността на подходящата теория и изследователската литература
3.4. Обобщение на това, което е известно и неизвестно за темата на предлаганата дисертация
3.5. Приносът, което предлаганото изследване ще има за литературата по темата

4. Изследователски процедури

4.1. Изследователска методология
4.2. Конкретни процедури
4.3. Изследвана популация или извадка
4.4. Инструментариум 
4.5. Пилотно изследване
4.6. Събиране на данни
4.7. Обработка на данните
4.8. Обобщение 

Приложения

Приложение А, Б, ... (ако е необходимо)

Литература

Общофакултетски курсове за докторанти

Философски факултет обявява докторантски курсове, които са приети на Факултетен съвет. Всеки курс носи по пет кредита. Те могат да се избират от докторантите както от Философски, така и от други факултети до 10.03.2013 г.

Записване

 • Чрез имейл до инспектор Ирена Черешарова: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, в който трябва да се посочи:
 1. име на докторанта;
 2. специалност;
 3. заглавие на курса и преподавател.
 • На място в Деканата на Философски факултет - инспектор Ирена Черешарова, тел. 02 9308 351.

ЗАБЕЛЕЖКА: За докторанти от други висши учебни заведения таксата за записване в тези курсове е 150 лв.

ИМЕ НА КУРСА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Академично писане за докторанти (стандарти, организация, жанрове, уебрайтинг и електронни публикации

доц. дфн. Иванка Мавродиева

Програма

Аналитично vs. континентално философстване

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Визуален семинар*

доц. д-р Александър Кьосев и д-р Нора Голешевска

Програма

Времето в перспективата на философията

проф. дфн. Мария Димитрова

Програма

Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки

проф. д.пс.н. Сава Джонев

Програма

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Европейска езикова политика

доц. д-р Мария Стойчева

Програма

Европейска философия и християнско богословие

проф. д.ф.н. Георги Каприев

Програма

Език и свят. Езикови и дескриптивни относителности

проф. дфн. Сергей Герджиков

Програма

Езикова и културна относителност

роф. д.ф.н. Сергей Герджиков

Програма

Езиково планиране и езикова политика

доц. д-р Мария Стойчева

Програма

Естетическо разбиране на историята в руската философия (средата на ХІХ – началото на ХХ век)

проф. д-р Хараламби Паницидис

Програма

Изследователски проект и изследователски процес в социологията

проф. д.с.н. Майя Грекова

Програма

Изток–Запад: философски компаративизъм

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарните изследвания*

доц. д-р Румяна Коларова, Философски факултет и доц. д-р Тодор Попнеделев, ИФ

Програма

Информационно търсене и обработка на информацията

гл.ас. д-р Елица Лозанова/гл.ас. д-р Милена Миланова

Програма

Истина и значение

доц. д-р А Бешкова и доц. д-р Е. Латинов

Програма

История на етиката

проф. д-р Недялка Видева

Програма

Качествени методи за изследване в сферата на социалните науки

проф. д.пс.н. Сава Джонев

Програма

Класически научни проблеми и философските им решения: физика и метафизика през ХVІІ–ХVІІІ век

проф. д-р Димитър Денков, гл.ас.д-р Васил Видински

Програма

Компаративизъм във философията

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Комуникативната култура

доц. д-р Теодора Стоева

Програма

Концепции за развитието на западната философия

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Културно многообразие и диалог между култури

доц. д-р Иван Кабаков

Програма

Логиката в континенталната традиция

проф. д-р Александър Гънгов

Програма

Методи и техники в социологията

доц. д-р Калоян Харалампиев

Програма

Методология на сравнителните изследвания

доц. д-р Румяна Коларова

Програма

Обратът към езика във философията на ХХ век

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Онтология и време (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

проф. д.ф.н. Александър Андонов

Програма

Онтологични ситуации (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

проф. дфн. Александър Андонов, гл.ас. д-р Ц. Рачева, гл.ас. д-р В. Дафов

Програма

Основни тенденции в съвременната философия

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Посткапитализъм: философия и идеология

проф. д-р Хараламби Паницидис

Програма

Постмодерна етика (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

доц. д-р Силвия Минева

Програма

Право и литература*

проф. д.ф.н. Стилян Йотов

Програма

Природа и структура на понятията (ще се чете през летния семестър на 2013/14 г.)

доц.дфн. Анета Карагеоргиева

Програма

Проблеми на християнската философия и етика

проф. д.ф.н. Калин Янакиев

Програма

„Раждането” на индивида в средновековна Европа и ранната модерност

проф. д.ф.н. Олег Георгиев, ас. д-р Гергана Динева

Програма

Строеж, анализ и избор на научни теории

проф. д-р Витан Стефанов

Програма

Съвременни социални теории

доц. д-р Лиляна Деянова, доц. д-р Милена Якимова

Програма

Теории за справедливостта

проф. дфн. Мария Димитрова

Програма

Философия на културата

проф. д-р Александър Гънгов

Програма

Философия на храненето

проф. д-р Райчо Пожарлиев

Програма

Ценност, норма, нормализация

проф. д-р Недялка Видева

Програма

* ЗАБЕЛЕЖКА: курсът се води и в рамките на проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”.

ПРОЕКТИ ЗА ДОКТОРАНТИ: Проект № BG051PO001-3.3.06-0061/19.03.2012 г. ”Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности”: http://publicityresearch.bg

Катедра „Обща, експериментална развитийна и здравна психология“

 • Конспекти за докторантски конкурси
 • Име на докторанта

  Форма на обучение

  Направление

  Тема

  Научен ръководител

  Анелия Добринова Димитрова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Оптимизъм и песимизъм в огледалото на удовлетвореността от живота

  Проф. дпсн Людмил Дочев Георгиев

  Александра Димитрова Щетинска

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Личностни особености, самооценка и благополучие при  специалистите по информационни технологии

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Александър Андонов Георгиев

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Влияние на протективните личностни ресурси върху процеса на активно лечение на пациенти с онкологични заболявания

  Доц. д-р Евдокия Кънчева Христова-Славчева

  Антоанета Ангелова Белорешка

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Стратегии за справяне с пост-Ковид ефектите

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Бойко Василев Панчев

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Личностни характеристики, емоционална регулация и социална подкрепа при справяне в екзистенциални кризи

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Бояна Димитрова Йорданова

  редовна

  3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)

  Адаптивни и дезадаптивни черти в 5-факторния модел на личността в юношеска възраст, благополучие и проблеми на развитието

  Проф. дпсн. Пламен Петров Калчев

  Ваня Димитрова Николова

  редовна

  3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)

  Личностни убеждения и агресия в юношеска възраст

  Проф. дпсн. Пламен Петров Калчев

  Велина Надарова Христова

  редовна

  3.2. Психология (Обща психология, Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика)

  Психологически профили и характеристики на апетита при лица с хранителна аверсия и зависимост към храненето

  Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева

  Виктория Венциславова Евлогиева

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Страх от разкриване на некомпетентността – психологически аспекти на синдрома импостър

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Владимир Владимиров Маринов

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Стилове на привързаност и емоционална регулация в испанската и българската култура

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Галина Бориславова Иванова

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Психологически аспекти на връзката между активно спортуване и благополучие

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Отказала се

  Галина Недкова Кабаджова

   

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Нарцисизъм и манипулативност в контекста на тъмната триада – междукултурна перспектива” (сравнение между България и Великобритания)

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Деница Георгиева Каприева

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Нарцисизъм и склонност за търсене на силни усещания сред актьорите

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Евгения Илкова Йорданова-Христова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Връзка между личностни характеристики и нагласи към конфликтни ситуации

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Емануела Тонева Паунова-Маркова

   

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Успех и щастие при независимо и взаимозависимо конструиране на АЗ-а

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Женя Емилова Милушева

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Емоционална регулация и поведение във виртуалните социални мрежи

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Живка Диянова Дянкова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Конструиране на Аза при стигма и автостигма

  Проф. д.пс.н. Дончо Николов Градев

  Ингрид Калинова Исинова

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Креативност и смисъл на живота като фактори за здравословно поведение и удовлетвореност в зряла възраст.

  Проф. д-р Радка Иванова Масалджиева

  Ивайло Георгиев Панов

  редовна

  3.2. Психология (Обща психология, Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика

  Възможности на метода „сравнително сканиране“ (cSM) при анализа, визуализацията и психологическата интерпретация на експериментални данни от тип “

  Избор по предпочитание”

  Доц. д-р Иван Николов Бардов

  Ирина Стефанова Йончева

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Стилове на смислообразуване и влиянието им върху ефективността на дейността

  проф. дпсн

  Ирина Зиновиева

  Константин Станчев Милчев

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Стилове на привързаност, социална подкрепа и стратегии за

  справяне със стреса при жени с репродуктивни проблеми

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Лиляна Славчева Ангелова

   

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

   

   

  Любомира Ивайлова Цветкова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Личностни и професионални детерминанти на алекситимия

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Мария Василева Добрева

  задочна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Кариерно развитие и благополучие

  Проф. дпсн Соня Методиева Караберьовя 

  Мария Петрова Василева

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Роля на съчувствието към себе си и към другите за професионалния успех и удовлетвореността от живота

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Мария Караиванова

   

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски език)

  Ценностни ориентации, отношение към собствения Аз и очаквания за бъдещето при младите хора

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Мартин Петров Янков

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български език)

  Любов, самооценка и личностни характеристики

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Мая Михайлова Янева

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български език)

  Духовност/ религиозност и психично благополучие при различни религиозни общности в България

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Мина Ивова Неделчева – Дацова

  редовна

  3.2. Психология (Обща психология, Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика)

  Качество на живот при хора с репродуктивни проблеми (Стандартизация на въпросник Fertility Quality of Life tool, FertiQoL)

  Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева

  Мила Илиева Маркова-Сарабашева

  задочна

  3.2. Психология (Обща психология, Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика)

  Личностен профил, качество на живот и коморбидност при лица с вродено сърдечно заболяване

  Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева

  Милана Валерьевна Иванова

  103 ПМС

  редовна

  3.2. Психология, Обща психология

  Психично благополучие в условията на виртуална реалност: кроскултурно изследване между Молдова и България

  Доц. д-р Иван Николов Бардов

  Михаела Ангелова Белорешка

  редовна

  3.2. Психология, Психология на здравето

  Неблагоприятни преживявания в детството и здравно поведение в зрелостта

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Наталия Викторова Николова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български език)

  Личностни и социални фактори при мотивация за постижение

  проф. дпсн

  Ирина Зиновиева

  Петя Вескова Пандурова

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Психологически корелати на наднорменото тегло и затлъстяването

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Преслава Иванова Биковска

  редовна

  3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)

  Родителски нагласи и взаимоотношения с бебето през бременността и първата година

  Доц. д-р Камелия Дончева Ханчева

  Радина Станимирова Стоянова

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Качество на живот при родители на деца с нарушения в развитието

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Розалина Евгениева Генева

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Психологически характеристики на пренаталната и следродилна депресия при майки и бащи

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Светозар Ивайлов Иванов

  задочна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Личностни характеристики и особености на поведението във виртуалните социални мрежи

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Светослава Иванова Узунова

  задочна

  3.2. Психология (Психология на здравето)

  Психологически аспекти на качеството на живот при пациенти с алергични симптоми

  Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

  Светослав Калоянов Христов

  редовна

  3.2. Психология (Психология на здравето

  Субективен социален статус - завист, гняв и благополучие

  Доц. д-р Даниел Людмилов Петров

  Станимира Цветкова Трифонова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Attachment styles and achievement orientation in personal and professional life / Стилове на привързаност и ориентация към постижение в личния и професионалния живот

  Проф. д-р Енчо Недялков Герганов

  Теодор Пламенов Иванов

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на английски)

  Индивидуални и групови фактори за креативност в условията на екзистенциална криза

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Отказал се

  Цветинка Валентинова Гайдаджиева

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

  Себепредставяне във виртуалните социални мрежи при независимо и взаимозависимо конструиране на Аза

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Цветелина Николаева Макавеева

  редовна

  3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)

  Сепарация-индивидуация и взаимоотношения в юношеска възраст

  Проф. дпсн. Пламен Петров Калчев

  Яна Руменова Петрова

  редовна

  3.2. Психология (Културна и диференциална психология – на български)

   

  Проф. дпсн. Ирина Любенова Зиновиева

  Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“

  Име на докторанта

  Форма на обучение

  Направление

  Тема

  Научен ръководител

  Васка Здравкова

  103 ПМС

  редовен

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Възможностите на когнитивно- поведенческата психотерапия при деца с нарушения в развитието

  проф. дпсн Ваня Лукова Матанова

  Веселин Янков Веселинав

  задочна

  3.2. Психология (Клинична психология

  Психоза в детско-юношеска възраст. Програма за диагностика, прогностика и интегрирано обучение

  Проф. дпсн Румяна Кирилова Крумова-Пешева

  Виолета Каменова Азис

  редовна

  3.2. Психология (Клинична психология

  Личностни профили при пациенти с кардиологични и кардиохирургични интервенции

  Проф. дпсн Румяна Кирилова Крумова-Пешева

  Димитър Христофоров Стоянов

  редовна

  3.2. Психология (Консултативна  психология)

  Смисълът на живота и копинг стратегиите като детерминанти на посттравматичен растеж

  Проф. дпсн Теодора Стойчева Стоева

  Десислава Пламенова Петрова

  редовна

  3.2. Психология (Педагогическа психология)

  Подходи към ученето и емоционална интелигентност при юноши

  Проф. дпсн Йоана Димитрова Янкулова

  Джулия Архондис Камбуридис

  Редовна

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Социална когниция и връзка с алекситимия при тежки психични разстройства

  Проф. дпсн Ваня Лукова Матанова

  Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева

  редовна

  3.2. Психология (Педагогическа психология)

  Професионално педагогическо общуване – фактор за личностна промяна на учениците в училищата към местата за лишаване от свобода

  Проф. дпн Стойко Ванчев Иванов

  Мартин Валентинов Колев

  редовна

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Ментализационен капацитет и емоционална регулация в интеракциите родител – дете

  Доц. д-р Павлина Петкова Петкова

  Румен Анатолиев Димитров

  редовна

  3.2. Психология (Клинична психология

  Психомоторна дисрегулация при рекурентни депресии

  Проф. дпсн Румяна Кирилова Крумова-Пешева

  Росица Йорданова

  Йорданова

  задочна

  3.2. Психология (Консултативна  психология)

  Семейано функциониране и просоциално поведение в юношеска възраст

  Проф. дпсн Теодора Стойчева Стоева

  Таня Николаева Димитрова

  редовна

  3.2. Психология (Консултативна  психология)

  Алекситимия и копинг в животозастрашаваща ситуация. Извадка от български военни и полицейски спецчасти: психологична грижа и консултиране

  Проф. дпсн Теодора Стойчева Стоева

  Тоска Иванкова Ганева

  редовна

  3.2. Психология (Клинична психология

  Разстройство, протичащо с протрахирана скръб – същност, диагностика, разпространение и терапия

  Проф. дпсн Румяна Кирилова Крумова-Пешева

  Явор Свиленов Илиев

  редовна

  3.2. Психология (Педагогическа психология)

  Автономност, ефективност и професионално прегаряне в работата на учители

  Проф. дпсн Йоана Димитрова Янкулова

  Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“

  Име на докторанта

  Форма на обучение

  Направление

  Тема

  Научен ръководител

  Анита Георгиева Милушева

   

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Локус на контрол, копинг-механизми и качество на живот при пациенти с карцином на пикочния мехур

  проф. дпсн Ваня Лукова Матанова

  Боян Бойчев Пиперков

   

  3.2. Психология (Трудова психология)

  Фактори за формиране на удовлетвореност от труда и привързаност към организацията

  няма

  Георги Валериев Кирилов

   

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Клинико-психологична съдебно-експертна оценка на физиологичен афект, уплаха и смущение при обвиняеми и подсъдими

  доц. д-р Владимир Тодоров Велинов

  Далия Борисова Пискулийска 

   

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Психологични особености при пациенти със зависимости в метадонова програма

  Проф. дпсн Ваня Лукова Матанова

  Красимира Димитрова Бакърджиева

   

  3.2. Психология, Трудова, организационна и икономическа психология -  Трудова психология

  „Организационна култура и мотивация за развитие на уменията в неправителствения сектор“

  проф. дпсн Снежана Илиева

  Нур Хазем Саад Алдин Алсараж

   

  3.2. Психология, Трудова, организационна и икономическа психология -  Организационна психология

  „Културни компетентности и интеграция на арабски жени в европейски социокултурен и организационен контекст”

  проф. дпсн Снежана Илиева

  София Пламенова Димитрова

   

  3.2. Психология (Клинична психология)

  Специфики на когнитивния модел при социална тревожност

  д-р Павлина Петкова Петкова

  Превръщане на дисертацията в статия за научно списание

  The Publication Process

  Целите на дипломните работи и на дисертациите, както и на природата на читателската аудитория (университетски преподаватели или членове на научни журита) диктуват разлики от изискванията към ръкописите, предавани за публикуване в периодични издания (за практични насоки за писане на дисертации и дипломни работи вж. Cone, J. D., & Foster, S. L. (2006).  Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association). Превръщането на дисертацията в ръкопис, който може да се публикува, изисква работа върху дължината, селективността, стила на писане и интерпретацията на данните. Ако обърнете внимание на тези характеристики, ще увеличите вероятността ръкописът ви да бъде приет за публикуване (тези насоки са адаптирани с разрешение от Calfee and Valencia’s (2007). APA Guide to Preparing Manuscripts for Journal Publication, която може да се открие на адрес http://www.apa.org/journals).

  1. По какъв начин дисертацията и дипломната работа се различават от статиите в научни списания

  Като първа стъпка, запознайте се с начина, по който дисертациите и дипломните работи се различават от статиите в научни списания. Най-често разликите могат да се открият в.

  Дължина на резюмето

  Максималната дължина на резюмето на дисертацията, предадено в Dissertation Abstracts International е 350 думи и 120 думи за резюме на магистърска дипломна работа, което е по-дълго от средния диапазон от 150 до 250 думи за повечето научни статии в списания.

  Въведение

  Въведението на дипломната работа или на дисертацията е подобно на това в научната статия, но от автора на дипломната работа или на дисертацията може да се очаква да демонстрира запознатост с литературата, като по-пълно развие фона на изследването си. На студентите, които пишат лабораторни/експериментални отчети, често е разрешено да цитират материал от вторични източници с подходящото обозначение.  Тази практика не се насърчава в научните статии в списания, дипломните работи или дисертациите.

  Обсъждане

  Частта с обсъждането в магистърските дипломни работи или в дисертациите обикновено е по-дълга от съответната част в ръкописите, предадени за рецензиране в списание. От студентите може да се иска да интерпретират резултатите по-цялостно и пълно, и така да демонстрират разбирането си на данните, и да се ангажират в повече спекулации, предлагайки на изпитното/научното журито по-големи възможности да разбере бъдещите изследователски посоки, които интересуват студента.

  Литература

  Само източниците, цитирани в текста, се включват в библиографската справка в статиите в списания. В дисертациите и дипломните работи обаче от време на време могат да се открият изключения от това правило. Например катедрите и научните/изпитните журита може да изискват доказателства, че студентите са запознати с по-широк спектър от литературата, отколкото е непосредствено релевантен за тяхното изследване. В такива случаи библиографската справка може да се нарече библиография или от студента да се поиска да осигури допълнителна библиография освен стандартната част, озаглавена „Литература“.

  Приложения

  Макар че пространствените ограничения може да изключват използването на приложения в статиите в научни списания (с изключение на допълнителните материали, публикувани в допълнителни онлайн архиви), нуждата от пълна документация често диктува включването им в студентските дипломни работи и дисертации.

  2. Промяна на рамката за публикуване в списание

  В сравнение с дисертацията, статията изисква по-сбита теоретична рамка, по-лаконичен преглед на литературата, по-контролирано представяне на методологията и по-ограничено обсъждане на резултатите.

  Съкращаване на дължината

  Статиите, извлечени от дисертации, често са по-дълги, отколкото другите ръкописи. В дисертациите съществува тенденцията да се казва всичко за изследователския проблем, който се изследва. Ефективното съкращаване на дължината не е въпрос на „cut“ и „paste”, а на избиране и пренаписване. Същността трябва да се запази, а външните детайли, които са важни за дисертацията, но са нерелевантни за статията, трябва да се елиминират.

  Следните подходи често са от помощ за селективността и лаконичността:

  • Ако дисертацията покрива няколко различни изследователски въпроса, стеснете фокуса до конкретна тема: бъдете селективни в представянето на проблема.

  • Опитайте се да поставите резултатите под контрол. Често в дисертацията се публикува всичко, включително и „почти значимите“ резултати. Такъв тип резултати са само бегло споменавани в научните статии и са разработени в допълнителните материали.

  • Опитайте се да избягвате честите капани на представянето, в които попадат много начинаещи автори. Сред тях са например съобщаването, че данните са анализирани с определен софтуерен пакет или представянето на значимите резултати в частта Обсъждане.

  • Определени конвенции в дисертациите не се поддават на формата, изискван за статиите в научни списания. Например,  както съветва Карвър (Carver, R. P. (1984). Writing a publishable research report in education, psychology, and related disciplines. Springfield, IL: Charles C Thomas), „не включвайте част „Дефиниции“... Тази част е популярна в докторските дисертации, но често е признак на наивност в изследователски статии“ (pp. 22–23).

  • Бъдете селективни в библиографските източници, които се представят в обзора на литературата. Дисертациите често имат обширен брой цитирани източници – изберете най-важните, когато правите ревизии за превръщането на дисертацията в научна статия.

  Стил на писане

  Много дипломни работи не вземат предвид стила на APA за таблици, фигури, цитирана литература и организация на частите. Неуспехът да се спази стилът на APA често сигнализира стилистични проблеми в целия ръкопис. Обръщайте специално внимание на качеството на изложението. Стремете се към яснота; премахнете чуждите думи;  избягвайте прекомерното навлизане в детайли и повторенията; бъдете ясни, но не и прекалено подробни; използвайте деятелен залог и, разбира се, безупречна пунктуация и граматика.

  Интерпретация на данните

  Често срещан проблем в зле подготвените ръкописи, извлечени от дипломни работи или дисертации, е свръхинтерпретацията на данните. Неопитните изследователи обикновено са склонни да имат необуздана вяра в статистическата сила на резултатите си. Проблемите със свръхинтерпретацията в дисертациите не са нещо нечувано, имайки предвид, че дисертантът е инвестирал много време и енергия в това академично-научно начинание. Следователно надскачането на резултатите може да произлиза от чувството на собственост на работата и от гордостта от нея. Въпреки това демонстрирайте въздържаност при формулирането на заключенията.

  В заключение

  Помнете, че рецензентите и редакторите лесно разпознават ръкопис, който е бил невнимателно извлечен от дипломна работа или дисертация. Колкото по-усилено млад член на изследователската общност работи за елиминиране на някои от по-очевидните и подлежащи на корекция проблеми, които разграничават дисертацията от научната статия, толкова по-лесен ще е пътят към публикуването.