Магистри

Обща информация


В магистърските програми на специалност "Политология" се обучават студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен по различни програми от български и чуждестранни университети и висши училища. Разработването им се базира на такива характеристики на образователния процес като интерактивност, гъвкавост, прагматизъм и приложение на новите информационни и комуникационни технологии и изразява стремежа на специалността да отговори по най-пълен начин на изискванията на Болонския процес. Тяхната философия се крепи на няколко основни принципа:

 • максимална изборност на дисциплини, в резултат на което студентите могат да изградят собствения си магистърски профил;
 • специализация в дадена област, в резултат на което студентите могат да надградят знанията си придобити в рамките на предходното си образование;
 • достатъчно широка подготовка, която да гарантира на завършилите висока адаптивност към динамичните изисквания на пазара на труда и успешен трансфер от един негов сектор към друг.​

Курсът на обучение завършва с разработване и публична защита на магистърска теза по тема предварително одобрена на заседание на Съвета на катедра "Политология".

Международни отношения и проблеми на сигурността

 • Учебен план
 • Дипломиране: процедури и срокове
 • Динамиката в развитието на международните отношения е особено осезателна в годините след края на Студената война. Свидетели сме на разпад на регионалните и международни системи за сигурност, упадък на държави и успех на движения за национално самоопределение. Тези процеси протичат в контекста на нарастваща глобализация и икономически подем, но и на финансови кризи и на все по-очевидно разделение на света на "бедни" и "богати". Съпроводени са и от появата на влиятелни над-държавни и не-държавни актьори, които оказват нарастващо въздействие върху развитието на международните отношения в широкия им спектър между "глобалния хаос" и "глобалния ред".

  Магистърската програма съществува от 2002 г. Тя се разви в тясно сътрудничество с Academic Fellowship Program на Институт "Отворено общество", Будапеща. При нас са се обучавали както български, така и студенти от страни-членки на ЕС, САЩ, Турция, Иран и Израел.

  Програмата има за цел, от една страна, да запознае студентите с основите на международните отношения. За нас е важно нашите магистри да познават теоретични школи и системи на международните отношения; да разбират действащото международно право; да оценяват ролята на международните организации в създаването на нов международен ред, да насърчим интереса към политическата икономия на международните отношения. И не на последно място, за нас е важно нашите магистри да придобият представа за глобалния конфликтен потенциал, проблемите на мироопазването, тероризма и организираната престъпност, както и да развият умения за анализ и управление на общностни конфликти.

  От друга страна, програмата преследва и практически ориентирани цели. Бихме желали предлаганите от нас магистърски курсове да предоставят форум за ангажирани и професионални дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика, като например, международни отношения и външна политика на Америка и Русия, обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция са също част от нашия curriculum. Те обхващат Балканската политика, регионалните отношения на Европейския съюз, както и политиката в Близкия Изток и Кавказ. Проблемите на националната сигурност и външната политика на България са особен акцент в нашата програма.

  Разработват се и различни изследователски проекти, които предоставят на студентите възможност за развитие на изследователски и аналитични умения. Чрез тях се насърчава работата в екип и се създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи - както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация.

  България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, Кампус "Изток", бл.4

  доц. д-р Стойчо Петров Стойчев
  ръководител програма
  ет.5, к...., (+359 2) 8005111 в....
  spstoychev@phls.uni-sofia.bg

  Бека Аврам Натан
  администратор програма
  ет.3, к.324, (+359 2) 800 51 84
  Приемно време: ....
  natan@phls.uni-sofia.bg

  Полезни връзки: Такси за обучение► | Отдел Студенти► | Кариерен център► 


  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 12.03.2021, А.Димитрова

  Политически патологии на глобалния свят (на английски език)

  Срок на обучение: 2 семестъра

  Форма на обучение: дистанционна

  Език на обучение: английски език

  Ръководител: проф. дпн Татяна Дронзина

  тел.: +359 2 800 51 11, вътр. 322

  е-maildronzina@gmail.com

   

  Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ дава възможност за запознаване с явления, застрашаващи нормалното функциониране на политическите системи и общества в съвременния глобален свят. Тя е съставена изключително от курсове, даващи приложни практически знания в областта на тероризма и радикализацията, корупцията и борбата с организираната престъпност, религията и насилието. Програмата се осъществява от международен преподавателски екип. Срокът на обучение е 2 семестъра и завършва с разработването на магистърска теза. За програмата могат да кандидатстват лица, завършили висше образование в акредитирани учебни заведения в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление.

   

  По време на обучението студентите трябва да придобият:

   

  • Знания за патологиите на глобалния свят
  • Умения за самостоятелно изследване на процесите и събитията в рамките на посочената проблематика
  • Умения за подготовка, писане и редактиране на аналитични материали в рамките на посочената проблематика
  • Умения за издирване, анализиране и проверка на информация в глобалната мрежа
  • Умения за споделяне на знания, опит и практики с помощта на глобалната мрежа
  • Умения за създаване и използване на мрежи
  • Умения да идентифицират, анализират и оценяват политическите патологии на глобалния свят
  • Умения да анализират влиянието им върху политическите системи и институции на своите общества
  • Умения за ранно сигнализиране за възникването на политически патологии и повишаване на обществената яснота относно предизвикателствата, които те отправят към политическите системи
  • Умения да изработват стратегии за превенция и справяне с политическите патологии на глобалния свят.

   

  Въз основа на придобитите знания и умения, студентите ще получат следните професионални компетенции:

   

  • Разбиране на същността, проявите и тенденциите на явления като тероризъм, корупция, радикализация и насилие
  • Защита на националната, регионалната и глобалната сигурност от тях
  • Използване на интернет като място за организиране на противодействие срещу тях
  • Създаване и използване на мрежи като начин за обмен на знания, опит и добри практики в превенцията и справянето с тероризма, корупцията, радикализацията и използването на религията като легитимиране на политическото насилие.

   

  Завършилите магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ могат да се реализират професионално в сферата на сигурността, публичните политики, институциите на държавната и местната власт, медиите и неправителствените организации като консултанти, експерти и ръководители.

   

  Документи за прием:

  1. Мотивационно писмо на английски език. – Не по-дълго от 500 думи. Предава се в сроковете, обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване.
  2. СV на английски език със списък на публикации и участия в научни форуми при наличието на такива. Предава се в сроковете обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване
  3. Диплома за завършена бакалавърска степен, ако образованието е завършено в чужбина и сертификат за признаване на дипломата, издаден от СУ.

   

  Балообразуване

  Приемът в магистърската програма се извършва по документи. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации и участия в научни форуми по тематичния обхват на магистратурата или работят в области, близки до нейната тематика.

   

  Методически указания

  Ако кандидатите са български граждани, те трябва да приложат исканите документи към досието си в процеса на регистрация в електронната платформа за прием, от където те ще бъдат препратени на комисията. Чуждестранните граждани следва да изпратят пълния набор от документи на адрес magistriptiem@phls.uni-sofia.bg, като към тях допълнително попълват специален анкетен лист, изпратен от комисията по прием. Ако дипломата е получена в чуждестранен университет – кандидатите задължително следва да са преминали процедура по признаване на образователната им степен и към изискуемите документи се прибавя и сертификат за призната чуждестранна диплома. Кандидатите се уведомяват персонално за резултатите от приема.

  *******

  Duration of the training: 2 semesters

  Form of training: distance learning

  Language of training: English

  Program Director: Professor Tatyana Dronzina

  Contact Information: +359 2 800 51 11, 322

  е-maildronzina.ma@gmail.com

  1. A. Program “Political pathologies of the global world (in English)” empowers students to analyze events, which threaten the normal functioning of the political systems and societies in the contemporary global world. The program consists exclusively of courses, which give applicable and practical knowledge in the field of the terrorism, radicalization, and corruption, combating of the organized crime, religion and violence. The teaching staff of the Program consists of qualified international experts. The Duration of this M. A. Program is 2 semesters. It ends with the writing of a master thesis. The applicants should have completed their education in accredited academic institutions in their home countries or abroad, regardless of the professional field. All students must acquire during the training:
  • Knowledge about the pathologies of the global world
  • Skills for research of processes and events in the relevant field
  • Skills for preparation, writing and checking of information in the relevant m field
  • Skills for searching, analyzing and verification of information about the global networks
  • Skills for sharing of knowledge, experience and good practices through the global network
  • Skills for creating and using of networks
  • Skills to identify, analyze and evaluate political pathologies of the global world
  • Skills to analyze their influence on the political systems and institutions of relevant societies
  • Skills for an early warning of the rise of political pathologies and for increasing public awareness about the threats and challenges they rise
  • Skills to develop strategies for prevention of and dealing with political pathologies of the global world

  On the basis of these skills and knowledges all students will receive the following professional competences:

  • Understanding of nature, forms and trends in modern terrorism, corruption, radicalization and violence
  • Defense of the national, regional and global security systems against such threats
  • Using of internet as a place for organizing counteraction to them
  • Creating and using of networks as a method of exchanging of knowledge, experience and good practices in the prevention and dealing of terrorism, corruption, radicalization and using of religion as a tool of legitimizing the political violence.

  Students, who successfully graduate the M. A. Program “Political pathologies of the global world in English” can work in the security field, in the government and local institutions, in media and non-governmental organization, in public policy sector as advisors, experts and managers.

  Documents required for application:

  1. Letter of Motivation (in English only) – Motivation letter should be no longer than 500 words. It must be submitted within the program application deadline.
  2. CV in English. If applicable: a full list of publications and conference participations. The list should be a part of your CV. It must be submitted within the program application deadline.
  3. Bachelor Diploma (certified copy)*. You must have successfully completed a bachelor degree at a recognized university.

  Selection criteria

  Applicants are selected on the basis of their documents. Strong preference will be given to applicants, who have publications or participations in Conferences and other International Forums regarding the profile of the MA Program.

  NOTE

  All candidates must submit their application documents on the Program’s e-mail before the deadline.

  Important information

  If the applicants are Bulgarian citizents they must attach the required documents (CV, Motivation Letter and a Scanned copy of their Diploma) to their dossier during the process of registration in the electronic reception platform from where they will be fowarded to the selection committee. Foreign citizents should sent the full set of documents (CV, Letter of Motivation and Scanned cpy of their Diploma) to magistpriem@phls.uni-sofia.bg by attaching also a special questionnaire, which will be sent to them by the selection committee. If the applicants have graduated in a University abroad they have to pass a procedure for recognition of their educational degree in order to receive a Certificate for recognition. The Certificate is attached to the full set of the documents. All applicants are notified personally of the results of the admission.

  Политически мениджмънт и консултиране

 • Учебен план | Дисциплини | Преподаватели
 • Обучение
 • Дипломиране: процедури и срокове
 •  

  срок на обучение: 2 семестъра
  ​форма на обучение: РЕДОВНА

  Политическият мениджмънт и консултиране е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на вземане на политически решения, изработването на политики и тяхното приложение в практиката.

  Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в публичните институции на национално и местно равнище, както и успешно да се развиват в областта на консултантската и съветническата дейност в политиката.

  Завършилите магистърска програма „Политически мениджмънт и консултиране“ могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висша администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и експерти; организационни дейности и дейности, насочени към публичното представяне на политическата активност.


  Адрес: България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4

  доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева
  ръководител програма
  к.327, (+359 2) 800 51 81
  burudzhiev@phls.uni-sofia.bg

  доц. д-р Борис Петров Попиванов
  ръководител програма
  к.301, (+359 2) ....
  boris.popivanov@gmail.com

  Антоанета Димитрова Димитрова
  администратор програма
  к.402, (+359 2), 800 52 56
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
  приемно време: всеки ден от 14:00 до 16:00 ч.


   
  Последна редакция: 22.09.2021

   

  Политически мениджмънт

 • Учебен план
 • Дипломиране: процедури и срокове
 • Политическият мениджмънт е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на управлението в политическата сфера. Магистърската програма предлага знания и умения в 4 основни направления: аналитични методи и техники, необходими за управленската политическа дейност; стратегическо планиране и управление на кампании; взимане на решения; комуникационен мениджмънт.

  По време на обучението студентите трябва да придобият: задълбочено познаване на проблемите и практиките в областта на политическото управление на ниво политически институции, политически организации и партии, граждански обединения и групи за натиск; аналититчни умения за оценяване на тенденциите и развитието на функционирането на политиката и управлението на политическите процеси; способност за самостоятелно изследване на събитията и процесите в областта на политическия мениджмънт; способност за подготовка, писане и редактиране на писмени текстове в областта на политическия мениджмънт; добри комуникативни умения, умения за устно представяне и самопредставяне; умения за анализ на данни, работа в екип и проектна динамика.

  Завършилите магистърска програма по политически мениджмънт могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висшата администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и есперти; организационни дейности и дейности насочени към публичното представяне на политическата активност.

  Адрес: България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4

  доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева
  ръководител програма
  к.327, (+359 2) 800 51 81
  burudzhiev@phls.uni-sofia.bg

  ас. Страхил Петров Делийски
  координатор програма
  к.327, (+359 2) 800 51 81
  delijski@phls.uni-sofia.bg
  приемно време: вторник от 17:00 до 19:00 ч.

  Антоанета Димитрова Димитрова
  администратор програма
  к.402, (+359 2), 800 52 56
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
  приемно време: всеки ден от 14:00 до 16:00 ч.

   


  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 17.02.2020, А.Димитрова

  България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
  ​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


  Политическо консултиране

 • Учебен план
 • Дипломиране: процедури и срокове
 • МП Политическо консултиране цели да представи по прагматичен начин естеството на експертната, съветническата и консултантска дейност чрез инструментариума на политологията. Създаването й е следствие от необходимостта от практико-приложна магистърска програма, която да даде отоговор на въпросите за функционирането на политическите технологии в институциите и партиите преди всичко в България и Европейския съюз, а така също и в САЩ и Русия. Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в консултантска и съветническа дейност в политиката. Чрез обучението в тази програма завършилите имат готовност за ръководство и дейност в неправителствения сектор. Политическото консултиране дава широка платформа за консултантска, експертна и съветническа дейност на високи управленски нива и в частния сектор. Особено внимание се обръща на уменията за комуникация между бизнеса и политиката.

  Обучението е свързано с практиката на българските институции и организации. В лекционните курсове и практическите занимания се изследват и традиционните практики в българския политически живот, проследява се влиянието на външните фактори в българската национална политика.

  Политическото консултиране в България естествено се свързва с практиките в ЕС. Студентите се запознават с практиките на лобиране в различните нива на европейската политика – местната власт, регионалните отношения, националната политика и наднационалните институции и политики на ЕС.

  Конкретните умения, които трябва да придобият студентите, са свързани с решаване на казуси по лобиране за различни законопроекти и граждански каузи. Студентите получават възможност да навлязат в детайлите на функционирането на политическата система и институции, което им дава възможност да работят като политически консултанти, експерти и съветници в политически кабинети, в Министерски съвет, Народно събрание, политически партии и неправителствени организации. Могат да се реализират също на различни постове като служители в държавни институции и местната власт. Широката подготовка и високата квалификация правят магистрите по политическо консултиране желани специалисти в международни институции.

  Адрес: България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4

  доц. д-р Мария Андонова Пиргова
  ръководител програма
  к.301, (+359 2) 8005111 в....​
  mpirgovape@phls.uni-sofia.bg

  доц. д-р Борис Петров Попиванов
  координатор програма
  к.301, (+359 2) 8005111 в....
  boris.popivanov@gmail.com
  приемно време: четвъртък от 17:00 до 19:00 ч.

  Антоанета Димитрова Димитрова
  администратор програма
  к.402, (+359 2) 800 52 56
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
  приемно време: всеки ден от 14:00 до 16:00 ч.

  Полезни връзки: Такси за обучение► | Отдел Студенти► | Кариерен център►


  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 17.02.2020, А.Димитрова