Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за редовен прием за учебната 2021/2022 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за зимен прием на редовни и задочни докторантибългарски граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка  за учебната  2021/2022 г.

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

2

 

2

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Въведение във философията)

1

 

3

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на съзнанието)

1

 

4

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия)

1

 

5

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология)

1

 

6

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

1

 

7

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

 

8

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

1

 

9

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

 

10

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

 

11

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)

1

2

12

2.3.

Философия

Философия на науката

1

 

13

2.3.

Философия

Онтология

1

 

14

2.3.

Философия

Етика

1

 

15

2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

1

 

16

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

 

17

2.3.

Философия

Логика

1

 

18

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

 

19

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

 

20

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

 

21

2.3.

Философия

Естетика

2

 

22

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

7

1

23

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

 

24

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

 

25

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век)

1

 

26

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

1

 

27

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката )

1

 

28

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

1

 

29

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

1

 

30

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика)

2

 

31

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

2

 

32

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

5

1

33

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Теория на религиите)

1

 

34

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Медии и популярна култура)

1

 

35

3.2.

Психология

Клинична психология

1

 

36

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

1

37

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология)

1

 

38

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)

1

1

39

3.2.

Психология

Социална психология

2

 

40

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на български език)

1

 

41

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология - Психология на виртуалния свят (обучение на български език)

1

 

42

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на английски език)

1

 

43

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

 

44

3.2.

Психология

Психология на развитието в детска и юношеска възраст

2

 

45

3.2.

Психология

Обща психология (Психология на личността)

2

 

46

3.2.

Психология

Обща психология (Експериментална психология)

1

 

47

3.2.

Психология

Обща психология (Психодиагностика)

1

 

48

3.3

Политически науки

Публична администрация

2

2

49

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

2

 

50

3.3.

Политически науки

Политология (Български политически процес)

2

 

51

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

 

52

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

1

 

53

3.3.

Политически науки

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

1

 

54

3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

1

1

55

3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

 

56

3.3.

Политически науки

Европеистика (Правни изследвания на ЕС)

1

 

57

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

58

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)

1

1

59

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси)

1

 

60

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационно обслужване)

1

 

61

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките)

1

 

62

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век)

1

 

ОБЩО

84

11