Описание на програмата

Обща информация


Информационна брошура на програмата

Срок на обучение

3 семестъра

Форма на обучение

Редовна

Подаване на документи онлайн: тук

Условия за прием

А) бакалавърска степен по психология;

Б) среден успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) „добър“ или по-висок;

В) Събеседване с кандидатите върху интересите и мотивацията им за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Балообразуване

Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология да се извършва въз основа на:

1.Сумарната оценка от: среден успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Организация на програмата

Минималната седмична натовареност на студентите е най-малко 20 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. Избираемите дисциплини са разпределени в първи, втори и трети семестър. В първи и втори семестър задължително трябва да се изберат дисциплини, които носят общо 6 кредита, а в трети – общо 3 кредита. За подготовка на магистърска теза са предвидени 15 кредита, които се прибавят към получените от задължителните дисциплини.