Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2014-2016)

Обща информация


Дипломни работи, защитени през 2014 г

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Валерия Игнатова Милчева

Нагласи на учителите за интеграция на деца със специфични образователни потребности в масовите училища в България

Гл. ас. Анета Атанасова

Момчил Маринов Георгиев

Оценка на конструктната валидност на въпросник за психопатни черти в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Десислава Марио Костова

Личностни черти и агресивно поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Теодора Данаилова Костова

Личностни детерминати на асоциалното поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Виолета Трифонова Тръпкова

Приложение на Монтесори метода при работа с деца с  аутизъм – проследяване на случай

Гл. ас. Анета Атанасова

Ралица Иванова Коцелова

Социално-психологически и фактори при избор на професия на юноши в риск

Проф. Яна Мерджанова

Анелия Стефанова Петрова

Проблемно поведение и психично благополучие в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Полина Дачева Иванова

Ефекти на медийното влияние върху удовлетвореността от собственото тяло в юношеска възраст

Проф. Иван Димитров

Кристина Костова Хаджиева

Сходства и различия на когнитивните стилове  в кинетични рисунки на  „Къща, дърво, човек“ (междукултурен анализ)

Доц. Евдокия Христова


Дипломни работи, защитени през 2015 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Симеон Венциславов Маринов

Агресия, тревожност и виктимизация в ранното юношество при ученици с различен етнически произход

Проф. Пламен Калчев

Милена Симеонова

Взаимовръзка между нарцисизъм, самооценка и агресия в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Анна Рабаджийска

Изисквания към работата, стрес и емоции на работното място при педагози в масово училище и специалисти, работещи с деца с увреждания

Проф. Пламен Калчев

Камелия Живкова Желева

Психопатни черти, безпокойства и екстернализирано поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Калина Драгоева

Предъвкване на негативен опит, враждебност и морална неангажираност в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Елена Симеонова Алексова

Сравнителен анализ на човешко изображение при деца с аутизъм и деца с лека умствена изостаналост

Гл. ас. Анета Атанасова

Ася Енчева Захариева

Влияние на общуването с биологична и „социална“ майка върху вербалната и невербалната експресия при деца в младенческа възраст

Проф. Иван Димитров

Карина Петкова

Психопатни личностни характеристики, благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Ангелина Петрова

Психопатни личностни характеристики и екстернализирани проблеми на развитието

Проф. Пламен Калчев

Магдалена Георгиева Данаилова

Изследване на умения за социално взаимодействие при деца с аутизъм, преди и след курс за социални умения

Доц. Евдокия Христова

Ана Стефанова Денева

Възприемане на училището, вътрешна мотивация и цели в ученето

Проф. Пламен Калчев


Дипломни работи, защитени през 2016 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Димитриос Атанасиус Самарас

Стилове на привързаност и суицидно идеация в юношеска възраст

Проф. Иван Димитров

Гергана Красимирова Райнова

Психопатни черти, тревожност и депресия в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Златка Христова Дюлгярова

Самооценка, тревожност и депресия при прехода от начална училищна към ранна юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Ивона Стоилкова

Личностни предпоставки за агресия и просоциално поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Таня Николаева Мушникова

Възрастова динамика на удовлетвореността от живота в рамките на юношеството

Проф. Иван Димитров

Десислава Владимирова Котова

Психично благополучие и взаимоотношения с родители, учители и връстници при активно спортуващи юноши

Проф. Пламен Калчев

Надежда Портокалска

Самооценка, тревожност и депресия в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Марта Личева

Трансгенерационно предаване на модели за справяне в семейството

Гл. ас. Камелия Ханчева

Биляна Ралчева

Жизнеустойчивост и стратегии за справяне при юноши с различна етнокултурна принадлежност

Проф. Иван Димитров

Александра Алексанрова Александрова

Взаимовръзка между „Теория на ума“ и социална компетентност при деца в предучилищна възраст

Гл. ас. Анета Атанасова

Гергана Стефанова Дичева

Изследване на връзката между потребност от постижения, стилове на учене и професионален тип по Дж. Холанд

Гл. ас. Методи Коралов

Цветелина Макавеева

Психопатни черти, взаимоотношения и цели в ученето в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Златко Валериев Гълъбов

Библейските ценности и съвременната им психологическа интерпретация

Проф. Иван Димитров