Яна Събева

Главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

 

Главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

Яна Събева има магистърска степен по маркетинг от университета за Национално и световно стопанство – София и магистърска и докторска степен по философия (направление „Реторика“) от Философския факултет на СУ „Климент Охридски“.

В периода 1996 – 2004 г. работи като журналист във водещи печатни издания, след което повече от десетилетие работи в сферата на връзките с обществеността.

Защитила е дисертация на тема „Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти.

Научни интереси: реторика, невербална комуникация, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

 

Публикации

  1. Бизнес комуникацията: съдържание на понятието, функции и подфункции, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016 г., с. 413-421
  2. „Реториката на българските юпита“, сб. Реторика във времето, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2017 г., с.384-395
  3. „Стив Джобс: човекът, който обвърза технологиите с хуманитарните науки и античността”, сб. с материали от конференции по реторика, изд. СУ „Св. Климент Охридски“, С., 2017, с.150-176

 

Автобиография

Яна Събева, главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

 

 

Яна Събева има магистърска степен по маркетинг от университета за Национално и световно стопанство – София и магистърска и докторска степен по философия (направление „Реторика“) от Философския факултет на СУ „Климент Охридски“.

В периода 1996 – 2004 г. работи като журналист във водещи печатни издания, след което повече от десетилетие работи в сферата на връзките с обществеността.

Защитила е дисертация на тема „Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти.

Научни интереси: реторика, невербална комуникация, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

Публикации

Дисертация за докторска степен

Яна Събева, Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти, СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител: проф. д.ф.н. Величко Руменчев.

 Книги:

Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор":

Яна Събева, Невербално общуване в бизнес комуникацията, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2020, (рецензент – проф. Величко Руменчев)

Съставителство на сборници:

Обща и сравнителна реторика (Яна Събева, Донка Александрова, Герасим Петрински - съставители), УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2020.

Статии:

Яна Събева, Реторически аспекти и комуникационни специфики на протестите от 2020 г., сп. Политически хоризонти, 6, 2020, 179-185.

Яна Събева, Ефективна комуникация и техники за разрешаване на юношески конфликти в онлайн среда. Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи, Авангард - Прима, 2020, 259-267.   

Яна Събева, Аргументативност на невербалното в епохата на социалните медии, Обща и сравнителна реторика: Сборник с материали от Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“, 2020 

Яна Събева, Кризи и политическа комуникация в България в периода 2001-2005 г., Преходът и политическите езици, Авангард - Прима, 2019, стр. 204-213

Яна Събева, Реторика и отчуждение във виртуалната среда, Отчуждението в съвременното българско общество, Авангард - Прима, 2019, стр. 246-258

Яна Събева, Специфики на бизнес комуникацията в България в първите години на прехода (1989-2000 г.), Преходът и паралелната държава, Авангард - Прима, 2019, стр. 336-345

Яна Събева, Реторика и екология: връзки и взаимодействия, Екология и гражданско общество, Авангард - Прима, 2018, стр. 275-283.

Яна Събева, Реториката на българските юпита, сборник „Реторика във времето“, 2017, стр. 384-395

Яна Събева, Стив Джобс: човекът, който обвърза технологиите с хуманитарните науки и античността, Сборник с материали от конференции по реторика, 2017, стр. 150-176

Нели Стефанова, Яна Събева, „Мърдърборд” и тренингите по реторика, електронно научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 23, 07 2016, rhetoric.bg

Яна Събева, Бизнес комуникацията: съдържание на понятието, функции и подфункции, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, стр. 413-421