Докторантски четения

Обща информация

Покана за участие

Докторантски четения ' 2020

ПРОГРАМА НА ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ `2020

Философският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира докторантски четения, които ще се проведат в периода 2324, 25 и 26 септември 2020 година.

В Докторантски четения `2020 могат да участват както докторанти, така и пост-докторанти и млади учени от Философски факултет, назначени на трудов договор по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. Желаещите могат да участват с избрана от тях тема в рамките на професионалното направление и по предмета на дисертационния им труд или в тематичната сесия като изберат доклада им да е по една от следните две теми:

 1. „Наследството на социализма. 30  години след началото на демократичните промени в България“ 
 2. „Приносът на възпитаниците на Философски факултет на Софийски университет за общественото развитие на България“

За да заявят желание за участие, докторантите, постдокторантите и младите учени от Философски факултет трябва да:

1. Подадат заявка до 30 юли 2020 година на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • трите имена на докторанта / постдокторанта/ младия учен;
 • тема на дисертацията / тема на проекта;
 • научна специалност;
 • научен ръководител ( ако е приложимо);
 • тема на доклада;
 • анотация на доклада - до 300 думи

 

2. Да изпратят файл с текста на доклада до 10 септември 2020 година  на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). 

3. Текстът на доклада трябва да бъде форматиран по следния начин:

(а) файлов формат –  *.docx;

(б) свободни от текст ивици (Margins) – 2,5;

(в) вид на шрифта – Times New Roman;

(г) размер на шрифта – 11;

(д) междуредие – 1;

(е) формат на страниците – А4;

(ж) обем на текста – минимум 8 страници, максимум 15 страници;

(з) структура

 • тема на статията (на български език);
 • трите имена на автора / авторите (на български език);
 • анотация (на български език; до 500 думи);
 • ключови думи (на български език);
 • тема на статията (на английски език);
 • трите имена на автора / авторите (на английски език);
 • анотация (на английски език);
 • ключови думи (на английски език);
 • основно съдържание / основен текст на статията (от 8 до 15 страници, формат А4); 
 • използвана литература / използвани източници в отделни блокове – на кирилица със съответно транскрибиране и на латиница; размер на шрифта – 10; междуредие – 1;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид в целия текст);
 • текстът на разработката да е структуриран или чрез точки и подточки, или чрез заглавия и подзаглавия;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид).

Моля, имайте предвид!

За всяко представяне са отделени 30 минути. Препоръчително е устното представяне на всеки участник да е с продължителност до 15 минути. След това модераторът и присъстващите в залата коментират представеното, задават въпроси, участват в обща дискусия. Ако условията не позволяват присъствено провеждане, събитието ще се проведе онлайн.

Доклади, които не отговарят на условията, поставени по-горе, няма да бъдат допуснати до Докторантски четения ' 2020.

След приключване на Докторантските четения ' 2020  жури в петчленен състав ще селектира докладите, които ще бъдат рецензирани и издадени в сборник. 

Очакваме вашите предложения, уважаеми колеги докторанти, постдокторанти и млади учени :)

►►►

Програми от минали Докторантски четения:

2016

2017

2018

2019

►►►

Сборник с доклади (е-формат)