Преподавателски състав на програмата

Обща информация


ПРЕПОДАВАТЕЛ КУРСОВЕ КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

Психология на развитието в детска и юношеска възраст ІІ (лекции)
Психодиагностика на развитието І и ІІ (лекции)
Агресия и тормоз от връстниците (лекции)
Мотиви за учене и учебни постижения (лекции)

Проф. д.пс.н Иван Димитров

Психология на развитието в детска и юношеска възраст І (лекции)
Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (лекции)
Етнокултурни аспекти на развитието в училище (лекции)

Доц. д-р Евдокия Кънчева Христова

Когнитивна психология (лекции)
Арт-техники в детска и юношеска възраст (лекции и семинари/практически занятия)

Доц. д-р Емилия Алексиева

Психологическо измерване (лекции)
Проективни методи за диагностика на развитието в детска и юношеска възраст (лекции)

Гл.ас. д-р Анета Атанасова

Диагностика и терапия на специфичните нарушения на способността за учене (лекции и семинари и /практически занятия)
Интеграция на деца със специални нужди (лекции и семинари/практически занятия)
Аутизъм – психологическа оценка и терапевтична програма (лекции)

Гл. ас. Камелия Ханчева

Семейно консултиране (лекции и семинари/практически занятия)
Работа с групи. Част 1 (лекции)
Травма в развитието (лекции)

Гл. ас. д-р Диана Христова

Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст (лекции)

Гл. ас. д-р Жорж Балев

Психология на личността (лекции)
Подходи в измерването и скрининг на тревожно-депресивна симптоматика в училище (лекции)
Родителски модели на поведение (лекции)

Гл. ас. д-р Николай Рачев

Разработване на проекти за приложни изследвания в детско-юношеската психология (лекции)

Гл. ас. д-р Даниел Петров

Психология на личността (семинари)

Ас. Надежда Цонева

Клинична психология (семинари)

Проф. д.п.н. Яна Мерджанова

Професионално ориентиране и консултиране в училище (лекции)

Доц. д-р Моника Борисова

Професионално ориентиране и консултиране в училище (семинари/практически занятия)

Доц. д-р Надя Полнарева

Психопатология на развитието. Детска и юношеска психиатрия (лекции)

Доц. д-р Димитър Терзиев

Психопатология на развитието. Детска и юношеска психиатрия (семинари/практически занятия)

Доц. д-р по мед. Петър Василев

Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши (лекции)

Гл. ас. д-р Светлана Николкова

Психопатология и психиатрия (семинари)

Гл. ас. Красимира Костадинова

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (семинари/практически занятия)

Д-р Ваня Александрова

Репродуктивна психология (лекции и семинари и /практически занятия)

Александра Джонова

Психодиагностика на развитието І и ІІ (семинари/практически занятия)

Станислав Пандин

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

Надежда Милева

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

Светлина Колева

Работа с групи. Част 2 (семинари/практически занятия)

Светла Петрова-Стайкова

Психодиагностика на развитието І и ІІ (семинари/практически занятия)

Ваня Николова

Работа с групи. Част 2 (семинари/практически занятия)

Нина Тодорова

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (семинари/практически занятия)

Диана Здравкова

Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши (семинари/практически занятия)

Анета Кирова

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

Илиана Кираджиева

Практикум проблемно поведение (практически занятия)