Александър Трифонов Томов

доктор по икономика, доцент по политология, професор по политология и политикономия

научна област и интереси: политическа икономия, модерна държава и държавни регулатори

atomov@phls.uni-sofia.bg 
tommovv.a@gmail.com

Професор Александър Томов е преподавател в СУ „Климент Охридски” от 1987 г. През изминалите 27 години той е последователно асистент, главен асистент, доцент и професор по политология и политикономия във Философски факултет на Алма матер. Като професор в катедра „Политология” Александър Томов има три основни лекторски курса по „Сравнителна политикономия”, „ Държавни регулации в модерните демократични общества” и „Международна политикономия”. С постоянен интерес сред студентите и в рамките на магистърските програми е курсът лекции по „Международна политикономия“ (на български и английски език).

Неговите професионални научните интереси са в областта на сравнителната и международната политикономия, теорията на прехода към демокрация, държавните регулации в съвременните демократични общества. Професор Александър Томов е автор на седем самостоятелни монографии и над 100 публикации в областта на политологията и политикономията.

Международно признание получават редица изследвания и научни изводи на професор Томов. През периода 1996–1998 г. той е директор на института „Изток – Запад“ в Ню Йорк, където ръководи и участва в редица международни изследвания. През периода 2008–2012 г. Александър Томов е член на престижната група „Economist intelligence unit“ на британското списание „Economist”, където участва в 12 международни научни форума. Дълги години професор Томов е бил член на „World futures studies federation”, а три години е член на нейното управително тяло.

Без да напуска или прекъсва своята преподавателска дейност професор Александър Томов участва активно в обществено-политическия живот на България и Европа. Повече от 10 години е депутат в Парламента на Република България. Бил е вицепремиер в правителството на Димитър Попов  (1990–1991 г.). Автор и съавтор е на над 30 закона, най-вече в областта на икономиката.

Професор Александър Томов е носител на наградата „Чърчил” (1988 г.) както и на наши и чуждестранни отличия.

 

Професионална биография

Образование и специализации

 • Европейски парламент, Брюксел
 • London school of economics and political science
 • Университет за национално и световно стопанство и Санкт-Петербургски университет, висше образование
 • 21 СОУ София, средно образование

Професионален опит и заемани длъжности

 • 1996–1998: Институт „Изток – Запад“, Ню Йорк, директор
 • 1990–2001: Народно събрание на Република България, народен представител
 • 1990–1991: Министерски съвет на Република България, Правителство на Димитър Попов, вицепремиер
 • от 1987: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра Политология, асистент, главен асистент, доцент и професор

Членство в професионални и обществени организации

 • 2008: Сп. „Economist”, Economist intelligence unit, член
 • World futures studies federation, член

Последна редакция: 03.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Държавно регулиране на икономиката
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Икономическата политика в България
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Сравнителна политическа икономия
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Международна политическа икономия
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магистър

 • Международна политическа икономия
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр

ОНС Доктор

 • Веселин Деков Стефанов
  Сравнителен анализ на здравните реформи и политики в България при управляващите кабинети в периода 1999-2014 г.
 • Георги Димитров Николов
  Политически механизъм при усвояване на средствата от европейските стуктурни фондове
 • Димитър Александров Митев
  Ролята на кадрите на Държавна сигурност при формиране на политическите елити на пост-тоталитарната България (1900-2015 г.)
 • Ивайло Каменов Дичев
  Децентрализация на политическата власт във федералната система на САЩ: институционални измерения
 • Илияна Андонова Петрова
  Правителствата на Република България в периода 1900-2015 г. – състав, структура и политическа ефективност

Последна редакция: 03.12.2015, А.Димитрова

Публикации

 1. Томов, А. 2013. Голямото ограбване на България. Изд. Симолини. София.
 2. Томов, А. 2012. Новата демократична държава: след  Дж. Кейнс и М. Фридман. Изд. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София.
 3. Томов, А. 2009. Българският преход. 20 години по-късно. Изд. Изгрев. София.
 4. Томов, А. 2005. Оптимистична теория за България. Изд. Труд. София.
 5. Томов, А. 1996. Четвърта цивилизация. Изд. Труд. София.
 6. Томов, А. 1989. Социализъм и самоуправление. Изд. Наука и изкуство. София.
 7. Томов, А. 1988. Фирмената организация на труда. Изд. Наука и изкуство. София.

Последна редакция: 03.12.2015, А.Димитрова