Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за редовен прием за учебната 2022/2023 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторантибългарски граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка  за учебната  2022/2023 г. - 

кандидатстване 01.09.2022 - 31.10.2022г.

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Редовно

/бройки/

Задочно

/бройки/

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

1

 

2

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)

1

 

3

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

 

4

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

1

 

5

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

 

6

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

1

 

7

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)

 

1

8

2.3.

Философия

Философия на науката

1

 

9

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

 

10

2.3.

Философия

Онтология

1

 

11

2.3.

Философия

Философия на историята

1

 

12

2.3.

Философия

Етика

 

2

 

13

2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

14

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

15

2.3.

Философия

Логика

1

 

16

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

 

17

2.3.

Философия

Естетика

2

 

18

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

5

 

19

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

 

20

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

 

21

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век)

1

 

22

2.3.

Философия

История на философията (Нова философия - ХIX век)

1

 

23

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

1

 

24

2.3.

Философия

История на философията (Източна философия)

1

 

25

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

2

1

26

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

27

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

28

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика) с обучение на български и Реторика (Политическа реторика) с обучение на английски език

29

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

30

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

3

1

31

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Оценка на въздействието в областта на културата)

1

 

32

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Теория на религията)

1

 

33

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Културна антропология - общества и медии)

1

 

34

3.2.

Психология

Психология на развитието в детска и юношеска възраст

1

1

35

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

 

36

3.2.

Психология

Обща психология (Психология на личността)

1

 

37

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на английски език)

1

 

38

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на български език)

39

3.2.

Психология

Консултативна психология

1

 

40

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

 

41

3.2.

Психология

Социална психология

 

1

 

42

3.2.

Психология

Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)

43

3.2.

Психология

Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)

44

3.2.

Психология

Клинична психология

1

 

45

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология)

1

1

46

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)

47

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

5

 

48

3.3.

Политически науки

Политология (Български политически процес)

49

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

50

3.3.

Политически науки

Публична администрация

1

2

51

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

4

1

52

3.3.

Политически науки

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

53

3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

54

3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

55

3.3.

Политически науки

Европеистика (Правни изследвания на ЕС)

56

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

57

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)

58

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание, библиография (Потребители и ползване на библиотеките)

1

 

59

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание, библиография (Специални библиотечни колекции)

60

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание, библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 в.)

1

 

61

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационни ресурси)

1

 

62

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационно осигуряване)

     

Общо

58

8