Социална и криминална психология

Обща информация

Ново! Класическата магистратура по Социална и юридическа психология, вече с ново име и обновено съдържание, очаква своя първи випуск по Социална и криминална психология! Може да кандидатствате, ако сте завършили Право, Международни отношения, Социология, Политология, Културология, Социални дейности, Социална педагогика, или имате образование, свързано с опазването на обществения ред и националната сигурност!

 

Директор на програмата

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

Секретар на програмата

Левена Езекиева

тел. 02 9308 476 
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
Бул. Цар Освободител 15
София 1504
psychology_e@phls.uni-sofia.bg

Срок на обучение

3 семестъра ​

Форма на обучение

Редовнa

 

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием:

  1. Завършена бакалавърска степен по психология или магистърска степен по право, бакалаври по Международни отношения, а също така и завършили бакалавърска степен в СУ, Философски Факултет – по Политология, Социология и Културология, в СУ, Факултет по педагогика – Социални дейности, СУ, Факултет по науки за образованието и изкуствата – Социална педагогика, както и кандидати, завършили бакалавърска степен по специалностите от Факултет „Полиция“ на Академията на МВР: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“,  както и магистърска степен в същия факултет по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ и сходни специалности от други висши учебни заведения на територията на Република България.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.

Описание на програмата

Описание на програмата

Учебен план и учебни програми

Учебен план випуск 2020 г.

Учебен план випуск 2021 г.

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев Политическа психология

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

проф. д.пс.н. Дончо Градев Психология на масовото поведение, Психология на всекидневието, Планиране и реализация на социалнопсихологическото изследване  
проф. д.пс.н. Соня Карабельова Психология на средата

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

+35929308482

проф. д-р Александър Маринов Социална политика към младежката престъпност  
проф. д.пс.н. Татяна Янчева Спортна психология  
проф. д.ю.н. Мария Славова Основи на правото  
доц. д-р Николай Димитров Социална психология на маргинализирани общонсти, Медийна психология, Социална психология на виртуалното пространство, Психология на социалния пол

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

доц. д-р Неделчо Стойчев Криминална психология, Психология на девиантното поведение  
гл. ас. д-р Найден Николов Социалнопсихологическо консултиране в политиката, Социалнопсихологически тренинг

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма