Описание на програмата

Обща информация


Информационна брошура на програмата

Срок на обучение

5 семестъра

Форма на обучение

Редовна

Подаване на документи онлайн: тук

Условия за прием

А) завършена бакалавърска степен по хуманитарна специалност, медицина, фармация, стоматология, здравни грижи и др.

Б) среден успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) - „добър“ или по-висок

В) събеседване (интервю) с кандидатите върху интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Балообразуване

Класирането на успешно преминалите през събеседването кандидати се извършва въз основа на средния успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

Обучение

Студентите без образователна степен бакалавър по Психология преминават през два модула на обучение – базов и специализиран. Базовият модул от задължителни психологически дисциплини е с продължителност два семестъра. След завършването му студентите продължават обучението си в специализиран модул, чиято програмата е идентична с тази на завършилите бакалавърска степен по Психология.

Организация на програмата

Минималната седмична натовареност на студентите е най-малко 20 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените изпитни сесии.Петият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. Избираемите дисциплини са разпределени в трети, четвърти и пети семестър. В трети и четвърти семестър задължително трябва да се изберат дисциплини, които носят общо 6 кредита, а в пети – общо 3 кредита. За подготовка на магистърска теза са предвидени 15 кредита, които се прибавят към получените от задължителните дисциплини.