Преподавателски състав на програмата

Обща информация

Представяме ви преподавателите в МП "Организационно поведение и консултиране на организацията":

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ДИСЦИПЛИНИ

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА КОНТАКТИ

 

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Автобиография

Организационно поведение

Организационно развитие и управление на промяната

Организационна култура

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д-р Димитър Денков

Автобиография

Управление на проекти

 

denkov@phls.uni-sofia.bg

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

Изграждане на екипи и групова ефективност

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.п.н. Стойко Иванов

Автобиография

Социална психология

 

s_ivanov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Автобиография

Стратегически мениджмънт

Предприемачество и организационни инновации

 

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

+35928005111 /371/

Проф. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

Експеримент и дизайн на психологическото изследване

Планиране и развитие на кариерата /избираема/

 

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

+35929308482; +35929308476

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 Автобиография

Вербални и невербални комуникации /избираема/

Медийна психология /избираема/

 

tstoitsova@nbu.bg

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

Измервания и методи в организационното поведение

 

 

k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Трудова психология

Психология на личността

 

ergyul_tair@yahoo.com

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Директор на програмата

Автобиография

Икономическа психология

Бранд и социална отговорност;

Потребителско поведение

Бизнес етикет /избираема/

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Организационно консултиране;

Управление на конфликти и водене на преговори;

Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси;

Мениджърът като организационен лидер /избираема/;

Управление на кризи в организациите /избираема/

 

plama@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Валерия Витанова

Автобиография

Обучение и развитие на персонала;

Социалнопсихологически измерения на корупцията /избираема/

 

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

д-р Биляна Александрова

Организационно поведение /упражнения/;

Организационно консултиране /упражнения/

 

biliana.tsv.alex@gmail.com