Преподавателски състав на програмата

Обща информация


Преподавателски състав

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев Политическа психология

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

проф. д.пс.н. Дончо Градев Психология на масовото поведение, Психология на всекидневието, Планиране и реализация на социалнопсихологическото изследване  
проф. д.пс.н. Соня Карабельова Психология на средата

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

+35929308482

проф. д-р Александър Маринов Социална политика към младежката престъпност  
проф. д.пс.н. Татяна Янчева Спортна психология  
проф. д.ю.н. Мария Славова Основи на правото  
доц. д-р Николай Димитров Социална психология на маргинализирани общонсти, Медийна психология, Социална психология на виртуалното пространство, Психология на социалния пол

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

доц. д-р Неделчо Стойчев Криминална психология, Психология на девиантното поведение  
гл. ас. д-р Найден Николов Социалнопсихологическо консултиране в политиката, Социалнопсихологически тренинг

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246