Бакалаври

Обща информация


 

Специалност СОЦИОЛОГИЯ
Образователно квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Професионална квалификация: Бакалавър по социология
Форма на обучение: Редовна
Срок на обучение: 8 семестъра
Квалификационна характеристика
Учебен план

Курсът на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър на специалност "Социология" е 8 семестъра. За този период студентите трябва да са положили определен брой изпити (посочени в учебния план на всеки випуск), разпределени по групи и да са покрили 230 кредити от тях. При желание студентът може да положи повече от изискуемите изпити. За успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа се получават 10 кредита. Условие за разработване на дипломна работа е минималният успех от семестриалните изпити да е минимум 5,25.

В рамките на един семестър натовареността на студентите трябва да бъде 30 кредита (общо от задължителни и избираеми дисциплини за семестъра).

Изборът на избираеми дисциплини се прави в информационната система СУСИ. В началото на всеки семестър, в срок определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е активна), всеки студент от личния си акаунт посочва кои от обявените избираеми дисциплини избира за текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след като бъде нанесена в индивидуален протокол, който се заплаща допълнително. Записването за спорт се извършва през страницата на Департамента по спорт на сайта на СУ "Св.Климент Охридски". В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт. Всеки студент е длъжен да си проверява съобщенията, които администрацията изпраща в СУСИ.


Обучение

График на учебната година►

Разпис на занятия за:

График на изпити за:

Разпределение на студентите по групи за упражнения: випуск 2021-2025► | випуск 2020-2024► | випуск 2019-2023► 


Полезни връзки:  Такси за обучение | Отдел Студенти | Кариерен център


Последна редакция: 01.10.2021

Учебен план | Дисциплини


Кампания за избор на дисциплини
ЗИМЕН семестър, 2022-2023

График на кампанията за избор на дисциплини:

 • 06.06.2022 – 20.06.2022 г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ
 • 21.06.2022 – 27.06.2022 г.: всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от дисциплини, които няма да стартират, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.
ВНИМАНИЕ: След посочените по-горе срокове, но не по-късно от:
• 15.10.2022 г. може да се отпише вече избрана дисциплина
• 20.10.2022 г. може да се запише допълнително избираема дисциплина
За целта при съответния инспектор от отдел "Студенти" се подава заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждани. Извън посочените срокове заявления за отписване/записване на дисциплини няма да се приемат. Отдел „Студенти“ – контакти | Образци на документи

Избираеми дисциплини за ЗИМЕН семестър на 2022-2023 уч.г. за:
► 2 курс (випуск 2021-2025)
► 3 курс (випуск 2020-2024)
► 4 курс (випуск 2019-2023). Ако избирате дисциплини от предишен курс, които не сте записвали, занятията не трябва да се провеждат по едно и също време с дисциплини, избрани от основната програма на Вашия курс.

Проект на РАЗПИС на занятията за ЗИМЕН семестър на 2022-2023 уч.г.

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

 1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
 2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
 3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
 4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
 5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".


Задължителни дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

 !!!  В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт. За записване следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.


Избираеми - 1 група

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 2 група

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита


Избираеми - 3 група

ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПИЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 4 група

ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 2,5 кредита

Избираеми - 5 група

ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група

ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Факултативни


Молуд "УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ"

Задължителни дисциплини:

Група 1: Задължително се избират минимум 2:

Група 2: Задължително се избира "Философия на политиката" и минимум 4 от останалите дисциплини:

Задължителни учебни практики:

 !!!  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”


Последна редакция: 03.06.2022

Провеждане на стаж

 • Студентски практики
 • Меморандум
 • Вътрешен правилник
 • Какво представлява стажът в специалност “Социология”?

  Стажът дава възможност за реална работа в изследователски центрове, неправителствени организации, държавни институции, маркетингови и социологически агенции и други външни организации/звена, с които Катедра Социология има подписан Меморандум за сътрудничество. В тези организации, студентите по социология имат възможност да приложат познанията си, придобити по време на обучението.

  Целта на стажа е освен натрупаните познания по време на следването си, студентите да получат и практически умения в реални условия.

  Стажът присъства в учебния план като част от дисциплината Приложна социология.

  Кой може да кандидатства за стажове?

  Всеки студент от трети или четвърти курс. Кандидатстването за стаж се осъществява на конкурсен принцип в два основни етапа.Има предварително събеседване в Катедрата при определяне на стажантските места, с цел по-доброто организиране на стажуването. Конкурсният принцип е въведен за случаи, в които за една позиция кандидатстват повече от един студент или когато не е възможно да се осигурят свободни стажантски позиции за всички кандидати.

  Студентите длъжни ли са да осигурят сами стажантското си място?

  Не, в началото на всеки семестър Стажантската комисия публикува обява на видно място в сградата на Катедрата и изпраща съобщение на курсовите електронни пощи за конкурси за свободни стажантски позиции  най-малко 7 дни преди провеждането на конкурса Катедрата обявява списък със свободни стажантски места.

  По изключение, студентите могат да полагат стаж, организиран по тяхна инициатива в организационни структури, които не са подписали Меморандум за сътрудничество с Катедра Социология. Подробна информация е достъпна във т.н. Вътрешен Правилник на Катедрата за уреждане на студентските стажове.

  Какви документи са необходими за кандидатстване за свободна стажантска позиция?

  Всеки студент, желаещ да кандидатства за обявена свободна стажантска позиция изпраща автобиография и мотивационно писмо до членовете на Стажантската комисия към Катедра Социология, в срок и при условия, посочени в мейл на електронните пощи на трети и четвърти курс, в началото на всеки семестър.

  Студентите или Катедрата определят конкретното място за провеждане на стажа?

  Катедрата, в лицето на Стажантската комисия, организира прозрачни публични конкурси за избор на стажанти. Студентите имат право да посочват предпочитаната от тях стажантска позиция след обявяване на местата. При наличие на повече кандидати за конкретно работно място, стажантът за него се избира на конкурентен принцип в два етапа: 1) събеседване с членовете на Стажантската комисия и 2) окончателен подбор от страна на работодателя обявил свободната стажантска позиция. При подбора на стажанти членовете на Стажантската комисия към Катедрата се съобразява с профила на стажанта, търсен от Партньора. При наличието на един единствен кандидат за дадена стажантска позиция крайното решение се взима от работодателя, обявил свободното място.

  Заплаща ли се стажът?

  По преценка на работодателя, обявил свободна позиция, стажът може да бъде заплатен или не, както и стажът да бъде регламентиран или не с договор (временен трудов или граждански). И в двата случая, на платен и неплатен стаж, Студентите получават кредити и оценка на края на курса, както е във всяка подобна дисциплина, обявена от Катедрата.

  Колко време продължава стажът?

  По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Продължителността на стажа трябва да бъде не по-малко от 120 и не повече от 240 часа за целия период на стажуване, който е около 3 месеца.  Горната граница от 240 часа може да бъде увеличена с изричното съгласие на студента-стажант.

  Часовете се изработват в предварително уговорен график с работодателя

  Освен присъствие и изпълняване на задачите, поставени от работодателя, какви са задълженията на студентите?

  След като са покрили горепосочените изисквания за зачитане на стажа, студентите се явяват на изпит, който включва представяне на анализ на данни, с които студентът е работил/получил достъп на работното място. Подробна информация за правата и задълженията на студента-стажант може да бъде открита във Вътрешен Правилника на Катедрата за уреждане на студентските стажове.

  Могат ли студентите да се отпишат от стажа?

  Студентите могат да се отпишат от избираемата дисциплина на стажантската програма, по реда, по който е отписването от останалите избираеми дисциплини, но не и след като е преминал етапът на събеседването. След преминаване на етапа на събеседването студентите са задължени да спазят условията на поетото споразумение, т.е. да изкарат стажа си в съответствие с предварително уговорените условия с работодателя.

  Към кого да се обръщат студентите, ако имат допълнителни въпроси относно стажовете?

  Към членовете на Стажантската комисия.

  Дипломиране: процедури и срокове

  • 27.06.2022 г. | от 09:00 ч. | в з.200, бл.4
   Писмен държавен изпит.
   Комисия: проф. д-р П.Кабакчиева, доц. д-р П.Славова, доц. д-р К.Харалампиев, гл.ас. д-р Г.Ненова, гл.ас. д-р Б.Бунджулова
    
  • 04.07.2022 г. | от 09:30 ч.| в з.404, бл.4
   Защита на дипломни работи.
   Комисия: доц. д-р С.Маринова, доц. д-р М.Иванов, доц. д-р К.Харалампиев, гл.ас. д-р М.Минева, гл.ас. д-р Л.Вайсова

  Вижте посочените по-долу крайни срокове.

   

  Студентите от специалност "Социология" избират една от следните две възможности за дипломиране:

  В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (януари-февруари) и лятна (юни-юли) сесия.

  Студентите се допускат до явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа, при условие че:  1)  са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и  2)  са набрали минималния брой кредити за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа, изискуеми по учебен план. Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

  Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


  Крайни срокове

  • 11.02.2022 г. (за лятна сесия)
   Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на дипломна работа
   Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител (с оглед на епидемичната ситуация научният ръководител може да потвърди по ел.поща). Подава се в сканирана в PDF-формат по имейл при инспектор учебна дейност на катедрата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата.
    
  • 06.06.2022 г. (за лятна сесия)
   Молба за определяне на рецензент
   Молбата се подава един месец преди датата на защита. Подписва се от научния ръководител, с което той удостоверява, че разработката на дипломната работа е напреднала в достатъчна степен и студентът може да предаде завършена работа в указания срок и че допуска студента до защита на предстоящата сесия. Подава се по електронната поща при инспектор учебна дейност на катедрата (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg). Допустимо е научният ръководител да потвърди допускането на работата до защита и с имейл до инспектор учебна дейност на катедрата. В молбата се посочва актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който студентът е регистриран в Мудъл и на който ще получава съобщения, вкл. автоматични от системата.
    
  • 13.06. - 22.06.2022 г. (за лятна сесия)
   Молба за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа
   Молбата се подава по ел.поща до инсп. Милана Недялкова (milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg) от отдел Студенти, с копие до инсп. А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg). Потвърждение за това дали даден студент се допуска  до държавен изпит / защита на дипломна работа или не се допуска, се получава по ел.поща от инспектора от отдел "Студенти", след като молбата бъде обработена. Студентите се допускат до защита, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават), вкл. и тези от последната семестриална сесия.
    
  • от 15.06.2022 г. до 07:59 ч. на 20.06.2022 г. (за лятна сесия)
   Предаване на дипломни работи (Дипломни работи лятна сесия 2022)
   Дипломната работа се предава две седмици преди датата на защита като: разпечатка на дипломната работа в 1 екземпляр се предава при инспектора на катедрата (моля, свържете се с А.Димитрова на dimitrovab@phls.uni-sofia.bg за уговаряне начина на предаване) И цялата дипломна работа се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
   1) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
   2) заглавието на файла е във формата: ДР-Име-Фамилия_фак.№ (пример: ДР-Иван-Иванов_11111)
   3) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
   4) качването на дипломната работа приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
    ВНИМАНИЕ:  Пространството се отваря само за студенти, които са допуснати до защита за съответната сесия, като при качване за всяка работа се генерира проверка за плагиатство. Повторно качване на една и съща работа не е позволено. Системата автоматично се затваря в посочените го-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната дипломна работа, а до четири дни след предаването - в Мудъл се качват протокола и становището-отзив от съответните научни ръководители. Рецензиите към съответните дипломни работи се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита. Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg). Вижте още Инструкции за регистрация в Мудъл►
    
  • 10.02. - 18.02.2022 г. / 19.08. - 05.09.2022 г.
   Подаване на документи за изготвяне на диплома
   Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

   1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата/държавния изпит: Библиотека по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотека по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
   2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
   3) Диплома за завършено средно образование;
   4) Студентска книжка. 
   5) Налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/)
    ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


  Последна редакция: 26.05.2022

  Дипломни работи 2011-2015

  2011/2015

  Елена Константинова Костадинова Сексуална култура и семейно планиране при младите роми в кв. Факултета
  »Резюме
  Доц.д-р Алексей Пампоров
  Кристина – Паулина Джоунс Благотворителността в България – медийни образи и нагласи Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Фани Мирославова Младенова

  Образът на сирийския бежанец: стереотипи и етническа омраза
  (изследване в рамките на кв. Овча купел – гр.София)
  »Резюме

  Поф.д.с.н. Майя Грекова
  Цветелина Валентинова Янкова
  11565

   
  Социални нагласи на употребата на синтетични наркотици сред младежите в София
  Резюме»

   
  Доц.д-р Алексей Пампоров
  Биляна Асенова Иванова
   
  Как се формира, поддържа и предава етническата идентичност.“Случаят“ Западни покрайнини
  Резюме»

   
  Проф.д.с.н. Майя Грекова
  Кристина Климентова Чавдарова
   
  Социално конструиране на всекидневието на българските деца
  Резюме»

   
  Гл.ас. д-р Елена Стойкова
  Денислав Ненков Хаджиев
   
  Как практикуващият мюсюлманин изгражда представата си за исляма в съвременния български контекст
  Резюме»

   
  Проф.д.с.н. Майя Грекова

  Симона Борисова   Борисова 

  Как се конструира и поддържа културната идентичност в България? (през примера на народните танци)
  Резюме»

   
  ас. Мила Минева
  Катрин Бориславова Николова
   
  Парите в българското семейство: модели на контрол и власт
  Резюме»

   
  Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
  Николай Владиславов Колев
   
  Негативните социализиращи влияния на социалните мрежи в Интернет
  Резюме»

   
  Ас. Виржиния Вергова
  Любомира Валентин Стоянова
   

  Практически структури на учителския авторитет във всекидневното взаимодействие на едно училище(върху примера на 22 СОУ „Г.С.Раковски“)
  Резюме»

  Доц.д-р Милена Якивома
  Мадлен Николаева Колева
   
  Междуполови и междупоколенчески различия в нагласите по отношение на брак и семейство
  Резюме»

   
  Доц.д-р Калоян Харалампиев
  Йолита Павлова Павлова
  11524

   
  Институционализацията на позицията на лекарите в България, разгледана чрез индивидуалната практика
  Резюме»

   
  Гл.ас.д-р Вероника Димитрова
  Богомила Василева Вучкова
  11552

   
  Промени в нивата на раждаемост в България – поведенченски и ценностни измерения
  Резюме»

   
  Доц.д-р Калоян Харалампиев

   

  Дипломни работи 2010-2014

  Дипломни работи на студенти специалност

  "Социология"

  2014/2015

  Елена Константинова Костадинова Сексуална култура и семейно планиране при младите роми в кв. Факултета
  »Резюме
  Доц.д-р Алексей Пампоров
  Кристина – Паулина Джоунс Благотворителността в България – медийни образи и нагласи Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Фани Мирославова Младенова

  Образът на сирийския бежанец: стереотипи и етническа омраза
  (изследване в рамките на кв. Овча купел – гр.София)
  »Резюме

  Поф.д.с.н. Майя Грекова
  2013/2014
  трите имена тема на дипломната работа научен ръководител
  Марина Атанасова Атанасова Интегрирана градска среда – възможности и проблеми, свързани с нейното постигане
  »Резюме
  Проф. дсн. Майя Грекова
  Николай Пламенов Петров Трудната реалност на геомедиите през примера на употребата Foursqoure в България Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Догонова
  Светломир Георгиев Здравков Обосноваване и критика на реиндустриализацията в България през периода 2013-2014.
  Опит за описване на нормативните предпоставки на всекидневните действия и аргументация през погледа на прагматичната социология на критиката
  Проф.д-р Лиляна Деянова
  Ивелина Кристиян Лазарова Влиянието на социалните мрежи и социалната среда върху употребата на наркотици сред младите хора в България Доц.д-р Калоян Харалампиев
  Диляна Александрова Караджова

  Влиянието на културния, социалния и икономическия капитал върху успеваемостта и отпадането от училище на ромските деца
  »Резюме

  Гл.ас.д-р Алексей Пампоров
  Даниела Николаева Ангелкова

  Негативното отношение на лекарите към качеството на здравеопазването и необходимостта от реформа в България

  »Резюме

  Доц.д-р Милена Якимова
  Иво Красимиров Босев Социално конструиране на детството през примера на детските играчки Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Догонова
  Петър Тодоров Николов

  Медийния образ на темата бежанци

  »Резюме

  Гл.ас.д-р Елена Стойкова- Доганова
  Божена Панталеева Панделиева

  Детската мода като средство за конструиране на идентичност

  »Резюме

  Проф.д-р Лиляна Деянова
  Лора Детелинова Йончева

  Ценностни нагласи на децата от пети до единайсети клас в България
  »Резюме

  Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Светослава Валери Найденова Мотиви за завръщане в България на завършилите в чужбина студенти (2010-2014) Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Илияна Йорданова Серафимова Здравните политики към младежите в България - сравнителен дискурсивен анализ на списание "Здраве" (1956-2005) Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова
  Мария Захариева "Сините фенове: между национализъм и "неонацизъм" Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова
  2012/2013
  Дивил Кулев „Ползването на интернет като фактор за промяна на потребителското поведение“ Доц.д-р Калоян Харалампиев

  Красимира Щерева Кърчовска

  „Нагласи и представи на българската имигрантска общност в Чикаго“(качествено изследване) Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Мирела Красимирова Иванова  „Зеленият, подреден и охраняван рай. Мястото на затворените жилищни комплекси във физическото и социалното пространство на град София“ Гл.ас.д-р Светла Маринова
  Ралица Николаева Николава „Нещо социално се случва в МОЛА?“ (Изследване на пазарните пространства и потребителските модели в два столични търговски центъра) Гл.ас.д-р Светла Стоева
  Анна Богомилова Стоянова Семейната жена в града – съчетаване на трудовия ден на работещата жена с трудовия ден на майката и домакинята“ Доц.д-р Алексей Пампоров
  Марияна Венелинова Ганева „Проектното откриване на балканска принадлежност. Анализ на случай - проектът „Балкани, станете!“ на ВLGU, 2012 Гл.ас. Мила Минева
  Ирина Божкова Лилова „Университетът на пазара на труда или пазарът на труда в университета? Преходът от висше образование към заетост през призмата на капиталовите ресурси“ Доц.д-р Таня Чавдарова

  Кристиян Огнянов Тодоров

  „Реформата на наказателното правораздаване в България през 2005-2012 г.“ Проф. д-р Маргарита Чинова
  Бояна Стоянова Килиджийска „Социологически анализ на публичните дебати за „справяне“ с проституцията в България (1993-2013)“ Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Доганова
  Кета Руменова Велинова

  „Модели за посещаване на заведения за хранене (случаят на младите хора в България)“

  Гл.ас. Димитър Благоев

  Иван Николаев Черноземски „Процеси на регулация и трансформация на културата през периода 1945-1947 г.“ Д-р Теодора Карамелска
  Мая Славчева Василева Управлението на човешките ресурси- управленска дейност или специфична професия? „/Избезване на случаи от българската практика след 1989 г./ Доц. д-р Калоян Харалампиев
  Мая Николаева Петрова „Аутсорсингът на информационни услуги на пазара на труда в България“ Доц.д-р Таня Чавдарова
  Антония Руменова Каменичка Сравнителен анализ на социологическите канони в три български университета: изследване на дипломни работи Гл.ас.д-р Светла Маринова
  Милица Николаева Керемидчиева „Функции на музея в съвременния свят през погледа на ученици, учители и музейни специалисти“ Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Росена Георгиева Иванова „Ролята на Програма „Еразъм“ за формиране на европейска идентичност на студентите – участници. Заложени цели за постигане на ефекти“ Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Цветомила Тонева Добчева Връзката между институционалните форми на контрол и формиране на насилие в училище /Хасковското училище ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – изследване на случай/ Доц.д-р Милена Якимова
  2011/2012
       
  2010/2011
  Стела Павлова Атанасова „Комбинация от иновативни модели като стратегия за оцеляване – изследване на едно българско приватизирано предприятие в условията на пост-социалистически трасформации” Гл.ас.д-р Петя Славова
  Мария Николаева Гложенска „Гражданското образование в България – между „ефективната реалност и желаните модели” Доц. д-р Петя Кабакчиева
  2009/2010
  Нели Илчева Динева „Компютър и мобилен телефон – практикуване и потребяване на идентичности (Употреби на компютъра и мобилния телефон от младите хора в София)” Гл.ас.д-р Милена Якимова
  Здравка Георгиева Димитрова „Родените през 90-те: бунтарска идентичност или копнеж по ред? (Дефинициите на учениците за „власт” и „ред”) Гл.ас.д-р Милена Якимова
  Ивелина Върбанова „(Не)участието на гражданите в управлението(нормативни механизми и реални практики за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво – случаят Габрово)” Гл.ас.д-р Венелин Стойчев
  Милица Любомирова Георгиева „Дисциплиниращата матрица на социализма в България през един пример: нормална и девиантна идентичност на младите през 70-80-те години (дневници и характеристики)” Гл.ас.д-р Милена Якимова
  Ваня Павлинова Георгиева

  Между социалния статус и статуквото на оцеляването – „предприемачът” в малкия български град”

  Гл.ас. Димитър Благоев/ д-р Тодор Галев
  Светломир Здравков „Социално-технологични аспекти и скрити механизми в иновационните процеси през социализма (върху примера на ДСО „ИЗОТ”) Н.с.д-р Тодор Галев
  Нина Розинова Денисова „Националният референдум – между политическата воля, гражданския интерес и законовата рамка (Анализ на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и дебатите при приемането му през юни 2009)” Ас. Петя Лазарова
  Диана Бойкова Велчева

  „Как филмът „Андалуското куче” се превърна от „високо изкуство” в популярна култура?”

  Ст.ас. Мила Минева
  Ния Добринова Константинова  "Обществена ли е обществената телевизия в България” Гл.ас. д-р Елена Стойкова
  Стела Павлова Атанасова „Комбинация от иновативни модели като стратегия за оцеляване – изследване на едно българско приватизирано предприятие в условията на пост-социалистически трасформации” Гл.ас.д-р Петя Славова
  Цветомира Руменова Данова „ Дипломирането по Социология от Софийския университет  за социологията: образи и идентификации” Гл.ас.д-р Петя Славова
  Ралица Миткова Михова „Различно трудово възнаграждение за мъжете и жените в България към 2007 г. – причини и перспективи” Доц. Румяна Гладичева
  Слав Бойков Оков „Новите автобиографични „стандарти” и институционализирането на неравенства в идеологията на човешките ресурси” Доц. д-р Лиляна Деянова
  Мария Неделчева Манева „Риалити шоуто и логиката на медийния успех (Анализ на предаването „Биг Брадър”) Ст.ас. Мила Минева
  Десислава Ив. Микулашева „Методи за анализ, планиране и оценка на дадена рекламна кампания” Гл.ас. Живко Георгиев
  Ганчо Живков Русев „Новите форми на комуникация в телевизията: раждането на нов тип медия или опит за запазване на влиянието” Гл.ас.д-р Елена Стойкова 
       
   

  Дипломни работи 2012-2016

  2012/2016
  Маргарита Петрова Троанска

  „Суеверни нагласи и практики в организацията“

  »Резюме

  Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
  Ралица Миткова Димитров „Социално конструиране на ЛГБТИ идентичности“ Гл.ас.д-р Елена Стойкова
  Рая Стоянова Михайлова

  „Социално-икономически фактори за образователни неравенства в средните училища (Сравнителен анализ на България и Холандия)“

  »Резюме

  Ас. Димитър Благоев
  Григор Иванов Иванов „Взаимодействие между глобално и локално в един български на дигиталното предприемачество“ Ас. Димитър Благоев

   

  Дипломни работи 2005-2009

   
  2008/2009
  Любомир Райчев Пожарлиев Социални неравенства и контрасти в един постсоциалистически софийски квартал – изследване на транспорта и инфраструктурата” доц..д-р Светла Маринова
  Невена Христова Германова София през социализма в спомените на „тогавашните млади” – образи на пространства” доц.д-р Милена Якимова
  Георги Димов Адамов „Данъчен морал и социални неравенства” Доц.д-р Таня Чавдарова
  Александър Любомиров Василев „Проектът „Без мишка” . Нова социална среда за незрящите в България” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Атанас Емилов Гроздев Религия и политика в съвременна България: религиозни и политически нагласи през 2008 г.” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Гергана Пламенова Николова „Профилирането в българското средно училище през призмата на оценяването – между диференцирането и унифицирането.(Сравнителен анализ на оценяването в трите профила на 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”) Гл.ас.д-р Калоян Харалампиев
  Емилия Стоянова Братанова Маршрутните таксита в София като рисков и типичен градски феномен” Проф.дсн. Майя Грекова
  Катерина Бориславова Бонева „Зелените” – потребителски практики и антипотребителска идентичност” Гл.ас.д-р Милена Якимова
       
  2007/2008
  Юлия Цветанова Лазарова „Социални и културни идентичности, видени през модели на потребление(„младите хора” в София: стратегии на идентичност)” доц.д-р Милена Якимова
  Ирина Василева Вълева „Българската модернизация видяна през фотообектива (раждането на гражданска субектност през втората половина на XІX и началото на XX век)” гл.ас.д-р Венелин Стойчев
       
  2006/2007
  Татяна Христова Христова „Ромите кат обект на държавна политика – образователната интеграция преди и след 1989 г.”

  проф.дсн. Майя Грекова

  Деян Иванов Паскалев „Превъплащения на нео-популизма в България (публични образи на НДСВ, Атака и Герб 2001-2007”

  гл.ас.д-р Венелин Стойчев

  Елена Любомирова Стоева „Германия – предпочитана страна за следване и/или мигриране сред българските студенти”(Микро-социологическо изследване сред българските студенти в Германия) доц.д-р Таня Чавдарова
  Боряна Боянова Боянова „Социален маркетинг – аспекти и влияние върху обществените нагласи и поведение”

  Доц.д-р Таня Буруджиева

  2005/2006
  Сия Емилова Карамфилова “Репрезентации на детството в приказния свят на Джоан Роулинг”  гл.ас. Вирджиния Вергова 
  Елена Тодорова Терзиева -“Модели на модернизация в сферата на жилищното строителство у нас (2001-2005)  гл.ас. Венелин Стойчев
  Гергана Иванова Николова “ Управление на екипи”  гл.ас.д-р Румяна Гладичева
  Весела Пламенова Генкова ” Чии интереси представлява “следосвобожденската представителна демокрация” у нас” (анализ на съдържанието на документи и устави на политически партии за периода 1879-1894 г.) гл.ас. Венелин Стойчев
  Милена Михайлова Петева “Глобализация и тероризъм – новият световен ред (Изследване на макро-структурните условия за терористични атаки на територията на България)”  гл.ас. Венелин Стойчев
  Теодора Йорданова Филипова  “Корпоративната благотворителност в България” доц.д-р Таня Чавдарова
  Милена Руменова Йотова Диагностика на равнопоставеността  по пол в сферата на труда в България (1990-2005) гл.ас.д-р Р.Гладичева
  Ивайло Димитров Йоргов Българските възпоменателни монети като символен регулатор доц.д-р Петя Кабакчиева
  Здравко Сталев Ангелов Норма и отклонение в българското традиционно общество. Примерът с „Грамадата” доц.д-р Петя Кабакчиева
  Силвия Любомирова Иванова Самоубийствата сред младите хора в България в периода 2001-2004 г. проф.Валентина Златанова
  Виргиния Дисанска Социалната продуктивност  на продуктовата реклама в България(ролята на телевизионната реклама у нас като комуникационен посредник между разнородни всекидневни „светове” 2001-2006 гл.ас.Венелин Стойчев
  Любомир Чавдаров Тодораков „Българският предприемач на прага на Европейския съюз. Проблеми и рационални избори” доц. д-р Таня Чавдарова
       
   

  Дипломни работи 2000-2004

  2004/2005
  Ася Павлова Георгиева “Възможности и ограничения на рекламното въздействие. Социални аспекти на забраната на директна реклама на спиртни напитки” Гл.ас.Живко Георгиев
  Екатерина Николаева Василева “Ефекти на новата индустриализация в гр.Севлиево върху социалната структура” Гл.ас.Д. Благоев
  Нели Димитрова Парнарева “Профили на общността на алианите в България (опит за социологическо обглеждане)” Ст.н.с.д-р В. Босаков
  Гергана Господинова Ганчева “Ролята на социално-икономическия статус на семейството за образователните възможности на децата-ученици" Проф.дсн. Н. Тилкиджиев
  Деян Неделчев Петров “Администрацията в Студентски град: социологически измерения на “скрития” административен ред” Доц.д-р Таня Чавдарова
  Малина Сашкова Сиракова “Състояние и проблеми на информационното общество в България (Опит за диагностика към 2004-2005 г.)” Гл.ас.д-р Р. Гладичева
  Красимира Стефанова Коцева “Бързото хранене в големия град : индустрия и социални потребности” Доц.д-р Т. Чавдарова
  Дарина Николаева Пейчева “Проблеми на презентацията на резултати от емипирични социологшически изследвания пред обществеността” Чл.кор. проф. А.Атанасов
  Любомира Савова Николова “Законодателство и социална практика (Медийно отразяване на Наредбата за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места на страниците на в.“24 часа “ и “Труд”) Н.с.І ст. Антоний Гълъбов
  Христина Тодорова Герговска “Масмедии, обществено мнение, политически теми и комуникация. Критичен анализ на теориите на Никлас Луман” Доц. Т. Буруджиева
  Любомира Господинова Янева “Корпоративната социална отговорност при екологизиране на бизнеса” Доц.д-р Т. Ракаджийска
  2003/2004
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  2002/2003
  Владимир Стоименов Георгиев “Тристранното сътрудничество в България след 1989 г. и неговата роля за запазване на социалния мир” Гл.ас. Румяна Гладичева
  Петя Петкова Томова “Към изследване на мотивите за емиграция сред студентите” Ас. Милена Якимова
  Елена Павлова Терзиева Защита на детския труд – проблеми и начини за тяхното разрешаване”  
  Ирина Симеонова Янакиева “Мястото на електронната търговия в живота на съвременния българин” Гл.ас. Живко Георгиев
  Габриела Детелинова Маринова “Възможности за гражданско участие в законодателния процес” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Елена Николова Методиева “Генерационни различия в потребителската философия. Промени в стила на живот през призмата на маркетинговите изследвания” Гл.ас. Живко Георгиев
  Светослав Ботев “Театралните организации като част от “третия” сектор в България (1999-2002) Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Соня Людмилова Блажева “Особености и употреба на понятието за инвалидност в българското законодателство от 80-те на 19-ти в. До началото на 40-те на 20 в.” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Мариана Кънчева Панайотова НПО в Банско - граждански структури или бизнес организации” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Ружа Костова Богацевска “Полезност, приложение, противоречия в българското законодателство. Ефективна ли е правната регулация в България?” Хон.преп. Иво Христов
  Десислава Тодорова Иванова “Брак и алтернативни модели за формиране на семейство в България” Ст.н.с. Марта Сугарева
  Вера Добринова Малевска “Маркетинговите изследвания като източник на социологическа информация” Гл.ас. Живко Георгиев
  Ирина Павлова Радева “Образът на “другия” при самоидентификацията на власите във Видинския регион” Ас. Милена Якимова
  Явор Георгиев Желев “Променят ли се ценностните структури на младото поколение в България в края на ХХ век?” Гл.ас.д-р Светла Маринова
  Антоанета Георгиева Гетова “Модели на управление на човешките ресурси в приватизираните предприятия” Доц. д-р Цветан Давидков
  Светлина Колева Колева “Биографични траектории на бедността” Доц.д-р Таня Чавдарова
  Галина Николаева Колева “Пространство и статус: употребите на пространството на дома като указващи социално позициониране” Гл.ас д-р. Светла Маринова
  Ани Илиянова Тихомирова “Промяна на отношението към брака като институция в модерността” Ст.н.с. Марта Сугарева
  Ива Атанасова Колева “Ценностни противоречия в програмите на младежките организации към парламентарно представените политически партии (анализ на инициативата за пререгистрация на Национален Младежки съвет от 2002 г.)” Ас. Венелин Стойчев
  Лилия Георгиева Георгиева “Социални проблеми на лицата заразени от СПИН” Доц. Цветан Давидков
  Никола Димитров Димитров “Гражданите,протестът и градът – особености на градската архитектурна среда и заявяването на социално-политическа позиция” Доц. Таня Буруджиева
  2001/2002
  Милкана Димитрова Николова

  Изследване на медийни аудитории-методологически проблеми и перспективи при въвеждане на нови изследователски практики                  

  Гл.ас. Живко Георгиев         
  Калина Иванова Илиева Комерсиалната сексуална експлоатация на деца в България – мит или реалност Д-р В.Тодорова
  Петя Маринова Радоева Социални практики на нормализиране на българския език - 30те години на 19 в.  хон.ас.Милена Якимова
  Петя Георгиева Петкова Динамиката в развитието на дребния и средния бизнес в България през периода 1996-2001 г. доц.д-р Т.Чавдарова
  Елица Куздова Димитрова Социология на проблематичния българин или за социалните проекции на литературния код “Бай Ганьо” в българското следосвобожденско настояще. доц.д-р Лиляна Деянова
  Тонка Руменова Добринска Пазар на труда на възрастни работници (политика за разрешаване на проблема и стимулиране на заетостта). доц.д-р Цв.Давидков
  Милена Иванова Тонева Фактори за икономически (не)успех на едноличния търговец в България. доц.д-р Т.Чавдарова
  Вера Павлова Стаевска Нагласите към всекидневието и приключенските практики в свободното време. гл.ас.д-р Св.Маринова
  Милена Николаева Ценова Хипермакетът: въздействие върху моделите на потребление в българското общество. Доц.д-р Т.Чавдарова
  Райна Иванова Стойкова Модел на социална мобилност на работещите в медиите (възпроизводство на фактори и нагласи по отношение на социалната мобилност) ст.ас. Д. Благоев
  Магдалина Бориславова Джамджиева Ролята на българските печатни медии в картографирането на българското социално пространство преди 1989 и днес. Доц.д-р Л.Деянова
  Савина Петрова Шаркова Възможности за отстояване на частен интерес в публичното пространство, мислено през случая с “Федерация на дървопреработвателите” в гр. Банско. Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Галин Огнянов Лазаров

  Кризата в българския празник. Проблемният кръстопът: между инерцията и конституирането на нов тип градска празнична култура.

  Проф.дсн И.Стефанов
  Ана Томова Томова Студентите по социология - между очакванията и реалността. Проф.дсн Й.Венедиков
  Галина Николаева Колева Идеологически измерения на употребата на Европа Проф.дсн. Г.Димитров
  Ирина Симеонова Янакиева Мястото на електронната търговия в живота на съвременния българин Гл.ас. Ж. Георгиев
  Тонислава Ангелова Сотирова Възможности за професионализация на политическото “поле” в България в периода след 1989 г. проф.дсн Г.Димитров
  Мила Емилова Попова Изкуството като гражданска позиция? (Изследване на театралното поле). Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Аделина Бориславова Йотова Свое-чуждо в рекламата Гл.ас. Живко Георгиев
  Ива Атанасова Колева Младежките политически организации в България - ценностни противоречия и ценностна съвместимост. Ас. Иван Начев
  Светлана Иванова Георгиева Употребата на “Европа” в предизборните програми на политическите партии, участвали в парламентарните избори през юни 2001 г. в България Проф.дсн Г.Димитров
  Нели Здравкова Вълчева Образът на вожда в социалистическата пропаганда. Доц.Л.Деянова
  Весела Димитрова Димитрова Перспективите на евроинтеграция на регионално ниво Доц.д-р П.Кабакчиева
  Емилия Владимирова Дамянова Дерегулация на икономическия живот в процес на глобализация Ст.н.с. Д.Минев