Преподавателски състав на програмата

Обща информация


Преподавател

Дисциплина

Контакт

проф. д.пс.н. С. Карабельова

Психология на здравето - културални аспекти

Здравословният начин на живот - новата религия

Технологии, здраве и благополучие

Изследоватески инструменти в психологията на здравето

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. В. Матанова

Клинична психология на здравето

matanovavanya@gmail.com

гл. ас. д-р Н. Цонева

ntsoneva@gmail.com

доц. д-р Д. Петров

Позитивна психология и здраве

Личностни детерминанти на здравното поведение

daniellp@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р М. Миланов

Количествени методи в психология на здравето за напреднали

Социално-икономически детерминанти на здравето и благополучието

mtmilanov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Т. Томова

Здравни политики

Социални политики

tatiana.tomova@gmail.com

доц. д-р Е. Христова

Сън и здраве

dochkasanj@yahoo.com

проф. д.с.н. Д. Градев

Стигма и предразсъдъчни отношения

 

проф. д-р С. Минева

Етика и здравна политика

silvia_mineva@abv.bg

гл. ас. д-р П. Горанов

pgoranov@phls.uni-sofia.bg

д-р Ирина Тодорова

Качествени изследователски методи в психологията на здравето

ilgt1@comcast.net

проф. д.пс.н. Л. Георгиев

Културни модели на екзистенциалните преживявания

lgeorgiev60@gmail.com

проф. д.пс.н.П. Александров

Съзнание и човешко поведение

 

проф. д.пс.н. И. Димитров

Парасуицидно и суицидно поведение

itdimitrov@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р К. Ханчева

Палиативни грижи и хронична болест

Бебето в отношенческата система - психично развитие и здраве

hancheva@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. И. Зиновиева

Управление на поведението в личния и професионалния живот

Психология на виртуалния свят (на английски език)

zinovieva@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Л. Денев

Психология на емоционалните регулации

ldenev@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Р. Масалджиева

Психология на здравето в в късна зряла възраст

rapsy_99@yahoo.com

проф.д.пс.н. П. Калчев

Тормоз и виктимизация от връстниците

plamen.kalchev@gmail.com

проф. д-р Х. Паницидис

Човешкото тяло: социокултурни контексти

Удоволствието - норма, патология

harry_panicidis@abv.bg

доц. д-р И. Бардов

Идеографични техники за проучване на личностни особености

bardov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р М. Стойчева

Подготовка и управление на европейски проекти

maria.stoicheva@gmail.com

доц.д-р М. Якимова

Социология на медицината и здравеопазването

yakimova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р В. Димитрова

vdimitrova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Д. Христова

Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

dahristova@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Р. Пожарлиев

Философия на храненето

pozharliev@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р А. Атанасова

Психологически аспекти на кърменето

a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

д-р Д. Тодорова-Папанчева

Реинтеграция на хора със сърдечно-съдови и онкологични заболявания

daniela_lt1@yahoo.com

проф. д.п.н. К. Сапунджиева

Социална работа и подобряване на здравето

sapundjievak@abv.bg

проф. д.пс.н. С. Илиева

Професионален стрес и превенция на здравето в организацията

sn_ilieva@abv.bg

гл.ас. д-р В. Найденова

vihranaydenova@yahoo.com

гл. ас. д-р В. Кръстева

Ранно детско развитие - норма и патология