Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2014-2016)

Обща информация


Дипломни работи на студенти, завършили през 2014 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Ася Кирилова Йончевска

„Теория на ума“: сравнителен анализ при деца и младежи от аутистичния спектър и от масова извадка

Проф. Пламен Калчев

Джейлян Мустафова Ахмедова

Субективно благополучие и взаимоотношения в юношеска възраст при лица с увреден слух

Проф. Пламен Калчев

Елисавета Георгиева Петкова

Диагностика на ранно развитие на деца с церебрална парализа с Denver II.

Доц. Моника Богданова

Ивайло Ромеов Харизанов

Проблемно поведение и благополучие в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Петя Динкова Петрова

Детската игра: диагностични елементи и приложение в консултативната работа по случай

Гл. ас. Камелия Ханчева

Вяра Стефанова Стефанов

Личностни детерминанти на асоциалното/наруша­ващо нормите поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

 

Дипломни работи на студенти, завършили през 2015 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Славина Радославова Александрова

Емоционални и когнитивни признаци в рисунките на деца от предучилищна възраст

Доц. Евдокия Христова

Радостина Иванова Минина

Влияние на родителските модели на поведение върху мотивацията за постижения в юношеска възраст

Гл. ас. Жорж балев

Антония Койчева

Родителска опека и емоционални и поведенчески проблеми при децата

Проф. Пламен Калчев

Виктория Иванова Бъчварова

Изследване на взаимовръзката между учебните постижения и самооценката на ученици от начална училищна възраст

Гл. ас. Анета Атанасова

Йорданка Георгиева Какалова

Тревожност и депресивни преживявания в прехода към юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

 

Дипломни работи на студенти, завършили през 2016 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Красимира Андреева Шкодрова

Психопатни черти и психосоциална адаптация в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Тоска Ганева

Специфични поведенчески нарушения в развитието на деца от аутистичния спектър

Доц. Павлина Петкова

Силвия Георгиева Маринова

Връзки между музикални предпочитания, субективно благополучие  и когнитивна рефлексия при юноши

Гл. ас. Николай Рачев

Мирослава Кирилова Янчева

Психологически анализ на взаимовръзката между гняв и агресия

Доц. Павлина Петкова

Ана Радославова Александрова

Личностна типология на К. Хорни: връзки с коравосърдечност и нарцисизъм

Проф. Пламен Калчев

Евгения Станиславова Свиленова

Консултативна работа с деца при загуба на родител

Гл. ас. Камелия Ханчева

Александра Александрова Ганчева

Форми на подкрепа, безпокойства и депресия при деца и юноши с онкохематологични заболявяния

Проф. Пламен Калчев

Сузана Сюлейманова Бабаалиева

Възрастова динамика в професионалното ориентиране при юноши

Проф. Иван Димитров

Радосвета Франчешкова Томова

Психологически аспекти на нежеланието за учене при деца на 6–7 години

Доц. Моника Богданова

Мирослава Живкова Стоименова

Семейни фактори, влияещи върху езиково-говорното развитие  от 3- до 6-годишна възраст

Доц. Моника Богданова

Севдалина Светославова Пидаева

Връзки между говорна тревожност и социална тревожност при юноши

Проф. Иван Димитров

Моника Владимирова Кузманова

Самооценка и очаквана родителска оценка при юноши

Проф. Иван Димитров