Магистърската програма: Оценка на политики и оценка на въздействие

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител:
доц. д-р Елена Калфова
ел. поща: elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Координатор:
Анна Иванова
ел. поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.: (+359) 2 971 51 84

ИНФОРМАЦИОННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Описание

Целта на Магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ е да помогне на настоящи и бъдещи професионалисти в областта на публичното управление да развият аналитични и изследователски умения за оценка на политики, програми, проекти и изработване на управленски решения. Тя подготвя специалисти със задълбочени познания за извършване на качествени оценка на политики, програми, проекти, стратегически документи, изработване на оценка на въздействието на законодателството и на други регулаторни и нерегулаторни инструменти.

Предимства на програмата:

 • Програмата подготвя обучаващите се с необходимите умения за заемане на ръководна длъжност в сферата на публичното управление;

 • Програмата е с подчертана практическа насоченост. Усвояват се конкретни умения, които веднага могат да бъдат приложени в практиката;

 • Завършилите програмата са абсолютно подготвени да участват в изработването на оценки на политики и оценка на въздействие, които са задължителен елемент от механизма за вземане на решения в публични я сектор;

 • Всички преподаватели в програмата са както водещи изследователи, така и притежават значителен практически опит;

 • Участието на преподаватели от Института по публична администрация осигурява директна връзка между обучение и практическия опит на служителите от държавната администрация;

 • Завършилите магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ имат много възможности за професионална реализация:

  • във всички сфери и нива на публичната администрация;

  • да осъществят успешна кариера в неправителствения сектор;

  • да се реализират в сферата на консултантските услуги

Условия за прием:

1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;

3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.

4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка - балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.

Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

 1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
 2. Политика, политики и администрация.
 3. Европейска политика в областта на публичната администрация;
 4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
 5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
 6. Професионален опит на кандидата;
 7. Основни квалификации на кандидатите;
 8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
 9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка:
Знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:
Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.

Учебен план за МП “Оценка на политики и оценка на въздействие"

Квалификационна характеристика за МП "Оценка на политики и оценка на въздействие"

Съдържание на учебните програми:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Разработване на стратегии З 1 3
Регулаторна политика и регулаторна реформа З 1 3
Основни на оценка на въздействието  З 1 3
Емпирични методи в оценката на въздействието  З 1 3
Публичен интерес З 1 3
Съвременни методи за оценка на въздействието З 2 3
Социална оценка на въздействието 3 2 3
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Предварителна и последваща оценка на въздействието  И 1 3
Анализ и визуализация на данни И 1 3
Обществени консултации със заинтересованите страни И 1 3
Анализ на политики И 1 3
История на държавното регулиране И 1 3
Оценка на съответствието със законодателството на ЕС И 1 3
Публична дипломация и оценка на въздействието на инициативи И 2 3
Оценка на въздействието при устройственото планиране върху околната среда И 2 3
Оценка при трансфер на политики И 2 3
Оценка на въздействието на административните реформи  И 2 3
Методи за оценка на кариерното развитие И 2 3