Възрастова и педагогическа психология

Обща информация


Весела Светославова Кръстева-Симеонова - успешно защитила

Редовен докторант от 02.2011 до 02.2014 г. с научен ръководител проф.д.пс.н. Пламен Калчев​
ТЕМА: “Личностни детерминанти на обсесивно-компулсивни феномени в юношеска възраст”

Люба Георгиева Костова

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител доц.д.пс.н. Йоана Янкулова
​ТЕМА: 

Людмила Цветкова Цветкова

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител доц.д.пс.н. Йоана Янкулова
ТЕМА: 

Наталия Стойко Тодорова

Докторант на самостоятелна подготовка от 05.2012 до 05.2015 с научен ръководител доц. д.пс.н. Йоана Янкулова
ТЕМА: "Съпоставка между страховете на деца лишени от родителска грижа и деца в конвенционални семейства"

Яница Колева Неделчева

прием 2013-2014 г. - 3.2. Психология-Възрастова и педагогическа психология (Педагогическа психология)  с научен ръководител проф.д.п.н. Стойко Иванов
ТЕМА: "Ключови компетенции на обучителите в сферата на неформалното обучение на възрастни"

Светлина Георгиева Колева

Редовен докторант от 02.2015 г. до 02.2018 г. по 3.2 Психология (Възрастова и педагогическа психология. Психология на развитието в детска и юношеска възраст) с научен ръководител проф.д.пс.н. Пламен Калчев
ТЕМА: „Трикомпонентен модел на психопатни личностни характеристики в юношеска възраст“