Ружа Василева Смилова

доктор по политология, главен асистент

научна област и интереси: политическа теория; история на политическите идеи; икономически методи в политологията; медии и политика

rsmilova@phls.uni-sofia.bg 
ruzha.smilova@gmail.com

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2006: PhD  по политически науки, Централноевропейски университет, Будапеща  (summa cum laude), награда за най-добра дисертация за 2006 г. на CEU (второ място)
 • 2001: Сертификат за обучение, Университет Оксфорд, Великобритания.
 • 1998: MA по политически науки, Централноевропейски университет, Будапеща  (summa cum laude).
 • 1995: MA по философия, Софийски университет (отличен).

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2007: хоноруван асистент, асистент и главен асистент, СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра „Политология“
 • 2006 – юли 2013: извънщатен научен сътрудник,  Център за либерални стратегии
 • от 2013: програмен директор политически изследвания, Център за либерални стратегии; проекти за електорално поведение, парламентаризъм, гражданско участие в политиката – на национално и на ЕС ниво, отношението медии-демокрация

Членство в професионални и обществени организации

 • Член на Българска асоция за политически науки (БАПН)
 • Член на Програмния съвет на „Алма Матер“ ТV (от 2013г. до днес)
 • Член на надзорния съвет на ПП ДЕОС

Последна редакция: 10.03.2016, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Съвременна политическа теория
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политически идеи на Античността и Средновековието
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • История на политическите идеи на Новото време
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Политически идеи на 19 век
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Политически идеи на 20 век
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | Исторически факултет | сп. Минало и съвремие на Югоизточна Европа | асистент

ОКС Магистър

 • Икономически методи в анализа на международните отношения
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Политическа философия
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политическа социология | титуляр
 • Икономически методи в политическия анализ
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политическа социология | титуляр

Последна редакция: 10.03.2016, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги

 1. Smilova, R. (with Daniel Smilov). 2015 “Informal Politics and Formal Media Structures” in Zielonka, Jan (ed.) Media and Politics in New Democracies:  Europe in a Comparative Perspective, Oxford University Press
 2. Смилова, Р. 2015  Окупацията от 2013 г: В търсене на смисъла, в сп. "Критика и хуманизъм", кн. 43, бр. 1-2/2014
 3. Smilova R. 2015. Jeremy Waldron on Dignity and Responsibility-Rights: Can the Tragedy of Liberty be Avoided? In: Uitz, R. (ed.). The Tragedy of Liberty: From Liberation to Self-destruction and Irrelevance,. Eleven International Publishing
 4. Smilova R. 2014. “The General Will Constitution: Rousseau as a Constitutionalist”. In:  Galligan, D. (ed.) Constitutions and the Classics, Oxford University Press
 5. Smilova R. 2014.  The media in Bulgaria: Business enterprises or PR divisions of business groups? In: Psychogiopouloud, E. (ed.). Media policies revisited. The challenge of media freedom and independence, Palgrave Macmillan Publishing 
 6. Smilova R. 2013.  Epistemic Proceduralism: A Solution to the Authority of Democracy Dilemma? (in Hungarian)  included in Krizsta Kovacs, Festshrift for professor Janos Kis, Budapest.
 7. Smilova, R. 2012. (co-author, with G. Ganev and D. Smilov). Democracy and the Media in Bulgaria: Who Represents the People?. In: Psychogiopoulou, E. (ed.) Understanding Media Policies: A European Perspective. Palgrave MacMillan
 8. Smilova, R. 2011. The Duty to Obey the Law and Social Trust: The Experience of Post-Communist Bulgaria. In: Working Paper Series Centre for Advanced Study, Sofia, (4/2011).
 9. Смилова, Р. 2011. Нови технологии и демократични ценности – между дигиталните „стаи на ехото (еcho chambers) и електронните общи мери (commons). В:  Дичев, И., О. Спасов (съст.) Нови медии, нови мобилизации.  Сиела и Отворено общество. София.
 10. Smilova,  R. 2006. A Reason-based Justification for Liberal-Democratic Authority, PhD dissertation, defended with Summa Cum Laude, CEU, Political Science Department.
 11. Awarded a Best Dissertation Award for 2006 of the CEU (2nd place).

Статии и обзори

 1. Смилова, Р. 2012. Епистемичната демокрация: Квалификация и/или изключване? В: Социологически проблеми, извънреден брой.
 2. Смилова, Р. 2011. „Нови технологии и демократични ценности - между дигиталните "ехо камери" и електронните "мери"“ в сборника „Нови медии, нови мобилизации“, съст. Ивайло Дичев и Орлин Спасов, Сиела
 3. Смилова, Р. 2011. Доклади за „ Медии“ и „Гражданско общество“ в „Оценка на националната система за почтеност на България. Доклад за България“, Асоциация Прозрачност без граници
 4. Смилова, Р. 2010. Британската представителна демокрация: предизвикателства пред Уестминстърския модел, сп. Социологически проблеми, XLII-I, стр. 101-115.
 5. Смилова, Р. 2009..“Младежките партийни организации в България: начини на употреба“ в сборник„Нови млади, нови медии“, съставители Ивайло Дичев и Орлин Спасов, Институт Отворено общество, София.
 6. Смилова, Р. 2008 “Задължението за подчинение на закона на базата на честна игра: някои дилеми“, сп. Разум, 1-2/ 2008.
 7. Смилова, Р. 2005 „Перфекционизъм и политически авторитет: либералната политическа философия на Джоузеф Раз“, сп. Разум 3-4/2005

Последна редакция: 10.03.2016, А.Димитрова