Борис Костов Костов

главен асистент

научна област и интереси: теория на международните отношения, европейска политическа интеграция

bkkostov@phls.uni-sofia.bg

Професионална биография

Образованиие и специализации

 • 1998–1999: Манчестърски университет, Великобритания, МП Международни отношения
 • 1996–1997: New School of Social Research, Ню Йорк, САЩ, специализация по политология
 • 1990–1995: СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност Политология, магистър

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2004: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра Политология, асистент, главен асистент
 • 1999–2004: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра Политология, хоноруван асистент

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2004: Българска асоциация за изследвания на европейската общност
 • от 2001: Българска политологическа асоциация

Последна редакция: 17.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Теория на международните отношения
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Системи на международните отношения
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент

ОКС Магистър

 • Проблеми на сигурността
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Международни отношения (симулативна игра)
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността, Политически мениджмънт | титуляр
 • Обща външна политика, политика за сигурност и отбрана на ЕС
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | титуляр

Последна редакция: 17.12.2015, А.Димитрова

Публикации

 1. Костов, Б. 2010. Европейската култура за сигурност. В: Българската политология пред предизвикателствата на времето, София.
 2. Kostov, B. 2007. Bulgarian Security Culture, Брюксел, EU-25/27 Watch No. 5
 3. Костов, Б. 2007. Етиката в международните отношения и Рационалистките концепции за справедливостта. В: Сп. „Разум“, София.
 4. Костов, Б. 2005. Сближаването на общите политики във втория и третия стълб на ЕС – структурни причини и политически последствия. В: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", специалност Политология, УИ „Св.Кл.Охридски“, София.
 5. Костов, Б. 2003. Защо не трябва да се очаква пробив в развитието на общата външна политика на Европейския съюз? В: Николов, Кр. (ред.). Ние в дебата за Европа: институционални и политически аспекти, сборник с изследователски студии, научни доклади и есета. АБСКЕБ, София.

Последна редакция: 17.12.2015, А.Димитрова