Описание на програмата

Обща информация


Срок на обучение

 • 3 семестъра + 1 семестър
 • учебна практика (избираем)

Форма на обучение

Rедовна

Условия за прием

А) за студенти с бакалавърска степен по психология, завършили СУ, вместо полагане на писмен изпит–тест за базови знания по психология на развитието в детска и юношеска възраст, за оценка на базовите знания се признава средният успех от оценката от семестриалните изпити по Психология на развитието в детска и юношеска възраст, Част 1 и 2;

Б) за студенти с бакалавърска степен по психология, които не са завършили СУ, се изисква явяване на писмен изпит–тест за базови знания по психология на развитието (студентите, завършили СУ, могат по желание също да изберат явяване на писмен изпит–тест за базови знания, ако предпочетат този компонент от балообразуването да се формира не от семестриалните изпити, а от резултатите от теста).

Подаване на документи онлайн: тук

Балообразуване

Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология се извършва въз основа на:

 1. Сумарната оценка от: средния семестриален успех (с коефициент 1,5); успеха от дипломирането (с коефициент 1,5); средния успех от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст, Част 1 и 2 (с коефициент 1) – за бакалаври от СУ, или оценка от писмения изпит–тест (с коефициент 1), за бакалаври психолози от други университети.
 2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.
 3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

Програма

1. Развитие на личността в детска и юношеска възраст

       1.1.Психодинамичен подход (З. Фройд, Е. Ериксън);

       1.2. Етологичен подход (Д. Боулби, М. Ейнсуърт);

       1.3. Поведенчески теории и теории за социалното учене (Д. Уотсън, Б. Скинър, А. Бандура);

       1.4. Културно-историческа теория (Л. Виготски и др.);

2. Когнитивно развитие в детска и юношеска възраст

       2.1. Теорията на Ж. Пиаже за развитието на интелекта

       2.2. Развитие на мисленето и речта (Л. Виготски)

       2.3. Информационният подход към когнитивното развитие

3. Особености в развитието на възприятието, вниманието и паметта

4. Структура и развитие на самосъзнанието в детска и юношеска възраст. Формиране на идентичност

5. Морално развитие. Агресия и просоциално поведение

Методически указания

ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ-ТЕСТ включва 50 въпроса, насочени към основни моменти от съдържанието на програмата. Въпросите са от закрит тип и предполагат избор от няколко варианта за отговор. Оценката от теста се извърша по точкова система, която се трансформира в степени от 2 до 6.

СЪБЕСЕДВАНЕ – до него се допускат кандидатите, преминали успешно писмения изпит–тест. Събеседването предполага обсъждане на предпочитана от кандидата тема от програмата. Поощряват се разсъжденията и личната гледна точка по излагания проблем. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Литература

 • Литература – научни изследвания
 • Выготский, Л. С. Собрание сочинений. М., 1983, т. 3, т. 4.
 • Виготски, Л. С. Мислене и реч. С., 1983.
 • Димитров, И. Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. С., Просвета, 2001.
 • Ериксън, Е. Идентичност: младост и криза. С., 1996.
 • Пиаже, Ж. Психология интеллекта. Логика и психология. М., 1992. (вж. също: Пиаже, Ж. Психология на интелекта. Педагогика, 1996, 18, 3–100.).
 • Фройд, З. Въведение в психоанализата. С., 1990.
 • Фройд, З. Детската душа. С., 1993.
 • Bowlby, J. Attachment and loss: Vol. 1 Attacment (1969), Vol. 2 Separation (1973), Vol. 3 Loss (1980). New York: Basic Books.

Учебници и учебни пособия

 • Бърк, Л. Изследване на развитието през жизнения цикъл. С.: Дилок, 2012
 • Berk, L. Child Development, 9th Ed., Boston: Pearson, 2012.
 • Damon,W., R. Lerner. (2008). Child and Adolescent Development. An Advanced Course. New Jersey: Wiley.
 • Davies D. (2010). Child Development. A Practitioner’s Guide. 3rd Ed., New York: Guilford.
 • Felldman, R. (2011). Development Across the Life Span. 6th Ed., New Jersey: Pearson.
 • Kail, R. (2012). Children and Their Development, 6th Ed., Boston: Pearson.
 • Shaffer, D., K. Kipp (2010). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence, 8th ed. Belmont: Thomson Wadsworth.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените учебници и учебни пособия са примерни.