Милен Тодоров Любенов

доктор по политология, главен асистент

научна област и интереси: политически партии и партийни системи, сравнителна политология, българска политика

mljubenov@phls.uni-sofia.bg 
mlubenov@abv.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2009: Защитена научна степен „доктор по политология“
 • 2006: Vrije University Amsterdam, специализация по европейски партии и партийни системи
 • 1997–2002: СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Политология“, магистър
 • 1993–1997: Икономически техникум „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, специалност „Икономика, финанси и управление на търговията“, професионална квалификация: икономист-счетоводител

Професионален опит и заемани длъжности

 • 2012-2017: Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България, председател
 • 2012-2017: Секретар по вътрешна политика на Президента на Република България
 • от 2011: СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Политология“, научен секретар
 • от 2010: СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Политология“, главен асистент
 • 2008–2010: СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Политология“, старши асистент
 • 2006–2008: СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Политология“, асистент

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2014: Българска асоциация за политически науки, член
 • 2007–2013: Сп. „Политически изследвания“, секретар и член на редакционната колегия 

Последна редакция: 27.11.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Партийна система в България
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политически партии и движения
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Партийни фамилии и системи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент

Последна редакция: 27.11.2015, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги

 1. Любенов, М. 2011. Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания (1990-2009). Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. София. 214 с.
 2. Любенов, М. ред. 2010. Българската политология пред предизвикателствата на времето. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”.
 3. Lyubenov, M.,  G. Karasimeonov. 2012. Bulgaria. In: Berglund, S. Deegan-Krause, Knutsen and Aarebrot (eds). Handbook of Political Change in Eastern Europe. Third Edition. pр.407-422.

Статии и обзори

 1. Любенов, М. 2010. Партийна система без системност. Политически изследвания, бр.1/2010. София.
 2. Любенов, М. 2008. Българската партийна система: възникване на нов социално-популистки кливидж „център-периферия“. Политически изследвания, бр. 1/2008. София.
 3. Любенов, М. 2007. Ляво и дясно: методологически проблеми и съдържателни характеристики. Политически изследвания, бр. 2/2007. София.
 4. Lyubenov, M. 2010. Bulgaria in: Gagatek, W. (ed.). The 2009 Elections to the European Parliament - Country reports. European University Institute. Florence.
 5. Lyubenov, M., G. Karasimeonov. 2007. Internal Party Democracy in Bulgaria: Trends and Perspectives, in Reshaping the Broken Image of Political Parties. Internal Party Democracy in South Eastern Europe. Gorex Press. Sofia.
 6. Lyubenov, M., Alexander Politov. 2007.  Internal Party Democracy – a Means of Restoring Public Trust in Political Parties, in Reshaping the Broken Image of Political Parties. Internal Party Democracy in South Eastern Europe. Gorex Press. Sofia. 

Последна редакция: 27.11.2015, А.Димитрова