Дипломиране: процедури и срокове

 • 12.07.2021 г. | от 10:00 ч. | в з.300, бл.4
  Писмен държавен изпит.
  Комисия: проф. д-р Б.Знеполски, доц. д-р К.Харалампиев, доц. д-р Б.Георгиев и гл.ас. д-р М.Минева
   
 • 13.07.2021 г. | от 9:30 ч.| в з.408, бл.4
  Защита на дипломни работи.
  Комисия: проф. д-р Т.Чавдарова, проф. д-р П.Кабакчиева, доц. д-р С.Маринова, гл.ас. д-р Л.Вайсова и гл.ас. д-р Д.Благоев

Вижте посочените по-долу крайни срокове.

 

Студентите от специалност "Социология" избират една от следните две възможности за дипломиране:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (януари-февруари) и лятна (юни-юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа, при условие че:  1)  са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и  2)  са набрали минималния брой кредити за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа, изискуеми по учебен план. Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 10.02.2021 г. (за лятна сесия)
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на дипломна работа
  Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител (с оглед на епидемичната ситуация научният ръководител може да потвърди по ел.поща). Подава се в сканирана в PDF-формат по имейл при инспектор учебна дейност на катедрата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата.
   
 • 01.06.2021 г. (за лятна сесия)
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава един месец преди датата на защита. Подписва се от научния ръководител, с което той удостоверява, че разработката на дипломната работа е напреднала в достатъчна степен и студентът може да предаде завършена работа в указания срок и че допуска студента до защита на предстоящата сесия. Подава се в оригинал и/или по електронната поща при инспектор учебна дейност на катедрата (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg). Допустимо е научният ръководител да потвърди допускането на работата до защита и с имейл до инспектор учебна дейност на катедрата. В молбата се посочва актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който студентът е регистриран в Мудъл и на който ще получава съобщения, вкл. автоматични от системата.
   
 • 14.06. - 23.06.2021 г. (за лятна сесия)
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа
  Молбата се подава по ел.поща при  инспектор в  отдел "Студенти", отговарящ за специалността, с копие до инсп. А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg). Потвърждение за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа се получава по ел.поща от инспектора от отдел "Студенти", след като съответният студет е положил всички изпити по учебен план, вкл. и тези от последната семестриална сесия.
   
 • от 23.06.2021 г. до 08:59 ч. на 01.07.2021 г. (за лятна сесия)
  Предаване на дипломни работи (Дипломни работи - лятна сесия 2021)
  Дипломната работа се предава две седмици преди датата на защита в Мудъл платформата на СУ в специално създадено за целта пространство и минава проверка за плагиатство. При предаване спазете следните условия:
  1) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
  2) заглавието на файла е във формата: фак.№_ДР-Име-Фамилия (пример: 11111_ДР-Иван-Иванов)
  3) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
  4) качването на дипломната работа приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
   ВНИМАНИЕ:  Системата автоматично се затваря в посочените го-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи. Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg). Вижте още Инструкции за регистрация в Мудъл►
   
 • 19.08. - 05.09.2021 г. (от лятна сесия)
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата/държавния изпит: Библиотека по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотека по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  3) Диплома за завършено средно образование;
  4) Студентска книжка. 
  5) Налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/)
   ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


Последна редакция: 25.06.2021